De rijkdom van God

21-09-2010 door Joop Neven

Daarover schrijft Paulus in de Romeinen brief. Het is de rijkdom van zijn goedertierenheid, zijn verdraagzaamheid, zijn lankmoedigheid (Rom.2 vers 4); de rijkdom van zijn heerlijkheid over de voorwerpen van ontferming (Rom.9 vers 23). Rijk is Hij voor allen die Hem aanroepen (Rom 10 vers 12); rijkdom doet Hij aanbreken voor de volken, nu al zonder Israël, hoeveel te meer rijkdom straks, als Israël tot volheid gekomen is (Rom.11 vers 12). De rijkdom van God is uitsluitend de rijkdom van zijn ontferming over de ongehoorzame (Rom. 11 vers 30-32).  Daarom is de diepte van zijn rijkdom niet een diepte waarvan onbekend is het inhoud, een diepte die ook onheil zou kunnen bevatten. Zij bergt enkel heil, enkel ontferming. Zij is de diepte van Zijn wijsheid en Zijn kennis. Met wijsheid heeft God al zijn werken gemaakt (Ps.104 vers 24). Het werk van Zijn ontferming zal zegevieren over alle machten die Hem weerstaan. Paulus schrijft daarvan in Rom. 9-11: de verharding van Israël in zijn ongehoorzaamheid; Israël dat voorwerp van Gods toorn is. Gods oordelen zijn zijn wegen om de ongehoorzame te voeren tot Zijn ontferming. “Ondoorgrondelijk en onnaspeurlijk” , schrijft Paulus. Niemand kan Hem tegenwerken om Zijn Plan met de  wereld te voltooien. “Wie zou Hem raad geven over de weg die tot het doel voert?” (Jes.40 vers 13,14). “Gij , o mens, wie zijt gij….’ (Rom.9 vers 20). De vreugde dat God zijn doel zal bereiken zien we niet als we afgaan wat er allemaal gebeurt anno 2005. We komen er niet uit als we trachten de zin ervan te ontdekken, “ want  mijn gedachten zijn niet uw gedachten en uw wegen zijn niet mijn wegen, luidt het woord des Heren” (Jes.55 vers 8). De zekerheid dat zijn wegen tot zijn doel voeren ligt in Zijn Woord vast. “In de volle zekerheid, dat Hij bij machte was het geen Hij beloofd had ook te volbrengen” (Rom. 4 vers 21). Het is de zekerheid die alleen gevonden wordt in het Woord, de Bijbel. Aan het eind van de Romeinen brief staan de geweldigen woorden over het enen doel van God: “ Want uit Hem en door Hem en tot Hem zijn alle dingen: Hem zij de heerlijkheid tot in eeuwigheid” (Rom.11vers 36; vgl.1 Kor.8 vers 6; Kol.1 vers 16). Alles wat er is, is uit Hem: Hij heeft gewild dat het er was. En het is door Hem dat het voortbestaat, omdat Hij komt tot Zijn doel. En Hij wil dat, omdat Hij alles geschapen heeft tot Hem. Deze twee woorden “tot Hem” sluiten uit dat er enig schepsel door God geschapen zou zijn met het doel ver van Hem te zijn en te blijven. Er is een “ver van Hem zijn”. Ook Paulus heeft daarvan geschreven: “..zullen boeten met een eeuwig verderf, ver van het aangezicht des Heren..” (2 Thess. 1 vers 9). Daarvan mogen we niets afdoen. Maar eeuwig (aionisch) verderf kan voor hen niet het laatste zijn. Want zij die daar eeuwig ver van Hem zijn, zijn geschapen tot Hem. Dat blijven ze. Daarom is hun bestemming dat ze eenmaal uit dat eeuwig verderf komen TOT HEM.

“Hem zij de heerlijkheid tot in eeuwigheid! Amen”

Laat een commentaar achter

Zoeken

Column

Sagrada Familía in Barcelona

Enige tijd geleden zijn we enige dagen in Barcelona geweest. Een prachtige stad. De prachtige kathedraal de Sagrada Família was voor mijn vrouw en ik het absolute hoogtepunt. In 1883 begon de architect Gaudí zijn levenswerk. Nu 138 jaar later genieten miljoenen mensen per jaar van deze nog steeds onvoltooide kerk. Indrukwekkend is de schitterende […]

573319 bezoekers sinds 07-06-2010