De plaats van de volkeren in de Bijbel

17-11-2012 door Joop Neven

In dit artikel worden de verschillen op een rijtje gezet tussen de volkeren, zoals zij beschreven worden in de profetie en de volkeren tijdens de huidige bedeling, die wij in de brieven van Paulus tegenkomen.

A. Alle volkeren zullen letterlijk gezegend worden {Gen.18:18; 22:18;28:14; Ps.67; Ps.117; Jes.11:9-10}. Zij zullen gehoorzaam zijn aan Israël; Israël zal een koninkrijk van priesters zijn. {Ex.19”6; Ps.47:1-5; Ps.102:13-17; Jes.2:2-5, 60:1-5, 61:6; Zach.14:16-19,8:13-23; Mat.15:24-26; Hand.3:19-21; Rom.11:15; 1Petr.2:9; Openb.1:6, 2:26-27, 20:6}.

B. Nu worden individuen UIT de volkeren uitgeroepen of uitverkoren. Jood en heiden zijn nu één in Christus. {Hand.15:14; Rom.11:14,25; 1Kor.9:22, 10:32-33; Efeze 1:4-5,22; Rom.8:30, 1:5-6; Efeze 2:14-18}. De verkondiging gaat uit naar de gehele wereld! {Kol.1:6,23}.

A. Wanneer zij gezegend zullen worden heeft dit te maken met de vervulling van de        profetie aangaande de volkeren, en aangaande Israël. {Ps.86:9;Jes.11:1-10; 51:1-5, 66:18-19; Jer.3:17, 16:19; Luk.2:32}.

B. Nú is er geen sprake van vervulling van een profetie, maar: Gods geheimenis, wat sinds eeuwen {aeonen} en geslachten verborgen was in God, wordt nú in het licht gesteld {Efeze 3:8-12; Kol.1:25-28; 2Tim.1:8-11}.

A. De volkeren zullen deel uit maken van een “letterlijk” Koninkrijk op aarde! {Dan.7:14; Ps.102:23; Dan.2:44; Mat.5:3-10: 6:10,33; 25:34; Marc.1:15; Luk.4:43; Hebr.12:28; Hand.1:3,6; Openb.21:24-26}.Er zal dan letterlijk “vrede op aarde”zijn. {Jes.11:9; Micha4:3’Luk.2:14: Openb.20:3}.

B. De gelovige uit de volkeren nú, zijn niet bestemd voor het Koninkrijk op aarde, maar voor het Koninkrijk van de Zoon Zijner liefde in de hemelen. {2Tim.4:18; Kol.1:13; Filp.3:21; Efeze 1:3, 3:6; Kol.3:1-4, 1:5}.Wij hebben vrede met God in geestelijke zin! {Rom.5:1, 15:13; 1Kor.7:15; Efeze 2:14: Folp.4:7; Kol.3:15}.

A. Materiële zegen en welvaart voor de hele aarde {Jes.25:6-7; Micha 4:4}.

B. Dit is onmogelijk in deze tijd te projecteren: voor de gelovige uit de volkeren geldt nú, in deze tijd, geestelijk zegen in de hemelse gewesten! {Efeze 1:3, 2:6}.

A. De volkeren zullen gedoopt worden in de Naam van de Vader, Zoon en Heilige Geest {Matth.28:18-20}. Zij zullen dan onderwezen worden in alles wat Jezus Zijn discipelen geboden had. Het onderwijs van Jezus aan Zijn discipelen ging nooit boven datgene uit, wat de profeten reeds voorzegd hadden. Het betreft dus niet het onderwijs wat de verheerlijkte Heer aan Paulus onthult aangaande de huidige gemeente {Matth.5-7; 13:11; 16:19; 24:14; 28:19; Mark.4:11; Hand.1:3}.

B. Paulus werd zelfs niet een gezonden om { volkeren} te dopen! Wij hebben de geestelijke doop ontvangen, behorende bij de geestelijk zegeningen {1Kor.1:17; 12:13; Efeze 4:5}. Ook onderwees Paulus de volkeren, waartoe Hij geroepen was, niet in het onderwijs wat Jezus Zijn discipelen had gegeven, maar in de geheimenissen welke verborgen waren gebleven gedurende de eeuwen {aeonen} en de geslachten, maar die nu door Paulus bekend gemaakt mogen worden, door openbaring van de verheerlijkte en Verhoogde Here!

A. De volkeren zullen dan nog sterfelijk zijn: met een aardse lichaam {Jes.11:8; Ps.22:28-29; Jes.56:7}. Het zal ook nog niet volmaakt zijn {Jes.65:20-25}.

B. Wij zullen onsterfelijk zijn, ook reeds gedurende de komende eeuwen {aeonen}, wanneer de volkeren – op aarde- – nog sterfelijk zullen zijn.{Filp.3:21}.Wij zullen geen aards, mar een geestelijk lichaam ontvangen, aangepast aan onze hemelse roeping 1Kor.15:44-49; Filp.3:21}. In Christus zijn wij een nieuwe schepping {Gal.6:15}. Wij zijn volmaakte in Christus {Efeze2:15; 4:24; Col.2:10}.

Wanneer we dit alles goed op ons in laten werken, zullen we toch onmogelijk vol kunnen blijven gehouden, dat de lijn van de volkeren bij Paulus dezelfde zou zijn als de lijn der volkeren in de profeten. Waar leren de profeten bijvoorbeeld dat Jood en heiden één zullen zijn en de verschillen tussen beiden weg zouden vallen. Of dat Christus het Hoofd van de gemeente – Zijn Lichaam – zou worden? De apostel Paulus werd geroepen voor de natiën om in het licht te stellen wat de bedeling van het geheimenis inhoudt ….{Efeze3:8-9}.

 

Laat een commentaar achter

Zoeken

Column

Sagrada Familía in Barcelona

Enige tijd geleden zijn we enige dagen in Barcelona geweest. Een prachtige stad. De prachtige kathedraal de Sagrada Família was voor mijn vrouw en ik het absolute hoogtepunt. In 1883 begon de architect Gaudí zijn levenswerk. Nu 138 jaar later genieten miljoenen mensen per jaar van deze nog steeds onvoltooide kerk. Indrukwekkend is de schitterende […]

583228 bezoekers sinds 07-06-2010