De zestiende Hebreeuwse letter: de ajien

07-01-2012 door Joop Neven

De zestiende letter van het Hebreeuwse alfabet is de “ajien”. Deze letter ziet er zo uit:

 

 

 

De “ajien” bestaat bovenaan uit twee “jods”. Aan deze “jods” zijn neerdalende lijnen verbonden. Die lijnen lopen tegengesteld aan elkaar. De rechterlijn is onderaan langer. Binnen het Jodendom zegt men wel, dat de “ajien” uit een “waw” { ו  } links, en een “zajien” { ז  } rechts bestaat. Dit geeft samen een waarde van 13 {6 + 7}. De waarde van het woord “ajien” is 130 { 70 + 10 + 50 }. Dat is het tienvoudige van dertien. Het duidt op een andere dan de gewone { aardse} werkelijkheid. Dus in de “ajien” staan de “waw” en de “zajien” bij elkaar, dus datgene wat eerst als zes en zeven nog gescheiden leek. Er is een verbinding tussen de zes en zeven. De mens, die uit de zesde dag weggestuurd wordt, komt in de zevende dag terug in de nieuwe schepping.

Betekenis

Het woord  “ajien” heeft twee betekenissen, namelijk “oog” en “bron”. Een bron is de plaats, waar levend water uit voorkomt. Je vind daarvan een mooi voorbeeld in Num. 33. Nadat het volk Israël uit Egypte was getrokken, kwamen ze in de woestijn bij de plaats Elim terecht. Ze kwamen bij Mara vandaan, waar bitter water aangetroffen werd. “Zij braken op van Mara en kwamen te Elim; te Elim nu waren twaalf waterbronnen en zeventig palmbomen; daar legerde zij zich” {Num. 33: 9}. Het is opvallend, dat er naast de 12 bronnen ook 70 palmbomen zijn. De waarde van de “ajien” is immers  ook 70.

Een andere betekenis is “oog”. In het hiëroglyfenschrift, tekende met deze letter in de vorm van een oog. Een “oog” weerspiegelt vaak de gedachte van de mens. De uitdrukking, dat het oog “een spiegel van de ziel” is, is nog niet zo dwaas. Het oog geeft wel degelijk dingen van het denken en van het lichaam weer. Als je het “oog” goed begrijpt, heeft het te maken met iets dat door de tijd heengaat, er doorheen ziet. Het heeft ook te maken met het begrip 70. Dit begrip zeventig heeft door de verbinding van de zes en zeven met een ander zien te maken.

Toen Eva en Adam van de vrucht van de boom van kennis van goed en kwaad genomen hadden, werden hun beider ogen geopend. Toen merkten zij, dat zij “naakt” waren {Gen.3 vers 7} Het Hebreeuwse woord voor “naakt” is  “eerjroom” { עירמ } getalswaarde 70-10-200-40. “eejroom” kan echter ook vertaald worden met “hun blindheid”. “Blind” is in het Hebreeuws “iwweer” { עור } getalswaarde 70-6-200. Met andere woorden “zij bemerkte hun blindheid”. Hun ogen werden geopend. Zij waren voordien dus ergens blind voor. Hetgeen zij voorheen zagen, zagen zij daarna niet meer. Zij waren blind geworden voor de dingen van God. Daarom zegt Paulus in Efeze 1 vers 18: “verlichte ogen {uws} harten, zodat gij weet, welke hoop zijn roeping wekt, hoe rijk de heerlijkheid is zijner erfenis bij de heiligen….”  Een gelovige is iemand die met “verlichte ogen” de dingen ziet en ontvangt.

Het Hebreeuwse woord voor “huid” is “or” { עור } Getalswaarde 70-6-200

Het Hebreeuwse woord voor “licht” is “or” { אור } getalswaarde 1-6-200.

Bij het woord “or”, met een “alef” { א } is er licht. De 1 wijst op God. God is het licht {1Joh.1 vers 5}. Oorspronkelijk, toen de mens werd geschapen, was hij bekleed met licht, met een lichtmantel. Hij kon de tijd en de ruimte schouwen. Dat was dat oorspronkelijke zicht.

Bij het woord “or, met een “ajien” { ע }, dat is een heel andere manier van kijken. Hun ogen werden wel geopend, maar tegelijk ging er ook heel veel dicht. Er staat ook, dat de Here God voor de mens “klederen van “or”, van” huid”  maakte. Er staat letterlijk mantels van huid”. In plaats van die lichtmantels krijgen ze een kleed van huid {` or` met een ajien}. Het zicht van de mens wordt beperkt tot het moment. We zien alleen het ogenblijk. Je bent ingeperkt tot hier en nu.

Het getal 70

De “ajien” is gelijk aan het getal 70, het getal van de veelheid. Het is, evenals het getal 7, een uitdrukking van een bepaalde voltooiing, een volkomenheid. Bij het getal 7 heeft het betrekking op de enkeling, het individu, terwijl het bij 70 meer van toepassing is op een volk, of volkeren. Daarom spreekt men ook steeds van de zeventig volkeren, zeventig talen, zeventig oudsten. Altijd zeventig.

De 1 en de 70 horen bij elkaar

Ra’ah {רעה met een “ajien” in het midden} betekent weiden of eigenlijk herderen. Ra’ah met een {“ajien in het midden, de zeventig} is de goede Herder. En het werk van de Herder is al zijn schapen bij elkaar willen hebben. Daarom gaat de goede Herder op zoek net zo lang tot het laatste schaap binnen is. Dat is het werk van de Herder, met de “ajien” in het midden, want de veelheid moet vol worden.

Ra’ah {ראה met een “alef” in het midden} betekent zien. De mens ziet enkel maar een deel, maar God overziet het geheel, Zijn Plannen falen niet. Het verschilt alleen door die ene letter in het midden.  Ra’ah, als er een “alef” in het midden staat, dat is de Een, dan is het zien, werkelijk zien.

Er staat een prachtige tekst in Jesaja 40 vers 26: “Hef uw ogen naar omhoog en ziet {ra’ah, met een “alef” in het midden}: wie heeft dit alles geschapen? Hij, die het heer daarvan in grote getale uitleidt en elk daarvan bij name roept door de grootheid zijner sterkte en omdat Hij geweldig van kracht is; er blijft niet één achter”. Als God gaat tellen en Hij roept ze alle bij name, dan wordt er niet één vermist. Dat doet nou de Goede Herder { ra’ah, met een”ajien” in het midden}, want niet één schaap wordt er achtergelaten. “En gij zult ingezameld worden één voor één, kinderen Israëls” {Jes.27 vers 12}. Dat is nou het verband tussen de 1 en de 70.

Het ene Israël  en de zeventig volkeren

Een Mozes en de zeventig oudsten

De ene taal en de zeventig talen

Zeventig palmbomen in de woestijn.

Zeventig stieren werden op het Loofhuttenfeest geslacht

70 drukt de veelheid uit, 70 staat symbool voor alle volken.

Uiteindelijk komt alles bij God weer samen, want God is degene die ziet, ra´ah, met een “alef”, maar Hij is ook de Herder, ra´ah,  met een “ajien”

“Ajin” heeft als betekenis “oog”, dat oog mag leren zien in die verborgen wereld, die wereld achter de schermen. Het oog mag zien in de wereld vol licht, de wereld van het hemelse,  “met verlichte ogen van het hart” {Efeze 1 vers 18}. Kijken met andere ogen, niet van het verstand, maar kijken met de ogen van het hart.

Dan kun je zeggen “Hier weidt mijn ziel met een verwonderd oog”.

 

 

Tags:

Laat een commentaar achter

Zoeken

Column

Hoe ver kan liefde gaan?

Op 4 mei herdenkt Nederland alle Nederlandse slachtoffers sinds de Tweede Wereldoorlog. Dit zijn militairen en burgers die stierven in oorlogssituaties en bij vredesoperaties. Intussen zijn er weer militairen en burgers omgekomen in de Russische / Oekraïense oorlog. “Dit nooit weer” is weer niet gelukt. De vraag dringt hier en daar op of God Poetin zal straffen […]

601652 bezoekers sinds 07-06-2010