De Vader is God

14-05-2013 door Wim Verdouw

Er is één God … God de Vader … en alléén de Vader is God!

Jezus wist dat het voor Hem de laatste uren waren die hij met de discipelen doorbracht voordat hij zou worden gevangen genomen en gedood. Hij bad voor hij zijn weg door de Kidron Vallei naar de Hof van Getsemane ging. De discipelen luisterden ernstig, ze waren waarschijnlijk nog in shock omdat Jezus hen kort daarvoor nog de voeten gewassen had.

Terwijl hij zijn „Hogepriesterlijk  gebed bad keek hij niet naar beneden maar omhoog naar de Vader. In het begin van zijn gebed, deed hij een buitengewone uitspraak over het eeuwige leven. Hij zei: “Dit nu is het eeuwige leven, dat zij U kennen, de énige waarachtige God, en Jezus Christus, die Gij gezonden hebt” (Joh 17:3). Volgens dit vers, zijn er twee zaken die bekend moeten zijn: “de énige waarachtige God, en Jezus Christus”. Jezus beschouwd de Vader als “de énige waarachtige God” en zichzelf beschouwde hij als duidelijk onderscheiden van deze “énige waarachtige God”. Deze eenvoudige waarheid is door Jezus verheven tot de hoogste graad of norm toen hij het volgende verklaarde: “Dit nu is het eeuwige leven …” Dit wil zeggen dat de waarheid van het “eeuwige leven” verbonden is met iemands kennen van “de énige waarachtige God” en Zijn Zoon. De apostel Paulus werd door God geïnspireerd om te schrijven langs dezelfde lijnen in zijn eerste brief aan Timoteüs.

“Dit is goed en aangenaam voor God, onze Heiland, die wil, dat alle mensen behouden worden en tot erkentenis der waarheid komen. Want er is één God en ook één middelaar tussen God en mensen, de mens Christus Jezus, die zich gegeven heeft tot een losprijs voor allen; en daarvan wordt getuigd te juister tijd.” {1 Timoteüs 2:3-6 }.

De tekst laat twee dingen nadrukkelijk zien dat God twee dingen bekent wil maken, nl dat;

1. alle mensen behouden worden, en

2. alle mensen tot erkentenis der waarheid komen.

De waarheid heeft geen betrekking op alle ware dingen in het algemeen maar op een zeer specifieke waarheid. De volgende verzen leggen uit welke waarheid onze God wil dat alle mensen dienen te weten.

Dit is de waarheid die God bekend maakt:

1. er is “één God”

2. er is “één middelaar tussen God en mensen,”

3. er is “de mens Christus Jezus, die zich gegeven heeft tot een losprijs voor allen”

Er is géén verwarring tussen God en Jezus, ze zijn beide volledig verschillend van aard en functie. Volgens de begroeting van Paulus naar Timoteüs is God de Vader en Jezus is onze Heer. Er staat geschreven “… vrede zij u van God, de Vader, en van Christus Jezus, onze Here.” (1 Timoteüs 1:2)

Paulus zegt in 1 Timoteüs 6:13, 16

“Ik beveel voor God, die alle leven wekt … die alleen onsterfelijkheid heeft en een ontoegankelijk licht bewoont, die geen der mensen gezien heeft of zien kan. Hem zij eer en eeuwige kracht! Amen.”

Alleen God bezit onsterfelijkheid en sterft nimmer. Jezus, de zoon van God, is echter wel gestorven, vastgespijkerd en hangend aan het hout. Daarna vertoeft hij drie dagen en drie nachten in het graf. Na die dagen in het graf doet God de Vader hem uit de dood herleven in een nieuw onsterfelijk lichaam. Alleen God bezit onsterfelijkheid. Alleen God geeft leven en doet herleven want er staat geschreven:

“Ziet nu, dat Ik, Ik het ben, daar is geen God, behalve Mij. Ik dood en doe herleven, Ik verbrijzel en Ik genees, en niemand is er die redt uit mijn macht” {Deut. 32:39}. God, de Schepper van hemel en aarde, heeft Jezus doen herleven en hem een plaats gegeven in de hemel aan Zijn rechter hand. JHWH, de God en Vader van Jezus, maakte Jezus tot Zijn rechterhand en gaf hem alle macht in de hemel en op aarde. Na zijn wederkomst op de wolken des hemels zal hij de troon van zijn vader David beklimmen en regeren vanuit Jeruzalem en alle macht uitoefenen welke aan hem door zijn God en Vader is gegeven. Heel de wereld zal buigen voor de macht van Jezus Christus en daarmee, zijn God en Vader, eren.

Om te sterven moet Jezus sterfelijk zijn. Daarom concluderen we dat JHWH, de énige en unieke God (de Vader), een volledig andere persoonlijkheid is dan de énige en unieke mens Jezus de Messias. Het is belangrijk om dit onderscheid te erkennen omdat het noodzakelijk is om te begrijpen dat Jezus de Messias zichzelf gaf als een losprijs voor allen. JHWH is de énige waarachtige God en Jezus is de éniggeboren Zoon van God.

Een andere tekst die duidelijkheid biedt op dit punt is te vinden in 1 Korintiërs. De context betreft afgoderij en het eten van het voedsel dat aan afgoden is geofferd. Paulus erkent daar dat er vele „zogenaamde goden zijn. Er staat geschreven:  “… wij weten, dat er geen afgod in de wereld bestaat en dat er geen God is dan Eén”. Want al zijn er zogenaamde goden, hetzij in de hemel, hetzij op de aarde (en werkelijk zijn er goden in menigte en heren in menigte) voor ons nochtans is er maar één God, de Vader, uit wie alle dingen zijn en tot wie wij zijn, en één Here, Jezus Christus, door wie alle dingen zijn, en wij door Hem” {1 Korintiërs 8:4-6}. Deze tekst laat geen speelruimte voor allerlei ingewikkelde definities over God. Er is maar “één God, de Vader”. JHWH, de God en Vader van Jezus Christus, is de schepper en heeft alle dingen geschapen want er staat duidelijk geschreven “uit wie alle dingen zijn en tot wie wij zijn”. JHWH is de bron waaruit alles is ontstaan, ook Jezus. JHWH is de Vader, en we zijn in staat om tot Hem te komen door die ene Heer, Jezus de Messias. De Vader heeft al het leven voortgebracht, en wij ervaren dat echte leven door Jezus de Messias. De Schrift leert ons dat alleen God de Vader is. Hij is de ontzagwekkende Schepper van alles wat tot bestaan is gebracht. JHWH is het meest krachtige Wezen in het universum. JHWH heeft geen gelijke, want zelfs Jezus bekende:  “Wat mijn Vader Mij gegeven heeft, gaat alles te boven en niemand kan iets roven uit de hand mijns Vaders” {Joh 10:29}. “Gij hebt gehoord, dat Ik tot u gezegd heb; Ik ga heen en kom tot u. Indien gij Mij liefhad, zoudt gij u verblijd hebben, omdat Ik tot de Vader ga, want de Vader is meer dan Ik” {Joh 14:28}.

En ook Paulus heeft nadrukkelijk gezegd:

“… één God en Vader van allen, die is boven allen en door allen en in allen. {Efeziërs 4:6}.

Ongeveer twee duizend jaar geleden verwekte God zijn volmaakte Zoon door wie onze hemelse Vader de mensheid zou redden van de ondergang en dood. Jezus de Messias is de volkomen gehoorzame Zoon van God en zoon des mensen en volgde feilloos het plan van God. Als resultaat van een overwinnend leven hebben wij vandaag de toegang tot de Vader, door Jezus Christus.

Er zijn nog vele andere plaatsen in het Nieuwe Testament waarin voortdurend wordt gesproken over God de Vader en Jezus als twee verschillende persoonlijkheden. Nooit spreekt de Bijbel over Jezus als God de Zoon

2 Johannes 1:18; 4:23-24; 6:27; 8:41-42, 54; 20:17

“Niemand heeft ooit God gezien; de eniggeboren Zoon, die aan de boezem des Vaders is, die heeft Hem doen kennen” (Joh 1:18).

“maar de ure komt en is nu, dat de waarachtige aanbidders de Vader aanbidden zullen in geest en in waarheid; want de Vader zoekt zulke aanbidders; God is geest en wie Hem aanbidden, moeten aanbidden in geest en in waarheid” {Joh 4:23-24}.

“Werkt niet om de spijs, die vergaat, maar om de spijs, die blijft tot in het eeuwige leven, welke de Zoon des mensen u geven zal; want op Hem heeft God, de Vader, zijn zegel gedrukt” {Joh 6:27}.

“… want Ik ben van God uitgegaan en gekomen; want Ik ben niet van Mijzelf gekomen, maar Hij heeft Mij gezonden”{Joh 8:42}.

“Als Ik Mijzelf eer, betekent mijn eer niets; mijn Vader is het, die Mij eert” {Joh 8:54}

Romeinen 1:7; 15:6

“… genade zij u en vrede van God, onze Vader, en van de Here Jezus Christus” {Rom 1:7}.  “… opdat gij eendrachtig uit een mond de God en Vader van onze Here Jezus Christus moogt verheerlijken” {Rom 15:6}.

1 Korintiërs 1:3; 8:6; 15:23-25

“genade zij u en vrede van God, onze Vader, en van de Here Jezus Christus” {1 Kor 1:3}.

“… voor ons nochtans is er maar een God, de Vader, uit wie alle dingen zijn en tot wie wij zijn, en een Here, Jezus Christus, door wie alle dingen zijn, en wij door Hem” {1 Kor 8:6}.

“Maar ieder in zijn eigen rangorde: Christus als eersteling, vervolgens die van Christus zijn bij zijn komst; daarna het einde, wanneer Hij het koningschap aan God de Vader overdraagt, wanneer Hij alle heerschappij, alle macht en kracht onttroond zal hebben. Want Hij moet als koning heersen, totdat Hij al zijn vijanden onder zijn voeten gelegd heeft” {1 Kor 15:23-25}.

2 Korintiërs 1:2-3; 11:31

“… genade zij u en vrede van God, onze Vader, en van de Here Jezus Christus. Geloofd zij de God en Vader van onze Here Jezus Christus, de Vader der barmhartigheden en de God aller vertroosting …” (2 Kor 1:2-3)

 “De God en Vader van onze Here Jezus, geprezen zij Hij in eeuwigheid” {2 Kor 11:31}.

Galaten 1:1, 3-5

“Paulus, een apostel, niet vanwege mensen, noch door een mens, maar door Jezus Christus, en God, de Vader, die Hem opgewekt heeft uit de doden … genade zij u en vrede van God, onze Vader, en van de Here Jezus Christus, die Zichzelf gegeven heeft voor onze zonden, om ons te trekken uit de tegenwoordige boze wereld, naar de wil van onze God en Vader, aan wie de heerlijkheid zij in alle eeuwigheid! Amen.”

Efeziërs 1:2-3, 17, 4:5-6; 5:20; 6:23

“… genade zij u en vrede van God, onze Vader, en van de Here Jezus Christus. Gezegend zij de God en Vader van onze Here Jezus Christus, die ons met allerlei geestelijke zegen in de hemelse gewesten gezegend heeft in Christus.”

“… opdat de God van onze Here Jezus Christus, de Vader der heerlijkheid, u geve de Geest van wijsheid en van openbaring om Hem recht te kennen” {Ef 1:17}.

“… één Here, één geloof, één doop, één God en Vader van allen, die is boven allen en door allen en in allen.” {Ef 4:5-6}.

“… dank God, die uw Vader is, altijd voor alles in de naam van onze Heer Jezus Christus.” {Ef 5:20}

“Vrede zij de broeders en liefde met geloof, van God de Vader, en van de Here Jezus Christus.” {Ef 6:23}

Filippenzen 1:2; 2:11; 4:20

“… genade zij u en vrede van God, onze Vader, en van de Here Jezus Christus.” {Fil 1:2}.

“… en alle tong zou belijden: Jezus Christus is Here, tot eer van God, de Vader!” {Fil 2:11}.

“Onze God en Vader nu zij de heerlijkheid in alle eeuwigheid! Amen.” {Fil 4:20}.

Kolossenzen 1:2-3; 3:17

“… genade en vrede zij u van God, onze Vader. Wij danken God, de Vader van onze Here Jezus Christus, te allen tijde bij ons bidden voor u” {Kol 1:2-3}.

 “aan de heilige en gelovige broeders in Christus te Kolosse: genade en vrede zij u van God, onze Vader.

“Wij danken God, de Vader van onze Here Jezus Christus, te allen tijde bij ons bidden voor u” {Kol 3:17].

1 Thessalonicenzen 1:1-3; 3:13

 “Paulus, Silvanus en Timoteus aan de gemeente der Tessalonicenzen in God, de Vader, en de Here Jezus Christus: genade zij u en vrede! vrede van God, onze Vader, en van de Here Jezus Christus. Gezegend zij de God en Vader van onze Here Jezus Christus, die ons met allerlei geestelijke zegen in de hemelse gewesten gezegend heeft in Christus.” {Ef 1:2-3}.

Wij danken God altijd om u allen, wanneer wij u gedenken bij onze gebeden, onophoudelijk gedachtig aan het werk uws geloofs, de inspanning uwer liefde en de volharding uwer hoop op onze Here Jezus Christus voor het oog van onze God en Vader.” {1 Tess 1:1-3}.

“… onberispelijk zijn in heiligheid voor onze God en Vader bij de komst van onze Here Jezus met al zijn heiligen.” {1 Tess 3:13}

2 Tessalonicenzen 1:1-2; 2:16-17

 “… aan de gemeente der Tessalonicenzen in God, onze Vader, en de Here Jezus Christus: genade zij u en vrede van God, de Vader, en van de Here Jezus Christus.” {1 Tess 1:1-2}.

“En Hij, onze Here Jezus Christus, en God, onze Vader, die ons heeft liefgehad en ons eeuwige troost en goede hoop door zijn genade verleend heeft …” {2 Tess 2:16-17}.

1 Timoteüs 1:2

 “… aan Timoteus, mijn waar kind in het geloof: genade, barmhartigheid en vrede zij u van God, de Vader, en van Christus Jezus, onze Here”

2 Timoteüs 1:2

 “… aan Timoteus, mijn geliefd kind: genade, barmhartigheid en vrede zij u van God, de Vader, en van Christus Jezus, onze Here.”

Titus 1:4

“… genade zij u en vrede van God, de Vader, en van Christus Jezus, onze Heiland.”

Filemon 3

“… genade zij u en vrede van God, onze Vader, en van de Here Jezus Christus.”

1 Petrus 1:2-3

“… de uitverkorenen naar de voorkennis van God, de Vader, in heiliging door de Geest, tot gehoorzaamheid en besprenging met het bloed van Jezus Christus: genade en vrede worde u vermenigvuldigd. Geloofd zij de God en Vader van onze Here Jezus Christus, die ons naar zijn grote barmhartigheid door de opstanding van Jezus Christus uit de doden heeft doen wedergeboren worden tot een levende hoop”

2 Petrus 1:17

“Want Hij heeft van God, de Vader, eer en heerlijkheid ontvangen, toen zulk een stem van de hoogwaardige heerlijkheid tot Hem kwam: Deze is mijn Zoon, mijn geliefde, in wie Ik mijn welbehagen heb.”

Judas 1:1-2

“Judas, een dienstknecht van Jezus Christus en een broeder van Jakobus, aan de geroepenen, die in God, de Vader, geliefd en voor Jezus Christus bewaard zijn: barmhartigheid, vrede en liefde worde u vermenigvuldigd.”

Openbaring 1:5-6.

 “… en van Jezus Christus, de getrouwe getuige, de eerstgeborene der doden en de overste van de koningen der aarde. Hem, die ons liefheeft en ons uit onze zonden verlost heeft door zijn bloed en Hij heeft ons tot een koninkrijk, tot priesters voor zijn God en Vader gemaakt.”

 

Laat een commentaar achter

Zoeken

Column

Sagrada Familía in Barcelona

Enige tijd geleden zijn we enige dagen in Barcelona geweest. Een prachtige stad. De prachtige kathedraal de Sagrada Família was voor mijn vrouw en ik het absolute hoogtepunt. In 1883 begon de architect Gaudí zijn levenswerk. Nu 138 jaar later genieten miljoenen mensen per jaar van deze nog steeds onvoltooide kerk. Indrukwekkend is de schitterende […]

585373 bezoekers sinds 07-06-2010