Een “eenvoudig” zondags-schoolverhaal

24-05-2010 door Joop Neven

Er was iemand die het verhaal van de uittocht door de zee aan kinde­ren moest vertellen, maar hoe vertel je dat nu? Bepaalde verhalen uit de bij­bel zijn toch wel moeilijk aan kinderen te vertellen. En bij sommige kin­derbijbels moet je ook wel bepaalde passages overslaan. Deze man had een bak met water genomen en dat moest de zee voorstellen. Hij had een aantal blokjes gemaakt en had op elk blokje een Egyp­tische naam gezet. Op het ene blokje stond Ramses Amon en op het andere Thutmoses, en­zo­voort. Hij zegt: kijk kinderen, moet je zien wat er gebeurt. Hij pakte een blokje en gooide het in het water en ook een volgend blokje en zo gooide hij ze al­lemaal in het water. Hij zegt: kijk, daar gaan al die Egyptenaren. En op het laatst, toen al die Egyp­tenaren in het water lagen, had hij nog één blokje over. En op dat laatste blokje stond ook een naam, maar dat was geen Egyptische naam, daarop stond de naam Jezus. Hij nam dat laatste blokje en gooide het ook in het water. Als je dit beeld voor ogen houdt, dan heb je iets begrepen van de diepte van God. Al die Egyptenaren zijn in het water ten onder gegaan, maar er is er Eén meegegaan in het wa­ter, Jezus. En Hij is tussen al die Egyptenaren terechtgeko­men in de zee. Dat is het evangelie! Als je dat loslaat, kun je wel ophouden; dan kun je ophouden met preken, dan ìs er niets meer te preken. Jezus zegt: neem Mij nu maar en gooi Mij maar in de zee. (Jona zei dat trouwens ook). En Hij liet zich tussen al die Egyptenaren in de zee wer­pen. Is dat niet het grootse, dat al die Egyptenaren in de zee opeens niet meer al­leen zijn, maar een broeder hebben, een lotgenoot, een lotgenoot in het ver­bond. In de diepte van de zee een Lam. En dat Lam daalt af in de misère van Egypte, van de wereld. Jezus zou ge­zegd kunnen hebben: kom maar, Ik ga er wel tussen hangen. Zet Mij er maar tussenin, tussen dat ene kruis en het andere. Ik neem die plaats wel in, tussen hen in. Niet ergens erboven, maar er midden tussen. En dan kan Ik mijn armen naar de wereld strekken, zo is Hij dan de Redder der wereld geworden. Er is een Blijde Boodschap voor de wereld, want Hij heeft geroepen: Vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen. Door de prijs te betalen {“de dood, ja de dood van het kruis”} kon de macht van de dood {en daarmee ook die van de zonde} worden gebroken! Sinds de steen van het graf is weggewenteld kunnen we vrijuit gaan! Dat kleine Lammetje overwint alle “beesten”die je maar kunt bedenken. Dat is de basis van de Blijde Boodschap. Hij verlaat niet wat zijn hand begon. Hij is de Schepper en ook de Voltooier. In Genesis 2 vers 1 staat: Alzo werden voltooid de hemel en de aarden al hun heer” In deze tekst zie je dat “voltooien”veel meer is dan “ophouden”. Het is ook afmaken, heel maken, completeren, tot een goed einde brengen. De algemene gedachte is, dat God de mens in de hof van Eden  volmaakt en volkomen heeft geschapen, en dat de mens vervolgens Zijn plannen in de war heeft gegooid. Dit is de gangbare opvatting van de christenen. Maar Zijn werk gaat door, namelijk, Hij brengt heel het universum tot Zijn doel. De voltooiing is Gods werk, Hij is dat werk begonnen en zal het met succes voltooien. Paulus zegt het in Fillp.1 vers 6. “Hiervan toch ben ik ten volle overtuigd, dat Hij, die in u een goed werk in begonnen dit ten einde toe zal voortzetten, tot de dag van Christus Jezus”. De voortgang en de voltooiing van het scheppingwerk is “uit God”, en we moeten bedenken dat Gods  eigen eer en heerlijkheid op het spel staat, wat betreft de uitvoering van Zijn Plan, namelijk de Redding der wereld. Daarom verklaart Hij dat Hij om Zijns Naams wil” zal voltooien wat Hij is begonnen. Zijn Plan zal beslist tot een succesvol einde komen aangezien het GODS werk is. “Hij zal naar het werk van Zijn handen verlangen”. Dat is onze hoop, en de hoop van de wereld. Toen God zei:  “Laat ons mensen maken, naar ons beeld, als onze gelijkenis” {Gen.1 vers 26}, toen bedoelde Hij niet de eerste mens, maar had Hij het hele menselijke ras op het oog. Het is nu bij de “volkomen mens” de Here Jezus Christus, tot voltooiing gekomen, zo zal eenmaal de voltooiing, de voleinding van de gehele schepping komen. Jezus Christus is het Lam Gods dat de zonde, de doelmissing, der wereld wegneemt. In die Naam, Christus Jezus zal elke knie zich buigen, niet dwangmatig, maar werkelijk vanuit de verheerlijking buigen, en elke tong zal de heerlijkheid van God de Vader belijden. “Het is volbracht” {Joh.19 vers 30}. Eigenlijk staat er: “Het is voleindigd, het is voltooid”“Het begrijpen is mij te wonderbaar, te verheven, ik kan er niet bij” {Ps.139 vers v6}. Hij is de overwinnaar, die hemel en aarde voltooien zal.

Commentaren zijn gesloten.

Zoeken

Column

Sagrada Familía in Barcelona

Enige tijd geleden zijn we enige dagen in Barcelona geweest. Een prachtige stad. De prachtige kathedraal de Sagrada Família was voor mijn vrouw en ik het absolute hoogtepunt. In 1883 begon de architect Gaudí zijn levenswerk. Nu 138 jaar later genieten miljoenen mensen per jaar van deze nog steeds onvoltooide kerk. Indrukwekkend is de schitterende […]

583230 bezoekers sinds 07-06-2010