Een geest van diepe slaap

10-06-2010 door Dr. K.D. Goverts

…gelijk geschreven staat: God gaf hun een geest van diepe slaap, ogen om niet te zien en oren om niet te horen, tot op de dag van heden…{Rom.11 vers 8}. Deze tekst is afkomstig uit het boek Jesaja: …Want de Here heeft een geest van diepe slaap over u uitgestort en Hij heeft uw ogen, de profeten, toegesloten en uw hoofden, de zieners, omhuld…. {Jes.29 vers 10}. “Een ruach tardemah” wordt hier gezegd. Op zich is dat een uitdrukking met een meerwaarde. “een geest van diepe slaap” wordt dan meestal vertaald. Het woord “geest” is in dit verband in feite wat te statisch, want het woord “ruach” heeft een exponent van dynamiek in zich. Dat woord “tardemah” {diepe slaap} kan zoiets betekenen als “verdoving”, “narcose”. En die narcose heeft dan ergens toch ook wel een heilzame bedoeling. Die verdoving, die narcose heeft de bedoeling om te helpen, om te genezen. Die narcose wordt gegeven met het oog op het welslagen van en operatie. De achterliggende gedachte bij een narcose is dus de weg van herstel.

De eerste keer dat het woord “diepe slaap” in de Bijbel voorkomt, vinden we in Genesis 2 vers21: ..toen deed de Here God een diepe slaap op de mens vallen; en terwijl deze sliep, nam Hij een van zijn ribben en sloot haar plaats toe met vlees. En tijdens of na deze “tardemah” wordt de mens van één tot twee! Uit hem wordt dan de vrouw gebouwd. De mannelijke kant en de vrouwelijke kant worden verzelfstandigd. De vrouw wordt dus gebouwd uit de mens. Dus die “tardemah” is een proces dat zich afspeelt in het kader van een voorgaande schepping. In die “tardemah”, in die periode van verdoving gebeurt er iets heel kostbaar met de mens. Hij krijgt één “tegenover”, er wordt een relatie geboren. Er wordt een overgang gemaakt van één naar twee. Zou dat hier in Rom.11 vers 8 ook niet het geval kunnen zijn? Er valt een “tardemah” op Israël, een verdoving, opdat zij van één naar twee kunnen overgaan. Dan kan die overgang tot stand worden gebracht van “Israël alleen” naar “Israël en de volkeren”. Die geest van diepe slaap, die verharding, heeft dus duidelijk een positief doel. Het doel is: de verzoening van de wereld. Ook is er sprake van een “tardemah” in de geschiedenis van Abraham, zie Genesis 15 vers 12: toen de zon op het punt stond onder te gaan, viel een diepe slaap op Abraham. En zie, hem overviel een angstwekkende, dikke duisternis. De Here God sluit een verbond met Abraham. Er valt dan een tardemah” op Abraham; en in die diepe slaap maakt Abraham door wat zijn zaad zal beleven. Abraham was op dat moment nog alleen, hij had nog geen zoon, hij had nog geen zaad, maar hij beleeft in de geest al wat er gaat gebeuren. Hij beleeft al de overgang van één naar allen. Ook op Golgotha is er sprake van een diepe, angstwekkende duisternis, waarin Jezus komt te verkeren. En hier wordt ook de kiem gelegd van de overgang van één naar allen. In Rom.11 vers 8 is dus sprake van die “ruach tardemah” die over Israël komt. Zo kan Israël komen van één naar twee.

Hij geeft het immers zijn beminden in de slaap {Ps.127 vers 2}.

Je zou kunnen zeggen dat “slaap” ook te maken heeft met ballingschap. Je ziel is weg van al het aardse, van al het zichtbare. Er wordt ook wel gezegd; in de slaap komt de ziel weer tot zichzelf. In die zin kun je dus zeggen: de ballingschap van Israël is die “tardemah”. Dat is daarom ook geen verloren tijd, dat heeft ook een zin, een functie. Tegelijk heeft dat ook iets van bewaard worden. Zolang Israël slaapt, wordt het ook bewaard. In die slaap, in die “ruach tardemah” zit als het ware ook iets van: God bewaart zijn volk buiten de tijd. En als Ik ze dan weer wakker maakt, is het net alsof de tijd even weg is geweest. Hij is het Leven, kent de ballingschap. Hij kan Israël terug vinden. Slapen is niet tot de dood; slapen is wachten op U, dat lees je ook in Rom. 11 vers 8. Daar zit ook een aspect in van: bewaard worden, als het ware, terzijde gelegd. Er staat in Hooglied 2 vers 7. wekt de liefde niet op en prikkelt haar niet, vóórdat het haar behaagt. Misschien is dat ook het punt, dat dan in verband met Israël speelt; je moet de liefde niet te vroeg roepen, de liefde moet niet geforceerd worden; de liefde moet zich weerhouden. De liefde staat aan de deur en ze klopt, maar ze ramt de deur niet open. De waterlelie ligt daar besloten onder het wateroppervlak en is in rust. Eerst als het warm wordt en de zon gaat schijnen, opent de lelie haar bladeren en opent ze zich in de richting va de zon. Dat gebeurt op háár eigen tijd. Een geest van diepe slaap, ogen om niet te zien en oren om niet te horen, tot op de dag van heden {Rom.11 vers 8}. Daar zou je vers 15 van Rom.11 mee kunnen verbinden: Want, indien hun verwerping de verzoening der wereld is, wat zal hun aan neming anders wezen dan leven uit de doden. Rom.11 spreekt over de volheid der heidenen. Die volheid van de gojim beginnen ín te gaan in Sion “waarop des Heren vrijgekochten bij duizenden naar Sion gaan”. Heel dit gebeuren wordt prachtig aangeduid in Jesaja 52 vers 15: zo zal hij vele volken doen opspringen, om hem zullen koningen verstommen, want wat hun niet verteld was, zien zij, en wat zij niet gehoord hadden, vernemen zij. Tot slot, in Romeinen 15 vers 9-12 staan prachtige woorden van vertroosting; en dat de heidenen God ter wille van zijn ontferming gaan verheerlijken, gelijk geschreven staat: daarom zal ik u loven onder heidenen en uw naam met snarenspel prijzen.

En verder zegt Hij: Verheugt u, heidenen, met zijn volk

En verder: Looft, al gij heidenen, de Here, en laten alle volken Hem prijzen

En verder zegt Jesaja:

Komen zal de wortel van Isaï, en Hij, die opstaat, om over de heidenen, te regeren; op hen zullen de heidenen hopen. En dat maar met één doel: eendrachtig uit één mond de God en Vader van onze Here Jezus Christus verheerlijken {Rom.15 vers 6}.

 

Laat een commentaar achter

Zoeken

Column

Sagrada Familía in Barcelona

Enige tijd geleden zijn we enige dagen in Barcelona geweest. Een prachtige stad. De prachtige kathedraal de Sagrada Família was voor mijn vrouw en ik het absolute hoogtepunt. In 1883 begon de architect Gaudí zijn levenswerk. Nu 138 jaar later genieten miljoenen mensen per jaar van deze nog steeds onvoltooide kerk. Indrukwekkend is de schitterende […]

583230 bezoekers sinds 07-06-2010