De zesde Hebreeuwse letter: de waw

17-01-2012 door Joop Neven

De zesde letter van het Hebreeuwse alfabet is de “waw”

Deze letter ziet er zo uit:

 

 

 

 

 

 

De betekenis

Het Hebreeuwse woord “waw” heeft als betekenis “haak”. Het wordt geschreven met een dubbele “waw”, “waaw”. De getalswaarde is dan 12. Er waren in de tabernakel gouden haken, die bevestig waren aan de pilaren. Daaraan werden het voorhangsel en het deksel van de deur van de tent gehangen {zie Ex.26 vers 32,37; 36 vers 36,38}. Bij de voorhof waren ook pilaren met zijn zilveren haken, waaraan de linnen omheining werd opgehangen {Ex. 27 vers 10,11 en 17; 38 vers 10,11,12,17 en 28}. Ook de ingang van de voorhof bestond uit een aantal pilaren met zilveren haken, waaraan het deksel van de poort van de voorhof werd gehangen {Ex.38 vers 19}. De haken bevonden zich bovenaan de pilaren. Het is de plaats, waar de gordijnen of kleden {van boven af} naar beneden hangen. De haken vormen bovenaan de verbinding tussen de pilaren en de gordijnen van de tabernakel. De basis, waaraan het vastgemaakt wordt, bevindt zich boven. De basis, het fundament, komt van boven af en dat is ook Gods bedoeling. Het Woord van God komt naar de aarde. De “waw” wil de verbinding tot stand brengen, maar dat gaat gepaard met verdrukking. De genade van God {“hee, getalswaarde 5} wordt op aarde in de “zajien” vervuld. Voordat de 7 kan komen, gaat veel strijd aan vooraf. De verbinding {via de 6, de “haak “} brengt strijd en verdrukking met zich mee. Die strijd wordt overigens nauwelijks in de schrijfwijze van de “waw” uitgedrukt. Dat komt, omdat God, onafhankelijk van de mens, toch met Zijn Woord op aarde komt, en tot Zijn doel komt met die zelfde mens.

De middelste letter

De “waw” is de letter van de verbinding. De rabbijnen hebben daarover doorgedacht en zij hebben op een geven moment ook de vijf boeken van Mozes, die met elkaar één geheel vormen, van Genesis t/m Deuteronomium, onderzocht in verband met de plaats van de letters in de Torah. Ze ontdekten, dat de middelste letter van de Torah een ‘waw” is. Van al doe duizenden letters –  volgens de Hebreeuwse telling zijn het er zo’n 600.000 – is uitgerekend de middelste van al die letters die ene letter die de verbinding vormt. Dus in het hárt van de Torah, in het hart van die onderwijzing van God staat een haak. De tekst, waar de “waw” als middelste letter staat, is Leviticus 11 vers 42.

Het getal 6

Het getal 6 wordt in Bijbel “het getal van de mens”genoemd. We lezen dat in Openbaring 13 vers 18: “Hier is de wijsheid: die het verstand heeft, reken het getal van het beest; want het is een getal eens mensen, en zijn getal is zes honderd zes en zestig”. Eigenlijk is de zes het getal van dé Mens, namelijk “de Zoon des mensen”. De uitdrukking betekent volgens het Hebreeuws: “Erfgenaam van Adam” {bèn ha aadaam}. Adam was de eerste mens, die op de zesde dag geschapen werd {Gen.1 vers 27,31}. Adam was de verbinding tussen God en de schepping. Adam diende de hof te bewaren, te bewerken. De eerste Adam miste echter zijn doel. Gods plan wordt echter vervuld in de Zoon van Adam, de tweede mens, Die zonder zonde was, de Here Jezus Christus. Bij Hem is de volmaakte verbinding tot stand gekomen.

De ‘waw” is niet alleen een letter, maar ook het woordje: “en”. Hemel en aarde, God en mens. Dus dat woord ´en ´is de samenbinding. Dat zien we helemaal tot uiting komen in Grote Verbinder, Christus Jezus, die gekomen is om hemel en aarde weer te verbinden. Dat is het uniek van deze letter. De “waw” bedoelt om alles één te maken. “één Here, één geloof, één doop, één God en Vader van allen, die is boven allen en door allen en in allen” {Efeze4 vers 5}.

Er past maar één ding, en dat is: O diepte van rijkdom, van wijsheid en van kennis Gods, hoe ondoorgrondelijk zijn zijn beschikkingen en hoe onnaspeur­lijk zijn wegen!” {Rom.11:33}. Juist, als je God beter leert kennen, juist als je, zoals Paulus ook, getracht hebt zijn wegen te doorgronden, kom je tot uitspraken zoals deze; dan wordt een mens zich bewust van zijn beperktheid, van de grenzen van zijn denken. Prediker zegt: de wijze zwijgt in zulke tijd. Af en toe kun je het gevoel hebben, dat je het niet kunt omvatten; laat het dan genoeg zijn, dat God jou omvat.

 

 

Tags:

Laat een commentaar achter

Zoeken

Column

Kharib

Carl Friedman vertelt over een jongen, hij heette Hakan en hij was zes jaar, ze zag hem buiten, op een braakliggend veldje. Hij had een bal bij zich, en hij staarde ernaar, alsof hij hoopte dat die vanzelf in beweging zou komen. Ben je aan het voetballen? vroeg zij. Ja, maar er is niemand om […]

588102 bezoekers sinds 07-06-2010