De vierde eed van God – je mag in vrede leven

02-12-2013 door Dr. K.D. Goverts

Vier keer staat er in het boek Jesaja dat God gaat zweren bij Zichzelf. De vierde eed staat in Jesaja 62.

Hier zien we ook de voortgang in de tijd. De eer­ste eed was in de tijd voor de ballingschap. De tweede eed was in de ballingschap. De derde eed kwam toen er één balling uit Babel weg­trok. Dat is te weinig om in de krant te zetten of op het journaal te vermelden. Eén balling mag geen naam hebben, maar deze heeft wèl een naam, want hij heet ‘de knecht des Heren’. De ballingen begonnen aan­vankelijk schoor­­voetend uit Babel weg te trekken. De vierde eed is na de ballingschap. Ze zijn weer terug in Jeruzalem, maar je moet niet vragen hoe. Terug uit de ballingschap, terug uit Babel, maar het valt zo tegen. Wat moet je in Jeruzalem doen?! Er zijn alleen maar puinhopen en ruï­nes. “De HERE heeft gezworen bij zijn rechterhand (jamin) en bij zijn sterke arm (arm van zijn weerbaarheid): Nooit zal Ik uw koren meer aan uw vijanden tot spij­ze geven en nooit zullen vreemde­lin­gen meer de most drinken, waarvoor gij ge­zwoegd hebt; {Jes.62:8}.

De Here zweert uiteraard bij Zichzelf, want er is geen hogere instantie. De bewoording is hier volstrekt uniek. Hij zweert bij zijn rechterhand en bij zijn sterke arm. Dat komt nergens anders voor. Deze unieke eed en het woor­denpaar ‘rechterhand en arm’ is zelf ook vrijwel uniek. Dat komt ver­der alleen nog maar voor in psalm 98.

Zingt de HERE een nieuw lied,

want Hij heeft wonderen gedaan,

zijn rechterhand en zijn heilige arm gaf Hem zege. {Ps.98:1}.

 

Zingt, zingt een nieuw gezang de Here,

die grote God, die wond’ren deed!

Zijn rechterhand vol sterkt’ en ere,

zijn heilig arm, wrocht heil na leed.  Ps.98:1a – oude berijming.

De eed die de Here God hier gaat zweren, staat tegen de achtergrond van de vreugdebode uit Jesaja 40. Daar wordt dat reeds aangekondigd.

Zie, hier is uw God! Zie, de Here HERE (Adonai Elohim) zal komen met kracht en zijn arm zal heerschappij oefenen; zie, zijn loon is bij Hem en zijn ver­gelding gaat voor Hem uit. Hij zal als een herder zijn kudde weiden, in zijn arm de lammeren vergaderen en ze in zijn schoot dragen; de zogenden zal Hij zachtkens leiden. {Jes.40:10,11}.

Nooit zal Ik uw koren meer aan uw vijanden tot spijze geven en nooit zullen vreem­delingen meer de most drinken, waarvoor gij gezwoegd hebt; maar zij die het oogsten, zullen het eten en de HERE loven, en zij die hem inzamelen, zul­len hem drinken in de voorhoven van mijn heiligdom. {Jes.62:8b,9}. De verklaringen lopen wat uiteen. De historische uitleg is dat de vijan­den niet langer de vruchten komen roven. Het kan ook betekenen, dat het hier over de feesten gaat die weer gevierd kunnen worden. Ze zullen de oogst binnenhalen en er ook van mogen genieten.

Het lijkt alsof deze eed zaken aanduidt van minder belang. Het lijkt als­of de vierde eed er een van mindere orde is.

De eerste eed betekent dat het juk van Assur wordt verbroken en er wordt gesproken over Gods plan met alle volken en heel de aarde.

De tweede eed: alle knie zal zich buigen, alle tong zal belijden.

De derde eed: Ik zal niet meer toornig zijn… de belofte aan Noach.  Ik zal mijn verbond niet meer verbreken.

De vierde eed gaat over het koren en de most. Je mag in vrede eten en drinken.

Het begint met de ganse aarde en alle volkeren en het eindigt met het ge­­­geven dat er voor je dagelijks brood wordt gezorgd.

Laat een commentaar achter

Zoeken

Column

Sagrada Familía in Barcelona

Enige tijd geleden zijn we enige dagen in Barcelona geweest. Een prachtige stad. De prachtige kathedraal de Sagrada Família was voor mijn vrouw en ik het absolute hoogtepunt. In 1883 begon de architect Gaudí zijn levenswerk. Nu 138 jaar later genieten miljoenen mensen per jaar van deze nog steeds onvoltooide kerk. Indrukwekkend is de schitterende […]

582824 bezoekers sinds 07-06-2010