De val van Babel

12-07-2010 door Dr. K.D. Goverts

«En de grote stad viel in drie stukken uiteen» Openb.16:19. Het laatste deel van Op.16 gaat over de eindstrijd. In H.14 was dat al aangekondigd: de Grote Dag van de almachtige God. God voert oorlog, maar nooit tegen zijn schepping. God is niet ge­deeld, Hij is één. God strijdt tegen de bestrijder van de schepping. «Twist Heer, met mijn twisters en bestrijd mijn bestrijders» Ps.35:1. En dan is er die unieke tekst: «De verwoester wordt verwoest» Of te wel: boontje komt om zijn loontje, een boemerang. Wie het zwaard opneemt, zal door het zwaard vergaan. God gaat zijn schepping niet verwoesten, maar redden. Harmagedon; verzameling van de troepen. Een tijd van inzameling. Hij verzamelt en hij verzamelt. Zowel God als de duivel. Hoofdletter en kleine letter.

Richteren 5. Het Lied van Debora.

Een hoogtepunt in Israëls geschiedenis. Strijd tegen Sisera, de krijgsoverste van de Kanaänieten. «Koningen kwamen en streden aan de wateren van MEGIDDO» Rich.5:19. Harmagedon = berg van Megiddo. ( har = berg). Megiddo betekent: Laat God roepen. Megiddo lag aan het kruispunt van allerlei wegen. In deze vlakte heb­­ben veel veldslagen plaatsgevonden. Volkeren ontmoetten elkaar daar. Het wordt ook wel genoemd: vlakte van Jisreël. Het lied van Debora is de eindstrijd in beeld. Door een profetisch ge­beuren trekt het volk op. De naam Debora heeft ook te maken met het woord God. Het heeft tevens verwantschap met dabar = het woord. Zij is dus draagster van het woord. Haar naam heeft ook nog de be­teke­nis bij, honingbij. Dat is profetisch; de honingbij verzamelt ho­ning en kan dat uitdelen. Debora brengt dus de strijd op gang. Ze had­den ge­loof in de overwin­ning. De strijders zijn kampvechters Gods.

De sterren streden mee.

Richt.5 eindigt: «Zo zullen omkomen al uw vijanden». Het gaat niet om aardse vijanden, maar om de vijanden des Heren. Op­merkelijk is, dat Rich.5 begint met een aardbeving. «ook dropen de hemelen» Rich.5:4. Heel de wereld wordt geschud. Ook in Op.16 wordt gesproken van een aardbeving. Harmagedon wordt een knooppunt in de geestelijke wereld. «En de zevende goot zijn schaal uit in de lucht» Op.16:17. En de lucht is beeld van de onzienlijke wereld. Het is een onzien­lijke strijd. De duivel wordt ook wel genoemd: de overste van de macht der lucht, dat is zijn gebied.

Harmagedon

Harmagedon is de naam van de strijd van God tegen de wereldbe­heer­sers. De wereldbeheersers hebben de volkeren in bezit genomen en God wil ze eronder vandaan halen. «het is geschied» v.17. Zo wordt er geroepen. Kort en krachtig. In het Grieks staat er zelfs maar één woord. «En er geschiedde een grote aardbeving» v.18. In het Grieks: seismos. De koninkrijken van de wereldbeheersers beginnen te schudden. Dit is geen ‘normale’ aardbeving; het is een beving zo groot als er geen ge­­weest is. De uitwerking is, dat de grote stad in drie stukken uit­een­­valt. In H.17 en 18 wordt dat nader uitgewerkt. Babel had al die volken onderdrukt, als Babel dan valt, komen die vol­keren in de vrijheid. Drie stukken: de antichrist, de ware kerk en de volkeren. De volke­ren, die vaak alleen maar gemanipuleerd werden. «En de steden der volken stortten in» Op.16:19. Dat zijn die bolwerken, waardoor die volken beheerst werden. Steden zijn vaak de ‘moedersteden’. Jeruzalem is ook een moederstad. Jeru­zalem dicteerde hoe je denken moest. Die steden bepalen de hele cul­tuur. In Op.18 zien we Babel als religie. In Op.17 zien we Babel als cultuur. «Ik zal u tonen het oordeel over de grote hoer» Op.17:1. De engel gaat dus het oordeel tonen. Er zijn weer engelen bij betrok­ken. Waarom gaat God dit aan Johannes tonen? «die zit aan vele wateren» v.1. Water is een dubbelbeeld. Beeld ook van de Heilige Geest, zoals in: Op.22: «Een rivier van water des levens, helder als kristal, ontspringende uit de troon van God en van het Lam» Op.22:1. Hier (Op.17:1) zien we de wateren van de dwaalgeesten: vele stromin­gen, le­ringen en dwalingen. «Met wie de koningen der aarde gehoereerd hebben» v.2. Zie in dit verband ook Psalm 2. Zij duiden op de wereldbeheersers. Het zijn die koningen, die de aar­de in hun greep hebben. Zij trekken aan de touwtjes achter de rege­rin­gen van de landen. «En zij, die op de aarde wonen, zijn dronken geworden van de wijn ha­­rer hoe­rerij» Op.17:2. Het principe van Babel is: bedwelming. «En hij voerde mij in de geest weg naar de woestijn» v.3.

De vrouw op het beest

Dus naar een geestelijk dorre plaats. En daar ziet hij een vrouw zit­ten op een scharlakenrood beest. Een combinatie van een vrouw en een beest. En aan het eind werpt het beest de vrouw áf en keert zich tégen de vrouw. De geest van de antichrist en Babel: de valse cul­tuur en re­li­gie ver­binden zich aanvankelijk met elkaar. De vrouw op het beest is versierd. Een imitatie van de heerlijkheid van de ware vrouw. Prachtige stenen, gekleed en gehuld als een ko­nin­­­gin. En in haar hand heeft zij een beker vol gruwelen. En het woord gru­wel is vaak beeld van afgoderij. Vooral in het boek Ezechiël kom je dat woord in dit verband tegen. En die naam op haar voor­hoofd be­heerst haar den­ken. «En op haar voorhoofd was een naam geschreven, een geheimenis: het grote Babylon» Op.17:5. Een geheimenis. Je kunt het in de zichtbare wereld niet zomaar aan­wijzen. Je kunt niet zomaar zeggen: Babel is de RK. kerk of de paus. En helemaal niet: de Antichrist betekent: de paus, Rome. Het geheimenis beweegt zich door allerlei richtingen en kerken heen. Ze wordt genoemd: moeder van de hoeren en moeder van de gruwelen der aarde. De moeder van alle afgoderij dus. Babylon betekent oorspronkelijk: poort Gods. Dat was ook de opzet bij de torenbouw: een poort tot in de on­zien­lijke wereld. In het Hebreeuws betekent Babel: verwarring of vermen­ging. Dat is ook het wézen van Babel: vermengen van goed en kwaad en het verwarren van gedachten. Het door elkaar klutsen van waar­heid en leu­gen. Juist in de valse kerk vallen de martelaren. Die hoer is dan ook dron­­­ken van het bloed van die martelaren, van hun leven.

Het geheimenis onthuld

Dan wordt het geheimenis voor Johannes onthuld, uitgesproken. En wat uitgesproken wordt, heeft in feite zijn kracht verloren. Iets uit­spre­ken heeft een enorm belangrijke betekenis. Het beest is het tegenbeeld van “Hij die is, die was en die komt” (Op.1). Hij die is en hij die niet is. Het beest wás. Het heeft dus wel een verleden. “Het is niet”. Het heeft geen wezen, geen identiteit, geen bestaans­recht. “Hij zal opkomen”; dat is de tegenhanger van “Hij die komt”. «En ik verbaasde mij, toen ik haar zag, met grote verbazing. En de engel zei­de tot mij: Waarom verbaast gij u?» Op.17:6,7. «En zij, die op de aarde wonen, …..zullen zich verbazen, als zij zien, dat het beest was en niet is en er toch zal zijn» Op.17:8. En zij die op de aarde wonen, verbazen zich. Johannes krijgt te horen: je moet je niet verbazen. Wanneer verbazen zij zich? Als ze zien, dat het beest was, en niet is, en toch zal zijn. Het werkwoord dat hier staat houdt verband met pa­rou­sie. Het wordt ook gebruikt voor de wederkomst. Letterlijk: «het zal aanwezig zijn». Je zou haast kunnen vertalen: «het zal wederkomen» Het is een aanduiding van het statiebezoek van een koning of keizer. Het zal zijn opwachting maken, het zal nog een keer op bezoek ko­men.

Het beest en het occultisme.

Het wezenlijke kenmerk van het beest is: occultisme. Het was: van oude tijden af is het er geweest. Het is er niet; er is een tijd geweest, dat het helemaal teruggedron­gen was door het evangelie, door de opmars van het evangelie. Dan komt het toch weer op. Zeven bergen: zeven machten. Zeven grootvorsten. En die bergen slaan niet op de zeven heuvels waarop Rome is gebouwd. Als je zegt: Rome is op zeven heuvels gebouwd, hoef je geen wijsheid te hebben. Alleen aardrijkskundige kennis. De geest van de antichrist is eigenlijk samengesteld uit zeven groot­vorsten. Daar bouwt die valse kerk op. «De wijsheid heeft haar huis gebouwd op zeven pilaren» Spr.9:1. Daar zie je weer de tegenhanger. De valse kerk heeft haar huis ge­bouwd op zeven bergen. Zeven koningen, vijf zijn er gevallen. Er zijn dus al heel wat koppen overwonnen. Vergelijk de Samari­taan­­se vrouw: vijf mannen gehad. Nu heeft ze dus al de zesde. Die zevende blijft maar een korte tijd. Een aantal van die wereldbe­heer­sers zijn dus al neergeveld. Die ene is er nog en dat is de zesde. Het getal zes wordt in de Bijbel vaak verbonden met het occultisme. Het beeld van Nebukadnezar had ook afmetingen met de maat zes of een veelvoud daarvan. De slag bij Ai. Ongeveer 36 mannen sneu­ve­len. De broers van Goliath hadden zes vingers en zes tenen. Goliath was zes el. De Farao had 600 wagens. En dan het beroemde getal 666. Daar is ook al heel wat mee gesold. De eindstrijd spitst zich toe op het occultisme: de laatste greep naar de macht. Men heeft dat getal ook vaak gekoppeld aan de ‘herleving van Nero’. Er waren geruchten, dat Nero zou herleven. Hij was in het jaar 68 op geheimzinnige wijze aan zijn eind gekomen. Toen Domitianus kwam, zei men: dat is de herleefde Nero. Hij was het ook, die de Christenen ging vervolgen. Het is de achtste. Maar het is ook één uit die zeven, want ze hebben hem al een keer gehad. Het is de achtste. En acht is het getal van de nieuwe schepping. Het lijkt dus op een nieuw begin. Het is als het wa­re een beeld van de anti-schepping. In wezen heb je dat dus al een keer gehad. De duisternis komt nooit met iets origineels, iets nieuws. De zevende kop is de eenheid: de eenheid van de wereldrijken. Die komt een korte tijd, maar ze zijn vaak verdeeld. Er komt een kort mo­­­ment van vrede en eenheid. Dan hebben ze allemaal vrede op aar­de. De tien horens zijn tien koningen. Men zei vroeger, dat het de tien koningen van de Parthen waren, die de Romeinse keizer te hulp kwamen. Een uur ontvangen ze macht. Dus een heel korte tijd. Tien wereldbeheersers; hier geen politieke con­clu­sies aan verbinden, zoals de tien belangrijkste EEG lan­den of iets dergelijks. Je krijgt dus een korte periode van eenheid. Het Lam en zij die met Hem zijn: de gemeente.

De volledige studie is in boekvorm te verkrijgen bij:

J. Bies

Schaperstraat 104

3317  LR Dordrecht

Tel:078-6510685

Giro 1292693

E-mail jan.bies@kpnplanet.nl

– Prijzen zijn excl. Verzendkosten

– Van elk boek wordt € 2.25 afgedragen aan het Afrika-fonds 

Laat een commentaar achter

Zoeken

Column

Sagrada Familía in Barcelona

Enige tijd geleden zijn we enige dagen in Barcelona geweest. Een prachtige stad. De prachtige kathedraal de Sagrada Família was voor mijn vrouw en ik het absolute hoogtepunt. In 1883 begon de architect Gaudí zijn levenswerk. Nu 138 jaar later genieten miljoenen mensen per jaar van deze nog steeds onvoltooide kerk. Indrukwekkend is de schitterende […]

576509 bezoekers sinds 07-06-2010