De verschillende Evangeliën

25-07-2010 door Joop Neven

Het eeuwig Evangelie

Zie Openbaring 14 vers 7 Letterlijk staat er: “het evangelie der eeuwen {Grieks. aionen}. Dit is het “basis-evangelie, dat door alle “eeuwen”heen geldt. het is de boodschap van de Schepper aan Zijn schepping: Vreest God en geeft Hem eer. { Zie bijv. ook Prediker 12,13,14}. Dit evangelie zegt dus simpelweg, dat God er is en dat de mensen Hem moeten eren.

Het evangelie van God

Zie Romeinen 1 vers 1-4. Dit evangelie spreekt van het feit, dat God Zich openbaart in de Zoon. Het is dus uitvoeriger dan het eeuwig evangelie; het geeft informatie. Het spreekt over wat God reeds “tevoren door Zijn profeten beloofd had in de heilige Schriften…”. M.a.w. dit evangelie werd dus al in het O.T. verkondigd in de prediking van de komende Messias, de Zoon van God. Nu Hij gekomen is wordt deze boodschap bekendgemaakt: geloof in de Here Jezus Christus, de Zoon van God, die gestorven is én opgestaan!

Het evangelie van het Koninkrijk

Zie Matth. 24 vers 13. Dit evangelie ligt in het verlengde van het evangelie van God en heeft bijzonder betrekking op de komst van het {beloofde} Koninkrijk, dat op aarde zou worden gevestigd. Ook dat was reeds in het O.T. aangekondigd. De Koning van dit Koninkrijk is de Christus, de Zoon van God. Dit evangelie werd verkondigd toen het Koninkrijk nabij was {zie bijv. Matth. 3 vers 2; 4 vers 17; 10 vers 7}. Het Koninkrijk is echter niet geopenbaard, daarom wordt deze boodschap nu niet verkondigd. Als deze fase van Gods Plan voorbij is zal het opnieuw verkondigd worden en het Koninkrijk zal dan ook daadwerkelijk op aarde worden gevestigd.

Het evangelie der genade

Dit is de boodschap die voorvloeit uit het volbrachte werk van Christus en speciaal in deze “bedeling der genade” {Efeze 3 vers 2} gepredikt wordt {zie ook Handelingen 20 vers 24}. Het zegt dat de mens allen door genade behouden kan worden op grond van Christus verzoeningswerk.

Het geheimenis van het evangelie

Zie Efeze 6 vers 19. in de boodschap van God lag een geheim verborgen, dat niet eerder is geopenbaard dan door de apostel Paulus. Dit geheim heeft betrekking op de Gemeente, het Lichaam van Christus. Ieder die in deze bedeling tot geloof komt wordt een lid van dit Lichaam en ontvangt daarmee een bijzondere positie in Gods Plan: medeerfgenaam van Christus {Rom.8}. Dit evanglie der genade toegespitst op de bekendmaking van het geheimenis wordt met name door Paulus {en zijn navolgers} verkondigd. Gegrond in de belofte van God {Titus 1}. Hierin wordt dus het volle heil bekendgemaakt en ontvouwd, zelfs dat wat “eeuwen en geslachten lang verborgen gebleven was”.

Verder benamingen die in deze tijd nog van toepassing zijn:

– het evangelie uwer behoudenis {Efeze 1 vers 13}. Spreekt van het behouden worden door het evangelie.

– het evangelie van Christus {Filpp. 1 vers 27}. Spreekt van de opgestane en verheerlijkte Heer.

– het evangelie der heerlijkheid van Christus {2Kor.4 vers 4}. Spreekt van de rijkdom, die voortvloeit uit het verlossingswerk van Christus.

– het evangelie der heerlijkheid van de zalige God {1Tim.1 vers 11}. Spreekt van de rijkdom der zaliheid.

Laat een commentaar achter

Zoeken

Column

Sagrada Familía in Barcelona

Enige tijd geleden zijn we enige dagen in Barcelona geweest. Een prachtige stad. De prachtige kathedraal de Sagrada Família was voor mijn vrouw en ik het absolute hoogtepunt. In 1883 begon de architect Gaudí zijn levenswerk. Nu 138 jaar later genieten miljoenen mensen per jaar van deze nog steeds onvoltooide kerk. Indrukwekkend is de schitterende […]

585475 bezoekers sinds 07-06-2010