De zeventiende Hebreeuwse letter: de Pee

06-01-2012 door Joop Neven

De zeventiende letter van het Hebreeuwse alfabet is de “pee”. Deze letter ziet er zo uit:

 

 

 

 

 

De “pee” { פ } bestaat eigenlijk uit een combinatie van een “kaf” { כ }  en een “jod” { י }. De “jod” hangt aan het bovenste gedeelte van deze letter. De “kaf” is gelijk aan het getal 20, en de “jod” is gelijk aan 10. Samen is dat 30. De “lamed” { ל } is de letter, die een getalswaarde heeft van 30. De “lamed” is de {osse} prikstok, die iets in beweging zet. De “kaf” wijst op de “hand”, die in beweging is”. De “jod” wijst als getalswaarde 10, op het Woord van God en op het verborgen leven. De “pee” drukt het nieuwe leven uit; anders gezegd: het Woord van God wordt door Zijn beschermende hand omgeven.

Betekenis

De “pee” is niet alleen een letter, maar tevens een woord en dan betekent het de “mond”. De voorgaande letter, de “ajien”, is het “oog” en de “pee” is de “mond”. Vandaar dat er ook wel gezegd wordt: de “ajien” {het oog} is de schriftelijke Torah, die je met het oog kunt lezen en de “pee” is de mondelinge Torah, die van mond tot  mond {Pèh el pèh} wordt overgedragen. In Jesaja 52 staat: “Hoor, uw wachters verheffen de stem{van mond tot mond}, zij jubelen tezamen, want met eigen ogen zien zij {oog in oog, letterlijk staat er: “oog in oog zien ze”}, hoe de Here naar Sion wederkeert” {Jes.52 vers 8}. Het spreken is dus iets dat pas goed mogelijk is in de “acht” of een 10-voud ervan. De getalswaarde van de “pee” is immers 80. De “pee” opent de mond. De “jod”{ י } in de “pee” { פ } is verkleind. Het Woord van God is .a.h.w. in de mond verborgen. Het wordt pas openbaar bij het spreken, namelijk wanneer de mond geopend wordt. Bij het spreken van God komt het leven te voorschijn.

De “pee” { פ } is de 17e letter van het Hebreeuwse alfabet. Het getal 17 heeft met “verlossing” te maken {zie Jer.32 vers 9}. De betekenis van de letter “pee” wordt in Spreuken 31 zo mooi geïllustreerd. Spreuken 31 begint vanaf vers 10 in elk vers steeds met een letter van het Hebreeuwse alfabet. Die letter staat steeds vóór het vers afgedrukt. Aan het begin van vers 26 staat de “pee”. Dit wil zeggen, dat in de Hebreeuwse Bijbel de letter פ voor het vers geschreven staat “פ Met wijsheid opent zij haar mond, vriendelijke onderwijzing ligt op haar tong”. {Spr.31 vers 26}. Het eerste woord van vers 26 is “piehaa” { פיה } getalswaarde 80-10-5. Dit betekent: “haar mond”. We zien hier, dat de betekenis van de letter “pee” in het eerste woord wordt weergeven. Als de “pee” aan het begin van een woord staat, wijst dat erop, dat God met Zijn spreken begint. De “pee” als “mond” heeft heel wat te vertellen.

Vanuit de Bijbel gedacht, kan men met de mond twee dingen doen: “eten” en “spreken”. “Eten” is gelijk aan “voedsel tot zich nemen”. “Spreken” is gelijk aan “woorden met de mond uiten”. Er is een verband tussen “eten” en “spreken”. De Here Jezus zei tegen de duivel in Matth.4 vers 4: “…..Niet alleen van brood zal de mens leven, maar van alle woord, dat uit de mond Gods uitgaat” {Matth4 : 4}. De Heer citeerde uit Deut.8 vers 3. “Brood” en “woord” zijn hier synoniemen. Het Woord van God is {hemels} “brood”. Het spreken van God is geestelijk voedsel. Het manna, dat Israël in de woestijn kreeg, wordt ook zo genoemd: “….dit is het brood dat de Here u tot spijze gegeven heeft” {Ex.16 vers 15b}. Het manna is het brood, dat de Here aan het volk gaf, om te eten. Het is gelijk aan het Woord. Beide moet men tot zich nemen. Zowel “eten” {brood}  als “spreken” {woord} worden met de mond { de “pee”} gedaan. De “pee”, het spreken, brengt een nieuwe fase, die van de 90 {de “tzaddeej”  ץ }. We komen daar met de volgende letter op terug.

Het getal 80

De “pee” is gelijk aan het getal 80. De betekenis van de 80 {in de tientallen} loopt parallel met de betekenis van de 8. De 8 en de 80 horen bij elkaar; acht is het getal van de  nieuwe schepping en de tachtig is daar een hogere dimensie van. Zowel de 8 als de 80 geven het eind van de ene reeks van getallen aan, maar vormen tegelijk ook het begin van de volgende reeks, zie bijv. bij de “cheeth”.  De betekenis van het getal 80 heeft met “leven” te maken. “Leven” wijst op kontact met God; niet alleen individueel {zoals bij de 8}, maar ook als volk {zoals bij de 80}. En het bijzondere is dat God kiest voor het Leven, Hij heeft gekozen, niet wij. Zoals gezegd is de “pee”, getalswaarde 80, een tienvoud van 8, denk aan de achtste dag, aan wat komend is. Het woord kan vorm krijgen, zich uitdrukken in deze wereld. Het woord, dat er voordien wel was, maar nog geen kans kreeg op aarde uitgedrukt te worden, krijg deze nu wel. En juist in de achtste dag krijgt het Woord harmonie, samen met andere woorden krijg je de volmaakte melodie. Het spreken van het woord is dus iets dat in de “pee” zit, in de 8, in de 80, in de komende eeuw.

De sluit-pee

Naast de gewone “pee”bestaat ook de “sluit-pee”. Deze letter ziet er zo uit:

 

 

 

 

 

De “sluit-pee” bestaat uit een “sluit-kaf” {  ך  } met een “jod” { י} bovenin. Als de “pee” aan het begin van een woord staat, wijst dat erop, dat God met Zijn spreken begint. Bijvoorbeeld het woord “peh”{ פה }, dat “mond” betekent. Het openen van de mond heeft “spreken” tot gevolg. Het is het begin van het spreken van woorden.

Het Hebreeuwse werkwoord voor “openen”{van de mond} is “paathach” { פתח }. De opbouw van dit woord is bijzonder. De “pee’{ פ de 80 } wijst op het spreken, op de mond. Als God gaat spreken, verschijnt eerst de 400 { ת }, de 400 wijst op “kruis”, op “dood”, terwijl de “cheeth”{ ח  de 8 } in dit verband op “leven” wijst. Het oude leven wordt afgelegd, het nieuwe aangetrokken. Het werkwoord “paathach” duidt op “het spreken van dood en opstanding”{ Job.3:1; 33:2; Spr.31:8; Jes.53:7}.

De “sluit-pee” staat bijvoorbeeld in de woord “soof” { סוף }. Dit betekent “einde” of “{be}eindigen” {zie 2Kron.20:16; Pred.3:11; 7:2; Amos 3:15}. Het woord zelf wijst al op het einde van iets. Woorden met een “sluit-pee, die op het einde van iets of iemand duiden, zijn:

“ aataf” getalswaarde 70-9-80 { עטף }, het betekent: ”in onmacht vallen” of “overstelpt worden” zie Klaagl. 2:11,19: Ps.61:3.

“taaraf” getalswaarde 9-200-80 { טרף }, het betekent: “verscheuren”, zie Gen.49:9,27; 37:33; Jes.5:29.

 

Tot slot

We zien in de letter “pee” het spreken van God. Het Woord baant zich een weg. Ook als de mens het laat af weten, dan evengoed zal God spreken, zal Hij roepen in barmhartigheid. Hij begon al te roepen in Genesis: “En de Here God riep de mens tot Zich en zeide tot hem: Waar zijt gij?”{Gen.3 : 9}. Het Woord schept ruimte. En als de ruimte er niet is, dan brengt Hij dat zelf tot stand. In Romeinen 4 vers 17 staat: “…..die doden levend maakt en het niet zijnde tot aanzijn roept”. Dat is de genade, die dwars tegen alles doorzet.

De “pee” heeft als getalswaarde 80, dat getal 80 is het getal van de doorbraak. Er breekt iets door; datgene, wat statisch was wordt doorbroken. Waar God gaat spreken daar begint de doorbraak. Het “Woord des Heren” is het begin en het eind, beginnend met de “pee” { פ }en eindigt met de “sluit-pee” { ף  }.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tags:

Laat een commentaar achter

Zoeken

Column

Hoe ver kan liefde gaan?

Op 4 mei herdenkt Nederland alle Nederlandse slachtoffers sinds de Tweede Wereldoorlog. Dit zijn militairen en burgers die stierven in oorlogssituaties en bij vredesoperaties. Intussen zijn er weer militairen en burgers omgekomen in de Russische / Oekraïense oorlog. “Dit nooit weer” is weer niet gelukt. De vraag dringt hier en daar op of God Poetin zal straffen […]

601654 bezoekers sinds 07-06-2010