De vijfde Hebreeuwse letter: de Hee

18-01-2012 door Joop Neven

De vijfde letter van het Hebreeuwse alfabet is de “hee”

Deze letter ziet er zo uit:

 

Betekenis

De letter “hee” heeft als betekenis “venster”. In de Bijbel heeft een venster vaak te maken met het ontsluiten, bevrijden van bepaalde mensen, die ingesloten zijn. Paulus moest in een mand, vanaf de muur uit de stad Damascus vluchten { Hand.9 vers 23-25}. Ook de twee verspieders werden door Rachab, via het venster, de stad uitgelaten {Jozua 2}. In de Hebreeuwse taal komt de “hee” vaak voor als uitgang bij vrouwelijk woorden. Van al de woorden, die een feminiene vorm {vrouwelijk} hebben, is de uitgang een “hee”. De Joodse overlevering ziet daar een prachtig beeld in. De namen van de vrouwen: Chawwah, Sarah, Rivkah, Channah, Devorah, Chuldah, {Hulda, de laatste profetes} eindigen allemaal met een “hee’. Het betekent dat zij de gestalte zijn, die wacht op de vervulling.

De getalswaarde van de “hee” is vijf, en in wezen wacht de vrouw op de andere vijf. Dit principe zie je heel mooi bij de naamsverandering van Abraham en Sarah. Oorspronkelijk waren hun namen Abram {verheven vader} en Saraj {mijn vorstin}. Door de “jod”{getalswaarde tien} aan het eind van de naam Saraj te vervangen door de “hee” getalswaarde vijf wordt het SaraH. Het betekent dat Sarah wacht op de andere vijf. Ze wordt iemand die uitziet. Als je vraagt, hoe ze heet, geeft ze als antwoord: mijn naam is Sarah en het betekent, dat ik wacht.

De naam Abram veranderd in Abraham door toevoeging van de letter ´hee”. Het Hebreeuws kent slechts zichtbare medeklinker. Klinkers zijn alleen hoorbaar, niet zichtbaar. De “hee” wordt ook met veel adem uitgesproken. Ze zou kunnen zeggen dan de adem van God in de naam van Abraham gekomen is, er komt een “venster” in zijn naam. Er komt doorzicht naar de toekomst, “omdat Ik u tot een vader van een menigte volken gesteld heb. Ik zal u uitermate vruchtbaar maken en u tot volken stellen, en koningen zullen uit u voortkomen” {Gen.17 vers 5-6}. In de Hebreeuwse Bijbel komt het soms voor, dat de “hee” kleiner geschreven wordt dan normaal het geval is. Zo’n kleine “hee” komt bijv. voor in Genesis 2 vers 4: “Dit zijn de geschiedenis {Lett: toledot, betekent: wording of verwekking} hemels en der aarde, toen zij geschapen waren”. Het gedeelte “toen zij geschapen waren”is in het Hebreeuws: בהבראם

Opvallend daarbij is de klein geschreven “hee”. Hij is als het ware verborgen aanwezig. De “hee” is hoger geschreven. Daarmee wordt eigenlijk al aangeven, dat de “hee” met hoogheid, die nog niet gerealiseerd is, te maken heeft. Het blijft nog bij het licht van het venster. Dat licht houdt een belofte van verhoging in. De verhoging is nog verborgen. Pas wanneer de “cheth”, getalswaarde 8 komt, wordt dat feitelijk gerealiseerd. Dit houdt verband met de nieuwe schepping.

Het getal vijf

De “hee” heeft als een getalswaarde van 5. Dat wijst op de genade van God voor ieder mens, die van God uit gaat. Een mooi voorbeeld vinden we daarvan in de geschiedenis van David. Hij nam 5 gladde steentjes mee in de strijd tegen Goliath. Met het vijfde steentje versloeg hij hem. Daardoor kwam er verlossing van de vijand. {1Sam.17 vers 40}. Ook in Numeri 7 vers 17 komt dit naar voren: ´Voor het vredeoffer werden 2  runderen, 5 rammen, 5 bokken en een 5 eenjarige schapen gegeven”.

“Vrede” heeft met genade en verlossing te maken. Lees maar is Romeinen 5 vers 1-2: “Wij dan, gerechtvaardigd uit het geloof, hebben vrede met God door onze Here Jezus Christus, door wie wij ook de toegang hebben verkregen tot deze genade, waarin wij staan, en roemen in de hoop op de heerlijkheid Gods”.

“haajaah” en “chaajaah”

De overgang van de 5, de “hee” naar de 8, de “cheeth” komt naar voren in de woorden “haajaah” en “chaajaah”

“Haajaah”, getalswaarde 5-10-5, betekent “zijn”, “worden; het heeft met “bestaan”te maken. Wanneer we “haajaah” verdelen tot “haa”+ “jaah” geeft dat als betekenis: “de Heer”. “Jaah” is de verkorte vorm van “Jehovah”. M.a.w.: “het bestaan”is gelijk aan de “Heer”. Het bestaan komt immers bij Hem vandaan.

“chaajaah” getalswaarde 8-10-5, betekent “leven”. De “hee” is een “cheth” geworden. Het “zijn” {bestaan} is overgegaan in “leven. Dit is te vergelijken met het wonder van de verandering van water in wijn. “water” {haajaah} komt overeen met “zijn”; “wijn” komt overeen met “leven” {chaajaah}. De verandering van “haajaah” in “chaajaah”wordt uitgebeeld in de verandering van water in wijn.

Tags:

1 comment on “De vijfde Hebreeuwse letter: de Hee”


  1. Oby says:

    Mogge broeder.
    Vraagje; jou verklaring van de naam Sarai is net anders dan in het grote namenboek. DE vraag komt op; wie vergist zich hier?
    m.vr.gr. Oby

Laat een commentaar achter

Zoeken

Column

Hoe ver kan liefde gaan?

Op 4 mei herdenkt Nederland alle Nederlandse slachtoffers sinds de Tweede Wereldoorlog. Dit zijn militairen en burgers die stierven in oorlogssituaties en bij vredesoperaties. Intussen zijn er weer militairen en burgers omgekomen in de Russische / Oekraïense oorlog. “Dit nooit weer” is weer niet gelukt. De vraag dringt hier en daar op of God Poetin zal straffen […]

601648 bezoekers sinds 07-06-2010