De twintigste Hebreeuwse letter: de reesh

03-01-2012 door Joop Neven

De twintigste letter van het Hebreeuwse alfabet is de “reesh”. Deze letter ziet er zo uit:

 

 

 

 

 

De “reesh” {  ר  } wordt wel eens verward met de “daleth” { ד  }. Er is echter een wezenlijk verschil: de scherpte van de rechterzijde boven bij de “daleth” ontbreekt bij de “reesh”. Het is een ronding geworden.

De nadruk ligt bij deze letter op de bovenkant. De bovenkant van de “reesh” is het belangrijkste. De bovenzijde loopt in een dunne lijn uit. De “reesh” kent geen onderzijde, zoals die bijvoorbeeld wel de de “beeth” {  ב  } en de “kaf” {  כ  } aanwezig is. De naam “Reesj”draagt het besef in zich dat het bewustzijn als kostbaarste geschenk van de mens wordt gezien, waarin het besef wordt gelokaliseerd, een eigen bestaan te zijn, iets unieks, onvervangbaar.

Reesj is de enige letter van het Hebreeuwse alfabet die “zwanger’ is van dit bewustzijn. Het besef dat er verbinding is met het God.

Betekenis

De betekenis van de “reesh” is “hoofd”. Het hoofd is de “bovenzijde van het lichaam”. Het hoofd bestuurt het lichaam. D.w.z. “boven” regeert over, dat, wat ‘beneden”is. Bij de “reesh” wordt vastgesteld wie het hoofd is. Het woord hoofd  {rosj} betekent ook: ‘de bron” of “ het begin”. De woorden “rosj” {hoofd} en “resjit” {begin} horen bij elkaar. Het hoofd is ook de oorsprong; alles komt vanuit dat hoofd. De erkenning van het Hoofd is: “ En Hij is het hoofd van het lichaam, de gemeente. Hij is het begin, de eerstgeborene uit de doden, zodat Hij onder alles de eerste geworden is” {Kol.1:18}.

De “reesh”{ ר  betekenis is: “hoofd”} is het resultaat van de “qof” {  ק  betekenis is: “oog van de naald”}, het hoofd volgt op het oog van de naald. Het oog van de naald wijst op het overgaan van de ene naar de andere wereld. Wanneer men door de enge poort of opening { de “qof”} is gegaan, is het nieuwe leven tot stand gekomen. Dit kunnen we vergelijken met de geboorte van een kind. Door de nauwe opening komt doorgaans eerst het hoofd { “reesh”} van het kind tevoorschijn.

Er zit een prachtige ontwikkeling in de letters

“BEETH”

  getalswaarde 2

 

“KAF”

 getalwaarde 20

 

“REESH”

 getalswaarde 200

 

Er gaat steeds meer weg zoals je ziet. Als je de letters zo ziet zie je een systeem

De “beth” is gelijk aan het getal 2, dat heeft met “dualisme” {tweeheid} te maken. Er is sprake van verdeling en tegenstelling.

Vanuit het Hebreeuwse denken introduceert de “kaf” een nieuwe wereld. De “kaf”, “de hand in beweging”, is de doende hand, daardoor is de “kaf”een nieuw begrip, een nieuwe wereld wordt geïntroduceerd, er gaat iets gebeuren.

Bij de “reesh” is het hoofd vervuld. Het Hoofd waarin alles aanwezig is, Hij is het begin en het einde. Het komt uit de oorsprong, de 1, dan wordt het tweeheid , de 2, {beeth}en door de “hand in beweging” {kaf}, de 20, ontstaat er de nieuwe schepping, en met de 200 {reesh} komen we aan bij het hoofd, dat symboliseert de regering van God over hemelen en aarde.

Enkele woorden die beginnen met een “reesh”of in voorkomt

“ree’shieth”. { ראשית  }. Dit wordt vertaald met “begin”. Het komt o.a in Genesis 1:1 voor. Het is het eerste woord van de Bijbel. Het staat aan het begin. In dit woord staan ook de letters van “roosh” { ראש }. De woorden rosj {hoofd} en “resjit” {begin} horen bij elkaar. “Van hoofde aan “ is God gaan scheppen. Hij begint bij de Christus,“Vader, hetgeen Gij Mij gegeven hebt – Ik wil, dat, waar Ik ben, ook zij bij Mij zijn, om mijn heerlijkheid te aanschouwen, die Gij Mij gegeven hebt, want Gij hebt Mij liefgehad vóór de grondlegging der wereld” {Joh.17:24}. Want:  Hij is het beeld van de onzichtbare God, de eerstgeborene der ganse schepping, want in Hem zijn alle dingen geschapen,die in de hemelen en die op de aarde zijn, de zichtbare en de onzichtbare, hetzij tronen, hetzij heerschappijen, hetzij overheden, hetzij machten; alle dingen zijn door Hem en tot Hem geschapen” {Kol.1:15}.

Het woord “rapha {genezen} begint met een “reesh”. “Rapha komen we tegen in het woord dat gesproken wordt in de woestijn: “…….want Ik, de Here, ben uw Heelmester,….”{Exodus 15: 26}. Het woord “rapha”begint met een “reesh” { ר  het hoofd, het begin} en eindigt met de “alef”,  א  de één. Je begint vanuit het Hoofd en je eindigt in de “alef”, de eenheid met God. Daartussen staat de ‘mond”{  פ   pee}, het spreken van de Heer, het genezende woord, de Heelmaker.

Ra’ah { ראה  met een “alef” in het midden} is het Hebreeuwse woord voor “zien”, “zicht krijgen”. Ra’ah {zien} eindigt met de “hee’, het “venster”, en in het midden staat de “alef”, de eenheid. Als je werkelijk goed ziet, wordt je de eenheid van alle dingen. Ra’ah  { רעה  met een “ajien” in het midden} heeft te maken met het woord “ro’èh  {herder}. Het werkwoord “ra’ah ” betekent eigenlijk “herderen, weiden”. Ra’ah begint het de “reesh” en eindigt met de “hee”, maar in het midden is de “ajien”, de zeventig, de veelheid. In de uitspraak kun je het verschil ra’ah {met een “alef”in het midden} en ra’ah {met een “ajien” in het midden} niet direct horen. Er is wel verschil in betekenis, want ra’ah , met een “alef” getalswaarde 200-1-05 heeft de 1 in het midden. Ra’ah , met een “ajien”, getalswaarde 200-70-5 heeft de 70 in het midden, het getal van de veelheid, want de herder heeft vele schapen. Het gaat de herder echter om die vele schapen tot één kudde te voegen. Er wordt in de Schrift ook gesproken over 70 volkeren. Het gaat erom de veelheid tot eenheid te brengen, tot één harmonie. In de Kolossenzen brief wordt gesproken, Ga nu terug naar het Hoofd, naar die ene waarheid. Alle dingen hebben hun bestaan in Hem., want uiteindelijk is er maar Eén, die het tot een eenheid samenvoegt. “….want in hem zijn alle dingen geschapen, die in de hemelen en die op de aarde zijn….” {Kol.1 : 16-18}.

De “reesh” komt ook voor in het woord “raw”{ רב }, getalswaarde 200-2. Dit betekent “veel” of “talrijk”. De “reesh” wijst op de veelheid, terwijl de “beeth” op het huis wijst, het woord “raw” heeft met een “ huis voor velen”te maken.

De verhouding “qof”- “reesh”

De verhouding van de “qof”{  ק  } tot de “reesh” {  ר  } is in getallen gelijk aan 100:200. Het komt overeen met 1:2 {in de honderdtallen}. In de verhouding 1:2 slaat de 1 op God, Die het Hoofd is. De 2 wijst primair op het huis, op de tweeheid. De weg gaat van de 2 {  ב  de “beeth” }, via de 200 {  ר  de “reesh”}, naar de 1 { א  de “alef” }. In de verbinding van de oude schepping {  ב  “beeth”} met God  { א “alef”} staat het hoofd { ר “reesh”} in het midden centraal. Het Hoofd verbindt de 2  met de 1 “Want er is één God en ook één middelaar tussen God en mensen, de mens Christus Jezus”. {1Tim.2:5}.

Het getal 200

Bij het getal 200 gaat het om de totstandkoming van het nieuwe leven. Enkel teksten waar het getal 200 in voorkomt is o.a Genesis 11 : 23; “En Serug leefde, nadat hij Nahor gewonnen {verwekt} had, twee honderd jaren; en hij gewon zonen en dochteren”. Dit is een omschrijving van de veelheid, die na geboorte van de zoon {Nahor} komt; na de totstandkoming van het nieuwe leven. Serug is de 17e vanaf Adam. Het getal 17 wijst op verlossing.

In Genesis 32 vers 13-15 – Jacob trekt Esau tegemoet. Hij stuurt een geschenk voor Esau vooruit. Daaronder bevinden zich 200 geiten { en 20 bokken}, 200 ooien {en 20rammen}. Het getal tweehonderd wordt hier met het geven van en offerande, een geschenk of zegening in verband gebracht. Zie ook in 1 Sam.25:18 en 2Sam.16:1-2.

Bij het getal 200 gaat het ook om een apart gezette groep, die tot een bepaalde dienst gewijd wordt. Dat blijkt o.a uit: 1Sam.25:13- David trekt met 400 mannen op, om Nabal met de scherpte des zwaards te slaan. Hij laat 200 mannen bij het “gereedschap”{de goederen / bezittingen} achter. Deze groep wordt voor deze dienst apart gezet.

Tot slot

Elke Hebreeuwse letter neemt zijn betekenis in de Hebreeuwse woorden met zich mee. Elke letter heeft zijn eigen verhaal. Deze verhalen worden in woorden en zinnen met elkaar verbonden, net zo lang tot we weer terug zijn bij de 1, bij de  א “alef”.

Tags:

1 comment on “De twintigste Hebreeuwse letter: de reesh”


 1. Jan says:

  Iemand die zoveel kennis heeft van de taal van God moet toch weten dat Jezus Christus nooit de Messias, of de verlosser kan zijn?

  Ik vind uw teksten allemaal erg goed, goede uitleg. Alleen de naam Jezus Christus past niet. De Messias is niet geweest, maar moet nog komen.
  Jezus zou de verlosser zijn geweest. Maar wie heeft hij dan verlost uit den boze? Wie is er verlost in deze wereld uit den boze? En dan niet de zieltjes die dat zelf vinden, maar wie o wie is er echt verlost?

  U had het ergens over een cirkel. De cirkel van God. Maar dan weet u toch dat deze cirkel pas rond is als we weer bij Adam zijn? En dan heb ik wel is gehoord dat Jezus de tweede Adam zou zijn, maar wat voor onzin is dat. Want van Adam kan er maar een zijn, het begin en het einde. En dat zijn geen 2 verschillende punten in de tijd, maar het is een en de zelfde.

  Ik verzeker u dat 9/11 New York heel veel laat zien wat gewoon in de bijbel staat. Ik zal u een heel mooi voorbeeld geven.
  De getalswaarde van gen. 1 vers 1, in den beginne schiep God de hemel en de aarde, is 2701. De priemfactoren zijn 37*73. En als je nu deze priemfactoren bij elkaar optelt krijg je het getal 110. Dus, in de eerste regel van genesis zit het getal 110 verborgen.
  Oke. En dan gaan we nu naar de laatste regel van Genesis. En daar staat iets van, en jozef stierf, honderd en tien jaar oud, en men balsemde hem, en hij werd in een kist gelegd, in Egypte.
  Dus, in de eerste regel en in de laatste regel van genesis kan je het getal 110 vinden. Een keer in getal zelf en de andere keer in letters, woorden.
  Even nog, genesis 11 begint met de toren van Babel.
  Maar nu vertel ik dit om u te laten zien dat er linken vanuit de bijbel in ons dagelijkse leven voorkomen. En het is aan ons om te achterhalen wat dit te betekenen heeft. Want wat blijkt nu? In elke ingestortte toren van 9/11 zaten precies 110 verdiepingen. En nu zult u zeggen, dat is toeval. Maar zo heb k 1001 linkjes met de bijbel en ons dagelijks bestaan.
  En is het dan niet toevallig dat New York de 11de staat van Amerika is en dat Jozef de 11de zoon van Jacob was.

  U zegt ergens dat 2 het getal is van dualisme. Maar daar ben ik het niet helemaal mee eens. 2 is meer het getal van ‘relatie’. Het staat voor relatie. Relatie tussen 1-1. 11 is het getal van de dualiteit. En nu is het de bedoeling dat de 11 het getal 101 wordt. En dan is het getal 101 het symbool wat staat voor de eenheid tussen man en vrouw. Want God is de 0. En Jezus zei: waar er 2 of meer in mijn naam zijn daar ben IK in hun midden. Dus de 0 in het midden van de 11.
  En wat me dan opvalt dat dit soort grapjes vaak terug komen in de priemgetallen. Want 11 en 101 zijn bijde priemgetallen.

  En dit zelfde grapje kan je ook doen met 911 en 9011. Ook bijde priemgetallen. 911 is alles wat denken is, de ik in de mens. De I en de K. Maar daar tussenin staat de JOD, in het Hebreeuws. En de JOD wordt in de kabbala ook wel gezien als het centrum van de cirkel. Dus, een soort van 0. En het is die JOD, de 0, die ontwaakt in 911, het denken. En dan wordt 911, 9011. En de 0 in deze is de uitdrukking van het alziend oog.

  Als je ‘ik’ zegt dan ben je in feite een gespleten God. God schept niet, maar God scheidt zich zelf. Bara is niet scheppen, maar scheiden. In den beginne schiedde God de Hemel en de Aarde. In den beginne scheidde God het mannelijke en het vrouwelijke.
  En dat wat ‘toen’ gescheiden was/is, zal nu in dit dageljkse leven weer verenigt worden tot een wezen. God in een enkele man en een enkele vrouw. De Geboorte van Adam & Eva.

  En u zei ook nog ergens dat Adam geschapen is op de 6de dag. Maar ook dat is niet waar. Want de mens werd geschapen op de 6de dag, maar Adam werd geschapen op de 7de dag, de rustdag van God. Het paradijs werd geschapen op de rustdag van God. Heeft u zich wel is bedacht dat u leeft in de 7de dag van de schepping? Dat u leeft in de rustdag van God?
  We leven nu van binnen naar buiten. We kijken vanuit ons hoofd in en naar een wereld. Althans, dat denken we. En Adam & Eva zijn gewoon weer de geboorte van dat innerlijke. Innerlijk volledig een wezen. En uiterlijk ziet dat er uit als een man en een vrouw. Maar van binnen is het God zelf. En deze Goddelijke fantasie staat op het punt van ontwaken.
  Het is als in het sprookje. God ontwaakt zich zelf in een man. En deze man is de prins. En deze Prins ontwaakt een vrouw hier op aarde. En deze vrouw ontwaakt werkelijk in de Hemel zelf. En op dat moment is er een nieuw universum geboren. Dat is de start van het nieuwe begin. Want de gehele uversele ruimte is vrouwelijk, liefde. En deze liefde zal weer zuiver in het Hart van een enkele vrouw geboren worden.

  God zal werkelijk ontwaken in deze ellendige maatschappij. En u weet zelf wat er dan staat te gebeuren. En bedenk u hierbij dat een man en een vrouw naast elkaar er ook uitzien als het getal 11. En 11 is het getal tot ontwaken. 11 is het getal van de kennis. God zal de wereld doen ontwaken in de Hemel door het getal getal 11. Maar deze 11 is geen dualiteit want van binnen is het de zuivere 0. De macht die God IS!

Laat een commentaar achter

Zoeken

Column

Hoe ver kan liefde gaan?

Op 4 mei herdenkt Nederland alle Nederlandse slachtoffers sinds de Tweede Wereldoorlog. Dit zijn militairen en burgers die stierven in oorlogssituaties en bij vredesoperaties. Intussen zijn er weer militairen en burgers omgekomen in de Russische / Oekraïense oorlog. “Dit nooit weer” is weer niet gelukt. De vraag dringt hier en daar op of God Poetin zal straffen […]

601657 bezoekers sinds 07-06-2010