De vijftiende Hebreeuwse letter: de sameg

08-01-2012 door Joop Neven

De vijftiende letter van het Hebreeuwse alfabet is de “sameg”. Deze letter ziet er zo uit:

Bovenaan bevindt zich een liggende “waw” { ו }. In de “sameg”, die de getalwaarde van 60 heeft, ligt een 6 opgesloten. De “sameg” lijkt zeer veel op de “sluit-meem”. Er is echter een klein verschil: aan de rechter-onderzijde is de “sameg” rond, terwijl die bij de “sluit-meem” rechthoekig is.

Betekenis

De betekenis van de “sameg is “slang”. Het woord “sameg” is gelijk aan het werkwoord “saamag”. Dat werkwoord betekent: “ondersteuning” {Gen.27:37; Ps.3: 6; Ps119:116; Jes.59:16}. Een slang is voor de mens dus kennelijk een bepaalde ondersteuning. Het is daarom ook  niet onbegrijpelijk, dat juist een staf in een slang veranderd, want men gebruikte een staf o.a ter ondersteuning: “….want Gij zijt bij mij; uw stok en uw staf, die vertroosten mij”. {Ps.23:4}. Opmerkelijk is ook dat de woorden voor “slang” en voor “gezalfde” de zelfde getalswaarde hebben, namelijk “slang” “nachash” getalswaarde 50-8-300 = 358. En ‘gezalfde”  “moshiach”, getalswaarde 40-300-10-8 = 358. Of je het nou wilt of niet, je ontmoet die slang. Je kunt niet zeggen “ik onttrek me eraan”. Het is dus niet iets wat je in dit leven kunt ontwijken. De zin van dit leven is, dat je de slang ontmoet, en uiteindelijk ontmoet je de “verhoogde slang”, de verlosser, de moshiach. De slang bracht verlossing voor degenen, die er naar opzagen; nl. voor degenen, die geloofden, dat de koperen slang verlossing kon geven. Zij bleven in leven. “Toen maakte Mozes een koperen slang en plaatse die op een staak {stelde die op de banier} en wie, wanneer een slang hem gebeten had, op de koperen slang de blik richtte, bleef leven”{Num.21 vers 9}. Je wordt door de slang gebeten en door de “slang” verlost. Uiteindelijk erken je dat Hij toch de Verlosser is. ´En gelijk Mozes de slang in de woestijn verhoogt heeft, zo moet ook de Zoon des mensen verhoogd worden, opdat een ieder, die gelooft in Hem eeuwig leven hebbe” {Joh.3 vers 14-15}. Het is eigenlijk zo, dat de Messias zich helemaal vereenzelvigt met het lijden, met het kwaad, dat Hij het op zich neemt, zoals Paulus dat zegt: “Hij is tot zonde geworden”. Hij laat zich “verhogen op het hout”, op de banier en zo draagt Hij het kwaad in zijn lichaam weg.

De “noen”en de “sameg”

Wat is het verband tussen de “noen”getalswaarde 50, en de “sameg”, getalswaarde 60? Als je de twee letters, de “noen”{50} en de “sameg”{60} aan elkaar verbindt, dan krijg je het woord “nes”, dat betekent “banier”. Op zich is het al heel bijzonder, dat twee opeenvolgende letters van het alfabet aan elkaar gekoppeld kunnen worden tot één woord: “banier”. De vijftig en de zestig, worden samengevat in het woord “nes”, “banier”. Er is een bekende tekst waar dat woord “nes” in voorkomt, namelijk in Exodus 17. In dat hoofdstuk wordt over Amalek gesproken en de strijd, die gevoerd wordt om Amalek te overwinnen: “Toen bouwde Mozes een altaar en noemde het: De Here in mijn banier” {Ex.17  vers 15}. In Jesaja 11 vers 10 wordt ook van de Messias gezegd, dat Hij is  “Nes Ammim, banier van de volkeren”.

Het woord Sinaï

Het woord “nes “ houdt verband met de verschijning van de “sameg”, de slang. Wanneer je de volgorde van de letters veranderen zou en twee “jods” zou toevoegen, krijg je het woord “Sinaï”, getalswaarde 130. Het woord “Sinaï” begint met een “sameeg”, {60}, getalswaarde 60-10-50-10.  De Here openbaarde Zich in de Sinaï. De “noen” {50} beeldt de buitenaardse werkelijkheid uit, die zich in deze zichtbare werkelijkheid openbaart. Het is het leven Gods. Dat leven van God openbaarde zich met de “jod”, {10} de tien woorden. De wet, de “jod”, de tien woorden, waren een onderwijzing, een openbaring. Daar op die berg is de stem van Hem die sprak van den beginne. Die stem brengt de schepping bijeen, die stem maakt alles wat verdeeld en verscheurd was, weer één.

Het getal 60

De waarde van de letter “sameg” is 60. Als we de uitspraak van de “sameg” opschrijven, krijgen we “saameg”. De getalswaarde van dit woord is 120 {60+40+20}. In het woord “saameg” zijn twee kanten te onderscheiden: de 60 en de dubbele of verhoogde 60 {120}. Een bekend Hebreeuws woord met twee “samegs”, is het woord “soes” { סוס }, dat “paard” betekent. Een paard heeft in de Bijbel vaak met koningschap { Jer.22: 4; 51:20-21}en met Egypte te maken {Ex.14:9,23; Deut.11:4}. Evenals in het woord “saameg” is in het woord “soes” het getal 120 te zien. In het woord “soes” wordt de ene 60 d.m.v. de “waw” { ו } aan de andere 60 verbonden. De “waw” is daarbij dus weer een verbindingsteken. Tweemaal 60 is 120. Het getal 120 wijst op de uiterste tijd van het aardse leven. Bij de 130 komt men voorbij die grens van het aardse leven. Na de “sameg” volgt de “ajien” { ע }. Dat is als woord in cijfers 70-10-50=130. Dit is voorbij de 120. Honderd twintig is de grens van het aardse, terwijl 130 daar buiten staat. De “sameg” { ס } vertegenwoordigt 120, terwijl de “ajien” { ע  } de 130 weergeeft. Dit duidt op een verandering.

Tot slot

De volgende letter is de “ajien”, getalswaarde van het woord is 130, dat is de maat van de eenwording. God ziet al de eenheid, we zijn samen op weg naar de eenheid en de vervulling. Wij zien nog de veelheid, maar God ziet al de eenwording. Paulus zegt in Efeze “…opdat Hij u geve, naar de rijkdom zijner heerlijkheid, met kracht gesterkt te worden door zijn Geest in de inwendige mens, opdat Christus door het geloof in uw harten woning make. Geworteld en gegrond in de liefde, zult gij dan samen met alle heiligen, in staat zijn te vatten, hoe groot de breedte en lengte en hoogte en diepte is, en te kennen de liefde van Christus, die de kennis te boven gaat, opdat gij vervuld wordt tot alle volheid Gods” {Efeze 3 vers 14-21}.

Letter voor letter zijn we op weg, naar Hem die hemel en aarde voltooien zal.

Tags:

Laat een commentaar achter

Zoeken

Column

Sagrada Familía in Barcelona

Enige tijd geleden zijn we enige dagen in Barcelona geweest. Een prachtige stad. De prachtige kathedraal de Sagrada Família was voor mijn vrouw en ik het absolute hoogtepunt. In 1883 begon de architect Gaudí zijn levenswerk. Nu 138 jaar later genieten miljoenen mensen per jaar van deze nog steeds onvoltooide kerk. Indrukwekkend is de schitterende […]

583222 bezoekers sinds 07-06-2010