De twee en twintigste Hebreeuwse letter: de Taw

01-01-2012 door Joop Neven

De tweeëntwintigste Hebreeuwse letter:  de Taw

De tweeëntwintigste letter van het Hebreeuwse alfabet is de “taw”. Deze letter ziet er zo uit.

 

 

 

 

De “taw” {  ת  } is de laatste letter van het alfabet. De bovenkant van de “taw” is gelijk aan de “reesh” { ר  } getalswaarde 200. De onderkant is gelijk aan een omgekeerde “waw” {  ו  }, getalswaarde 6.

De “waw” is de “haak”, die verbinding tot stand brengt. De “reesh” betekent, “hoofd” en wijst op koningschap. De “taw” drukt uit: het koningschap heeft een verbinding. De omgekeerde “waw” {  ו  , de “haak”} in de “taw” {  ת  } geeft de verbinding met de onzienlijke wereld reeds aan.

Betekenis

De “taw” heeft als betekenis: “teken”. Het woord “taw” wordt geschreven met een “taw” en een  “waw” {“thaaw”   ת ו  }. De “taw” staat aan het begin om aan te geven: we gaan naar de toekomst, en toekomst die dichterbij komt. De “taw” duidt de finale aan, het op weg zijn naar het hoogtepunt, nadat alles gezegd is. Als alles gezegd en gedaan is, dan staat daar tenslotte de “taw” als de majestueuze openbaring.

Het woord “taw”, {wordt zo geschreven “thaaw”} komt een paar keer voor in de Hebreeuwse Bijbel, onder andere in Ezechiël 9 vers 4-6: “En de Here zeide tot hem: Trek midden door de stad, midden door Jeruzalem, en maak een TEKEN {thaaw    ו ת } op de voorhoofden der mannen die zuchten en kermen over al de gruwelen die daar bedreven worden. Tot de anderen zeide Hij te mijnen aanhoren: Trek achter hem aan door de stad en slaat neer. Ontziet niet en hebt geen deernis. Grijsaards, jongelingen en jonge meisjes, kleine kinderen en vrouwen, moet gij doden en verdelgen; maar niemand die het TEKEN { thaaw   ת ו } draagt, moogt gij aanraken; bij mijn heiligdon moet gij beginnen”. Met dat teken komen de mensen uit Ezechiël 9 door de verdrukking heen, {zie ook Openbaring 7, waar “de knechten van onze God aan hun voorhoofd verzegeld worden”}, zij zijn getekend als mensen van de toekomst, als mensen van de finale. Ze dragen de laatste letter op hun voorhoofd. Dat “teken”  “op hun voorhoofd” betekent dat hun gedachten beheerst worden door het besef, wat door dat teken wordt gepresenteerd. Zij weten van de sleutel tot de gedachte van God, wat voor anderen verborgen is. Zij hebben besef van de begrenzing van het kwaad, zij hebben besef van het einde, want dan weet je ook van het begin. De Hebreeuwse mens weet: na het einde komt het nieuwe begin.

Het werkwoord “tekenen” {in Ezech.9:4} is “thaawaah” {   ת ו ה   }, getalswaarde 400-6-5. Het woord “thaaw” is van dit werkwoord afgeleid. Het betekent eigenlijk: “tekenen zetten”. Het is een omschrijving voor: “afgrenzen / afpalen” {Ps.78:41}. Wanneer iets afgegrensd wordt, is er een scheiding gekomen. Er is een grens gekomen tussen de enen en de andere wereld. Het werkwoord “thaawaah” bestaat uit een “taw”{  ת  }, een “waw” {  ו  } en een “hee” {  ה  }. De “taw” spreekt van de “dood van het oude”. De “taw” {getalswaarde 400}, wordt echter via de “waw” {getalswaarde 6} aan de “hee”{getalswaarde 5} verbonden. Zij krijgen de “taw” om zo te zeggen op hun aangezicht. De “taw” is tegelijk ook de letter van de toekomst.

Het kruis-teken

De “taw”, dat in de hiëroglief { is een pictogram dat een woord uitbeeldt} wordt uitgedrukt als een “kruis”, zoals: “ x “. Dit teken heeft vierkanten en wijst naar de vier windrichtingen. De zichtbare wereld is, zowel in de breedte als in de lengte met elkaar verbonden. Die verbinding is er van links naar rechts en van boven naar beneden, Eigenlijk moet je zeggen: God heeft de verbinding gemaakt, en wij?, wij zullen, “samen met alle heiligen, in staat zijn te vatten, hoe groot de breedte en lengte en hoogte en diepte is en te kennen de liefde van Christus, die de kennis te boven gaat, opdat gij vervuld wordt tot alle volheid Gods”{Efeze3:18-19}.

Het getal 400

De “taw” is de laatste letter van het Hebreeuwse alfabet en heeft 400 als getalswaarde. Vier is het getal van de “dalet” {  ד  }, van de “deur” en dat wordt uiteindelijk 400. Vier is ook het getal van de hele aarde. Dan gaat het herstel tot de uiterste en tot de uithoeken van de aardbodem. Het getal 400 is ook het laatste in de Hebreeuwse telling, die gaat tot de 400, dus tot de deur, de “daleth”en de “mem”, het water, de tijd. Het geeft een omgrenzing aan. Het geheel van de honderdtallen, 100 {qof   ק  } – 200 {reesh   ר  } – 300 {shin   ש  } – 400 { taw   ת  }, vormt samen de “eleph” getalswaarde 1000.  Het woord “eleph” {  אלפ  }, heeft als getalswaarde 1-30-80. “Aleph” heeft ook een getalswaarde van 1-30-80 is één. De honderd tallen, waarin slechts de vier elementen bestaan, vormen samen weer het begrip één. Bij de 1000 ben je terug bij de 1. Het begon bij de “alef”, dat wil zeggen, dan is de één weer bereikt. Daarom is het ook zo bijzonder dat het eerste woord in de Bijbel , “bereshith: {  בראשּׁית   } “in den beginne” eindigt met een “taw” {  ת  }. In dat woord “bereshih” zat al opgesloten, je komt weer terug bij de oorspong. Dan komt je weer thuis bij de Vader. Dan is het geheimenis voleindigt; terug bij de één en bij de Ene. Daarom kunnen we zeggen, de Messias is degene die de “tiqqun olam”, “de wederoprichting alle dingen” brengt. Hij is degene die alle dingen weer één maakt en terug brengt bij de Vader, dan ben je weer terug waar je thuis hoort. Want het laatste woord is “thuiskomst”. Tot zolang zitten we in de tijd van het herstel. En de Vader gaat net zolang door totdat heel de schepping weer heel zal zijn. Daarom is de naam van de Messias ook: Heiland, Redder, Heelmaker. Dat zal gaan tot in de uithoeken van de aarde. Daarom het getal 400, want het herstel zal gaan tot de uiterste van de aarde. Zo mogen wij weten dat heel deze schepping terugkomt bij God. Dat “teken” { taw”} van de toekomt, dat “teken” van God dragen wij op ons voorhoofd, dat dragen we in ons. Hij is bezig met het terugbrengen van heel de schepping. Het zal gaan door de twee naar de één, a-b-b-a, Vader. God maakt alle dingen weer één

Tot slot

De laatste letter van het Hebreeuwse alfabet is nu ook behandel. Ongelofelijke rijkdommen zijn we tegengekomen in de 22 letters van het alfabet. Met de “taw” is er een einde gekomen aan de zichtbare wereld van de Hebreeuwse letters, die uitdrukken, hoe God in de zichtbare wereld optreedt. God heeft Zijn woorden en gedachten uitgedrukt in de 22 Hebreeuwse letters. Hij heeft Zijn wil en plannen daarmee weergegeven. Wat er daarna of daarbuiten nog is, is niet letterlijk meer te zien. Het bestaat wel, maar het is alleen geestelijk waar te nemen. De dingen van de geestelijke wereld, na de “taw” {  ת  }, zijn niet meer uit te spreken. Paulus spreekt hier over. Hij is opgetrokken geweest tot de derde hemel. Er ligt een geweldige toekomt en rijkdom voor de wereld in het verschiet, zo mooi zelfs, dat Paulus het niet onder woorden kon brengen. “….God weet het – dat die persoon {Paulus} weggevoerd werd tot in de derde hemel. En ik weet van die persoon – of het in het lichaam of buiten het lichaam was, weet ik niet,God weet het – dat hij weggevoerd werd naar het paradijs en onuitsprekelijke woorden gehoord heeft, die het een mens niet geoorloofd {Lett: niet mogelijk om te spreken of onuitsprekelijke woorden} is uit te spreken” {2Kor.12:2-4}. Dat “teken “ van het kruis, dat “teken” van de toekomst. Wij dragen het “teken” van zijn Geest. Nu is het nog verborgen, maar eenmaal zullen we zien.

Zo is God bezig met het grote herstelwerk. Hij is bezig met het terugbrengen van heel de schepping. Het zal gaan door de twee naar de één. Door het lijden en de verscheurdheid  naar de eenheid, die Hijzelf is. Hij zal ons ondersteunen in wat Hij in ons begonnen is. De wederoprichting alle dingen zal tot stand komen. God zal geen uithoek vergeten.

 

God maakt alle dingen weer één.

Tags:

Laat een commentaar achter

Zoeken

Column

Sagrada Familía in Barcelona

Enige tijd geleden zijn we enige dagen in Barcelona geweest. Een prachtige stad. De prachtige kathedraal de Sagrada Família was voor mijn vrouw en ik het absolute hoogtepunt. In 1883 begon de architect Gaudí zijn levenswerk. Nu 138 jaar later genieten miljoenen mensen per jaar van deze nog steeds onvoltooide kerk. Indrukwekkend is de schitterende […]

579751 bezoekers sinds 07-06-2010