De opgestane Christus

15-09-2013 door Joop Neven

open graf 2Ten tijde van Jezus hadden veel joden een voorstelling van het voortbestaan in de hemel van bijzondere personen. Zoals bijv. van Henoch, Abraham, Izak en Jacob, Mozes, Ezra en Jeremia. Elia werd zelfs opgenomen in de hemel zonder te sterven! Deze voorstelling werd ook op Jezus toegepast. De rechtvaardigen worden verlost uit hun lijden en door God opgewekt door een hemelse opstanding {d.w.z. een directe verandering van bestaanswijze, van een natuurlijk lichaam in een geestelijk lichaam in de hemel}. Jezus was de ware Zoon van Israël, de Rechtvaardige. Deze “lijdende Rechtvaardige” werd door God gerehabiliteerd. Immers, een rechtvaardige, die de wet doet, zal leven en niet sterven! Jezus, de Rechtvaardige, mocht niet sterven, maar de mensen roeien profeten en rechtvaardigen uit. Ook Jezus werd uitgeroeid, door mensen tot slachtoffer gemaakt. Maar God heeft het de mensheid vergeven, door Hem uit de doden op te wekken! Hij mocht niet stereven, de dood kon Hem niet vasthouden. “Wie de wet doet zal leven”{en niet sterven}. En hoeveel te meer gold dit voor de mens Jezus, de ware Zoon, de Rechtvaardige, die de mensen in alles gelijk geworden was, uitgenomen de zonde. God heeft Hem uitermate verhoogd door een hemelse opstanding {Ef.1:15-23; Fillp.2:5-11}.

Het unieke van Jezus als de opgestane is, dat zijn lichaam geen ontbinding heeft gezien. Dat wordt uitdrukkelijk vermeld in Hand.2:24-29 en Hand.13:32-39. “En dat Hij Hem uit de doden heeft opgewekt, zonder dat Hij weer tot ontbinding zal wederkeren” {Hand.13:34}. Jezus mocht niet sterven. En zijn lichaam mocht geen verderving of ontbinding zien, juist omdat Hij in alles gelijk geworden was, uitgenomen de zonde! De lichamen van gestorven rechtvaardigen echter gingen in het graf wel tot ontbinding over. Ook Davids lichaam ging tot ontbinding over

In de evangeliën wordt de nadruk gelegd op het lege graf en de verschijningsberichten om daarmee aan te tonen dat Jezus werkelijk was opgestaan. Er was iets gebeurd Van de opwekking uit de doden was niemand getuige geweest. Het graf bleek leeg te zijn en het heilshistorisch gebeuren werd eerst waarneembaar door Zijn verschijningen met een geestelijk lichaam, dat zich op allerlei wijzen kon manifesteren. Geen stoffelijk vorm. Dat de apostel Paulus daarover niet spreekt heeft een veel diepere betekenis: “Indien wij al Christus naar het vlees gekend hebben, thans niet meer” {2Kor.5:16}. Paulus prediking gaat uit van het onzichtbare gebeuren, namelijk dat God Hem uit de doden heeft opgewekt {2Kor.5:14-21; Efe.1:15-23}.

Onze blijde hoop is, dat ook wij het opstandingslichaam ontvangen zullen, een geestelijk lichaam, niet meer beperkt door vergankelijkheid of onderworpen aan onze gedachten en zinnen, maar beheerst door de Geest en gelijk aan het verheerlijkt lichaam van Christus. “Hij heeft gewrocht {werkzaam gemaakt} in Christus, door Hem uit de doden {nekros} op te wekken en Hem te zetten aan zijn rechthand in de hemelse gewesten, boven alle overheid en macht en kracht en heerschappij en alle naam, die genoemd wordt niet alleen in deze, maar ook in de toekomende eeuw. En Hij heeft alles onder zijn voeten gesteld en Hem als hoofd boven al wat is, gegeven aan de gemeente, die zijn lichaam is, vervuld met Hem, die alles in allen volmaakt”{Efe.1:20-23}. Denkt u eens in, wij hebben niet alleen een Heer die “de Christus” is, maar wij hebben deel van Zijn Lichaam. Wij zullen straks samen met Hem aan de schepping tonen hoe groot de Vader is. De opstanding van Christus garandeert ons een prachtige toekomst.

Laat een commentaar achter

Zoeken

Column

Sagrada Familía in Barcelona

Enige tijd geleden zijn we enige dagen in Barcelona geweest. Een prachtige stad. De prachtige kathedraal de Sagrada Família was voor mijn vrouw en ik het absolute hoogtepunt. In 1883 begon de architect Gaudí zijn levenswerk. Nu 138 jaar later genieten miljoenen mensen per jaar van deze nog steeds onvoltooide kerk. Indrukwekkend is de schitterende […]

579592 bezoekers sinds 07-06-2010