De stenen spreken deel 2

10-04-2012 door O Vossema

De bouw.

De bouw moet ongeveer twintig jaar hebben geduurd en volgens Herodotus waren er wel 100.000  arbeiders nodig. Het ging hier niet om slaven, maar om gehuurde arbeidskrachten. Bij opgravingen in de buurt van deze piramide zijn ruines van veel gebouwen gevonden. Er waren arbeiders verblijven met slaapzalen en eetzalen en alles was strak georganiseerd. Een dergelijke enorme bouw onderneming is geen sinecure.Bij goed beschouwen ziet men dat niet alle tweehonderd steenlagen stenen de zelfde dikte hebben. Vooral van de 35e laag is met het blote oog te zien dat die een grotere dikte heeft dan de andere lagen. De opbouw is als volgt; van onderen af eerst 8 lagen met grotere dikte. Dan volgen 26 lagen met een dikte van 65 cm. Dan komt de 35e laag met meer dan de dubbele dikt n.l. 125 cm dikte. De hartlijn van deze 35e laag bleek bij het doorgronden van de bijzondere betekenis der dimensies van doorslaggevend belang.

De sleutel gevonden.

Nu doet zich de speciale omstandigheid voor, dat men jarenlang niet in staat was om de buitenomtrek van de piramide te meten, omdat er enorme bergen zand tegen waren opgewaaid. Prof. Piazza Smyth had al uitvoerig in de piramide metingen verricht en kwam tot de verbazende conclusie dat de buitenomtrek 36524 moest zijn, ongeacht de eenheid. Toch was dit nimmer gemeten en kon ook toen nog niet nauwkeurig bepaald worden, omdat ook de bekledingsstenen nog niet gevonden waren. Hieruit blijkt toch wel het grote inzicht in dit wiskundige raadsel van dhr. Piazza Smyth. Pas veertig jaren later, nadat de vage knik in de zijvlakken was ontdekt bleek dat de man in principe gelijk had, maar hij heeft alleen gelijk als het gaat om de theoretische piramide. In 1925 wordt in opdracht van de Egyptische regering nogmaals de omtrek gemeten van de echte piramide, om een einde te maken aan de verschillende inzichten. Toen werd officieel vastgesteld dat de omtrek van de piramide niet 36524 was maar ongeveer 7 meter minder. Dit komt overeen met 286,1 P.inch en dit getal bleek de sleutel tot het raadsel te zijn. Men noemt dit ook de afwijkingsfactor. Het verschil in omtrek ontstond omdat de bouwers zijn afgeweken van het oorspronkelijke bouwplan. Later bleek dat men niet anders kon dan afwijken van het plan.

De buitenmantel.

Pas in 1925 werd er een foto gemaakt vanuit een vliegtuig van de Grote Piramide. Dat bracht een enorme stap voorwaarts, want toen pas werd ontdekt, dat de wanden niet volkomen vlak waren maar een hele kleine verticale knik hadden. Doordat de zon bijna recht vanaf de zijkant op een wand scheen, kwam men hierachter. Een vage schaduw viel over de helft van de zijde en dat was in al die voorgaande 45 eeuwen verborgen gebleven. Het grondvlak van de piramide was dus geen rechthoek met slechts vier hoekpunten maar een veelhoek met 8, of zoals later bleek zelfs 16 hoekpunten. Nu waren er dus meerdere omtrekken te meten en dat bracht de ontsluiering van het raadsel een grote stap dichterbij. Astronomen onderscheiden drie verschillende getallen als het om de lengte van een jaar gaat.

A-    Het sterrenjaar met een lengte van 365,25637 middelbare zonnedagen.

B-    Het Zonnejaar met een lengte van 365,24 dagen dat tegenwoordig wordt gebruikt.

C-    Het Anomalistisch jaar met een lengte van 365,25958 dagen.

De lengte van een jaar kan dus op verschillende manieren worden gemeten. Al deze drie omloop tijden van de aarde om de zon werden dus in de constructie van de piramide terug gevonden maar niet nadat men vanuit de lucht de schaduw knik had ontdekt. Dit vereist een enorme kennis van de omloop tijden van zon, maan en sterren. Men moet met een zeer grote precisie hoeken en tijden kunnen meten. Niet alleen om de architectuur op te stellen maar ook om de gevonden waarden in de praktijk te kunnen realiseren. Dit zeer hoge kennisniveau van de ontwerpers én de bouwers is verbijsterend. Zelfs de schommelende aardas, ook wel de percessie beweging genoemd en waarvan één cyclus ongeveer 26.000 jaar duurt, was verborgen en gevonden in de Grote Piramide. Dit lezende kan ik bijna niet meer geloven aan een menselijke oorsprong van al deze feiten. Tientallen eeuwen later heeft de mensheid m.b.v. mannen als Archimedes en Pythagoras en tijdgenoten langzamerhand en zeer schoorvoetend de draad van de wiskunde  een beetje opgepakt, maar het niveau is nooit meer geworden zoals het kennelijk toen was. En de nu opgroeiende generatie kan niet eens meer machtsverheffen en worteltrekken zonder elektronische hulpjes; de degeneratie van het menselijk denken en het analytisch vermogen en hun voeling met Gods Schepping zijn mijn inziens in de afgelopen eeuwen geminimaliseerd.

De theoretische piramide.

Trekt men de lijnen der zijden en der gangen denkbeeldig door, dan zullen ze elkaar snijden op punten buiten de echte piramide. Dit geldt vooral voor de top natuurlijk, omdat die mist. Het is nu een plat vierkant vlak met zijden van 14 meter, maar er hoort een hoofd op de vier hoeken. Als we dit doen moeten we ook rekening gehouden worden met de vroegere marmeren bekleding. Wat nu op papier ontstaat is de theoretische piramide waarin we nu pas goed het chronologisch plan kunnen ontdekken en alle andere gegevens. Als we van de opgaande gang een lijn naar beneden trekken totdat hij in de rotsbodem de verlengde lijn van de het noordvlak snijdt, dan is het gevonden snijpunt het nulpunt van de tijdschaal die in de piramide verborgen ligt. Dit punt werd berekend op 4004 v. Chr. Dit getal herkennen we natuurlijk onmiddellijk als het jaar van de herschepping van Genesis 1. Deze tijdslijn omvat een periode van 6000 jaar, want ook de verschillende perioden die Gods Woord onderscheid zijn steeds veelvouden van 1000 jaar. Het is niet per ongeluk dat Christus Jezus precies in 4 voor onze jaartelling werd geboren. Er waren sindsdien immers precies 4 dagen van 1000 jaren voorbij, en in de Bijbel lezen we dat één dag bij de Here is als 1000 jaar. (zie 2 Petrus 3:8) Veel mensen hebben, zodra ze vernamen van de chronologie in de Grote Piramide zich op het boek hierover gestort, benieuwd als ze waren naar de wederkomst van Christus met alle daaraan verbonden gedachten. Ze komen steeds bedrogen uit, want de huidige periode is de genade periode. De Gemeente, zijnde het Lichaam van Christus was onbekend in het O.T. Volgens het aan Paulus geopenbaarde geheimenis was zij onnaspeurlijk en van eeuwen her verborgen in God volgens Efeze 3:9 en niet in het Oude Testament. Als deze Piramide een gedenkteken van God is, dan geldt ook hier de tekst uit Johannes 14:29. De Here Jezus is hier zelf aan het woord en Hij spreekt tot Zijn discipelen troostrijke woorden. Citaat; En nu heb Ik het u gezegd, eer het geschiedt, opdat gij geloven moogt, wanneer het geschiedt. Het gaat dus om het herkennen van gebeurtenissen op het moment dat het gebeurt en niet om voorspellen.

Wat werd binnenin gevonden?

In grote lijnen vond men één lange gang onder een hoek van ongeveer 26 graden schuin naar beneden loopt en één lange gang die van hieruit schuin naar boven loopt. Vanaf de ingang is de lange gang kaarsrecht 75 meter naar beneden. De breedte van deze gang, die leidt naar de kamer van de chaos is ongeveer 1 meter breed en 1,2 meter hoog. De afwerking is buitengewoon strak en de voegen der stenen zijn flinterdun met toch nog een beetje cement ertussen. Het geheel is met zeer grote precisie gemaakt en je vraagt je af hoe mensen deze enorme inwendige steenblokken van twaalf en twintig ton zachte kalksteen, met zo’n grote nauwkeurigheid hebben kunnen maken, vervoeren en plaatsen. Des te merkwaardiger is het, dat de kamer van de chaos, waar deze gang op uitkomt aan zijwanden en plafond dezelfde perfecte hebben, maar dat de vloer onbegaanbaar is. Moedwillig heeft men de vloer een structuur gegeven waardoor lopen bijna onmogelijk is; het lijkt op een ruïne; d.w.z. een bewust gecreëerde chaos. Overdrachtelijk zou deze ruimte het symbool kunnen zijn van de achteruitgang van de mensheid, n.l. van de nakomelingen van Adam; de totale degeneratie van het menselijke ras. De lange smalle gang volgt een neergaande weg en als je beneden bent aangekomen en kijkt terug de gang door naar buiten dan verschijnt precies in het verlengde van deze gang de poolster uit het sterrenbeeld de draak; beeld van de oude slang. Deze neergaande gang is weliswaar slechts een meter breed maar hij rust op een 12 meter brede stenen laag; dit moet een beeld zijn van de brede weg die tot verderf leidt, want een bouwtechnische noodzaak of verklaring is er niet. Deze gang loopt voor het grootste gedeelte onder de oppervlakte waar de piramide op is gebouwd, onder het aardoppervlak dus. Deze weg gaat neer in de aarde; in het graf, waar men evenwel niet kan staan of zitten want de vloer is een chaos en een puinhoop, en bewust zo gemaakt. Deze neergaande weg kent echter ook, ruim voordat hij onder de aard oppervlakte duikt een alternatief. Er is een weg tot ontsnapping, en die voert omhoog naar de Koninginnekamer en dan via de grote galerij naar de Koningskamer. De grote galerij wordt ook wel de Hal der waarheid in het Licht genoemd. De enorme koningskamer telt meerdere etages en is helemaal met gepolijst graniet bekleed.

De Chronologie.

In het grondvlak van de piramide zijn meerdere tijdcycli uitgedrukt zoals de tijd die de aarde er over doet om rond de zon te draaien en de tijd die nodig is voor een totale zwenking der aardas in de ruimte. Toen men hier achter was, werd het idee geboren dat ook het inwendige van de piramide te maken had met chronologie. Men speurde verder en de wonderen stapelden zich op. Kort samengevat is de doorgetrokken hartlijn van de opgaande gang naar de Koningskamer een tijdschaal met een lengte van 6000 jaar en de aanvang werd bepaald op 4004 jaar voor Christus. Iedere Piramide inch van deze tijdlijn stelt een jaar voor. Het beginpunt werd in eerste instantie aangenomen maar bleek met latere feiten precies te kloppen. De hele constructie van de piramide berust op de jaarcirkel; daar begon het mee. Deze jaarcirkel ontstaat als we om de theoretische top van de piramide een cirkel trekken die het grondvlak raakt. De omtrek van de basis der piramide is 36524 P.inches en de omtrek van de jaarcirkel om de top ook. Hiermee ging men het grote geheim verder ontrafelen. Metingen en berekeningen wijzen bij voorbeeld uit, dat het punt waar de hartlijn van de neergaande gang de opgaande tijdlijn snijdt precies overeen komt met 2513 P.inches. Dat is dus 2513 jaren na 4000 voor Christus. Bijbelonderzoek wijst uit dat in dit jaar de uittocht van het volk Israel uit Egypte plaats vond. Nog een voorbeeld; In Johannes 21:11 staat de geschiedenis van de merkwaardige visvangst; 153 grote vissen. De Here Jezus zegt bij gelegenheid tegen zijn apostelen dat Hij hen tot vissers van mensen zal maken. Er moeten dus 12 x 153 mensen gevangen worden. Symbolisch stelt de grote galerij de periode voor van de verbreiding van het evangelie van Koninkrijk. De lengte van de zoldering van deze galerij is dan ook 153 x 12 P.inches.

De betekenis.

Na bestudering van het boek; ‘De steenen spreken’ van C.F.PH.D. van der Vecht en veel informatie die over dit onderwerp op internet en in verschillende encyclopedieën te vinden zijn, kan ik niet anders als tot de conclusie komen dat deze Grote Piramide een grote en nauwkeurig chronologie der tijden bevat en dat er veel buitengewoon nauwkeurige informatie te vinden is betreffende ons zonnestelsel en de natuur om ons heen. Dingen als de lichtsnelheid in lucht en in vacuüm werden beiden gevonden. We spreken hier over grootheden van ongeveer 300.000 km. per seconde met minieme onderlinge verschillen. Hieraan kan bijna geen menselijk denken ten grondslag liggen, dit plan moet een goddelijke oorsprong hebben. Voor God zou dit alles geen bijzonderheid zijn. De nietige mens, die dit alles aanschouwt kan alleen maar in stille bewondering genieten van dit grootse monument. In de Duitse taal hebben ze hiervoor een passend woord; Ein Denkmal. Vrij vertaald; Denk er nog eens over na.

Conclusie.

Ja, welke conclusie mogen we trekken uit dit stenen wonder. De gevonden feiten vertellen ons nu, in deze eeuw geen nieuws. Maar het blijft natuurlijk verbazen dat we deze gegevens vinden in een bouwwerk dat zo oud is als de Grote Piramide. Sommigen hebben geopperd, dat de zonen der goden die in Genesis 6 worden genoemd en die zo’n destructief doel voor ogen hadden, de oorsprong zouden zijn van alle gegevens. Maar dat wil er bij ondergetekende niet in want deze wezens hadden maar één doel, en dat was de vernietiging van het totale menselijke ras, om te voorkomen dat de beloofde Messias hieruit zou geboren worden. Hun doelstelling was negatief en destructief en hun leider is de mensenmoorder van den beginnen volgens Johannes 8:44. Maar hoe dan en vooral wie dan? Was God dan toch gewoon de grote architect achter dit wonder en hebben we het hier wellicht over het Egyptische heiligdom waarover Jesaja spreekt? Citaat Jesaja 19:19 -Te dien dage zal er een altaar voor de Here zijn middenin Egypte en aan zijn grens een opgerichte steen voor de Here. Vers 20: En dit zal tot een teken en tot een getuigenis wezen voor de Here der Heerscharen in het land Egypte. Wanneer zij tot de Here roepen vanwege verdrukkers, dan zal Hij hun een verlosser en een strijder zenden, die hen zal redden. Ik zou geen andere opgerichte steen weten in Egypte dan deze, maar misschien is het ook nog weer anders, nog mooier, nog verrassender. Maar waarom heeft God het goed gevonden of wellicht nodig om dit fenomeen te laten bouwen, en wat leren we hiervan? Hij moet er een doel mee hebben want God heeft altijd met alles een doel, al ontgaat ons dit ook nog vaak. We leren Hem kennen uit Zijn Woord en uit de natuur om ons heen. En hieruit komt Hij steeds al de grote Schepper te voorschijn die Zijn liefde niet onder stoelen of banken schuift maar ons er dagelijks mee confronteert, ja overlaadt. De enige reden die ik kan bedenken is dat Hij ons in alle liefde en wijsheid weer eens laat zien, ten overvloede, dat er niets nieuws onder de zon is; dat alles waar wij zo trots op zijn, al eeuwen bekend was. Er is niets origineels bij al onze vindingen; alles was er al. God is immers de wetten maker in de chemie en de natuurkunde, in de wiskunde en in de sterrenkunde. Alles wat wij met veel moeite uitpluizen kan niet anders dan dat het precies moet passen in de door God gecreëerde wetmatigheden. Buiten deze wetten is er niets; buiten God is er ook niets. De z.g. wetenschap zoekt alles buiten God om; heeft wellicht zelfs als doel om Hem buiten te sluiten, maar komt steeds bedrogen uit. De wereld om ons heen glijdt snel af naar een steeds groter wordende chaos op elk gebied. De oorzaak? De mensheid heeft God verlaten. En Diezelfde liefdevolle God laat ons ook in het meesterstuk in steen uit de oudheid nogmaals zien dat we vruchteloos bezig zijn als we Hem passeren. Voor Hem was geen moeite te groot; Zijn liefde die Hij in Christus sublimeert was uitzonderlijk en Hij had daarmee ieder mens op het oog; niemand uitgezonderd. Laten we vooral dicht bij Hem blijven: Hij is het waard.

De betekenis.

Na bestudering van het boek; ‘De steenen spreken’ van C.F.PH.D. van der Vecht en veel informatie die over dit onderwerp op internet en in verschillende encyclopedieën te vinden zijn, kan ik niet anders als tot de conclusie komen dat deze Grote Piramide een grote en nauwkeurig chronologie der tijden bevat en dat er veel buitengewoon nauwkeurige informatie te vinden is betreffende ons zonnestelsel en de natuur om ons heen. Dingen als de lichtsnelheid in lucht en in vacuüm werden beiden gevonden. We spreken hier over grootheden van ongeveer 300.000 km. per seconde met minieme onderlinge verschillen. Hieraan kan bijna geen menselijk denken ten grondslag liggen, dit plan moet een goddelijke oorsprong hebben. Voor God zou dit alles geen bijzonderheid zijn. De nietige mens, die dit alles aanschouwt kan alleen maar in stille bewondering genieten van dit grootse monument. In de Duitse taal hebben ze hiervoor een passend woord; Ein Denkmal. Vrij vertaald; Denk er nog eens over na.

Een gedenkteken voor de Heere?

Citaat Jesaja 19:19 –Te dien dage zal er een altaar voor de Here zijn middenin Egypte en aan zijn grens een opgerichte steen voor de Here. Vers 20: En dit zal tot een teken en tot een getuigenis wezen voor de Here der Heerscharen in het land Egypte. Vrij vertaald; In die tijd zal midden in Egypte een altaar voor de Heere staan, en aan de grens (van Egypte) een monument voor de Heere. Over het altaar voor de Here kan nog niet veel gezegd worden want dat is (mij) nu nog onbekend. Maar de grote piramide kan wel degelijk het monument voor de Heere zijn, ware het niet dat het in het centrum van Egypte staat en niet aan de grens. Maar ook hier geeft Gods Woord de juiste uitleg. Het land Israel zal in de toekomst; te dien dage, veel groter zijn in oppervlak dan het huidige. Citaat Gen.15:18: Op die dag sloot de Heere een verbond met Abram en zei; Aan uw nageslacht heb Ik dit land gegeven, van de rivier van Egypte af tot aan de grote rivier, de rivier de Eufraat. De rivier de Nijl wordt dus ‘te dien dage’ de grens van het grote Israel en aan die grens ligt dan Gods monument, de piramide van Gizeh. Het volk van Egypte en het volk van Assyrië worden bij Israel ingelijfd volgens Jes.20:24; Op die dag zal Israel de derde zijn naast Egypte en Assyrië, een zegen in het midden van de aarde. Want de Heere van de legermachten zal hen zegenen met de woorden: Gezegd zij Mijn volk Egypte, het werk van Mijn handen Assyrië, en Mijn volk Israel. Dat is een kolossale verandering vergeleken met de huidige staatkundige situatie. Maar zou voor God iets te wonderlijk zijn?

Conclusie.

Ja, welke conclusie mogen we trekken uit dit stenen wonder. De gevonden feiten vertellen ons nu, in deze eeuw geen nieuws. De mensheid heeft er eeuwen over gedaan om de daar gevonden feiten zelf te vinden. Maar het blijft natuurlijk verbazen dat we deze gegevens vinden in een bouwwerk dat zo oud is als de Grote Piramide. Sommigen hebben geopperd, dat de zonen der goden die in Genesis 6 worden genoemd en die zo’n destructief doel voor ogen hadden, de oorsprong zouden zijn van alle gegevens. Maar dat wil er bij ondergetekende niet in want deze wezens hadden maar één doel, en dat was de vernietiging van het totale menselijke ras, om te voorkomen dat de beloofde Messias hieruit zou geboren worden. Hun doelstelling was negatief en destructief en hun leider is de mensenmoorder van den beginnen volgens Johannes 8:44, maar hoe dan en vooral wie dan? Was God dan toch gewoon de grote Architect achter dit wonder; het kan niet anders. Maar waarom vond God het nodig om dit fenomeen te laten bouwen, en wat leren wij hiervan? Hij moet er een doel mee hebben want God heeft altijd met alles een doel, al ontgaat ons dit ook nog vaak. We leren Hem kennen uit Zijn Woord en uit de natuur om ons heen. En hieruit komt Hij steeds al de grote Schepper te voorschijn die Zijn liefde niet onder stoelen of banken schuift maar ons er dagelijks mee confronteert, ja overlaadt. De enige reden die ik kan bedenken is dat Hij ons in alle liefde en wijsheid weer eens laat zien, ten overvloede, dat er niets nieuws onder de zon is; dat alles waar wij zo trots op zijn, al eeuwen bekend was. Er is niets origineels bij al onze vindingen. God is immers de wetten maker in de chemie en de natuurkunde, in de wiskunde en in de sterrenkunde en biologie. Alles wat wij met veel moeite uitpluizen kan niet anders dan dat het precies moet passen binnen de door God gecreëerde wetmatigheden. Buiten deze wetten is er niets; buiten God is er ook niets. De z.g. wetenschap zoekt alles buiten God om; heeft wellicht zelfs als doel om Hem buiten te sluiten, maar komt steeds bedrogen uit. De wereld om ons heen glijdt snel af naar een steeds groter wordende chaos op elk gebied. De oorzaak? De mensheid heeft God verlaten. En Diezelfde liefdevolle God laat ons ook in het meesterstuk in steen uit de oudheid nogmaals zien dat we vruchteloos bezig zijn als we Hem passeren. Voor Hem was geen moeite te groot; Zijn liefde die Hij in Christus sublimeert was uitzonderlijk en Hij had daarmee ieder mens op het oog; niemand uitgezonderd. Laten we vooral dicht bij Hem blijven: Hij is het waard.

 

Laat een commentaar achter

Zoeken

Column

Sagrada Familía in Barcelona

Enige tijd geleden zijn we enige dagen in Barcelona geweest. Een prachtige stad. De prachtige kathedraal de Sagrada Família was voor mijn vrouw en ik het absolute hoogtepunt. In 1883 begon de architect Gaudí zijn levenswerk. Nu 138 jaar later genieten miljoenen mensen per jaar van deze nog steeds onvoltooide kerk. Indrukwekkend is de schitterende […]

576556 bezoekers sinds 07-06-2010