De oogst is de voleinding der wereld

30-09-2012 door Dr. K.D. Goverts

“Ik zal wegrapen mensen en beesten; Ik zal wegrapen de vogelen des hemels, en de vissen der zee, en de ergernissen met de goddelozen; ja, Ik zal de mensen uit dit land uitroeien, spreekt de Heren” {Zafanja1:3}.

Het Hebreeuwse woord dat in dit vers met “uitroeien”wordt vertaald is “karat”, hetgeen letterlijk “afsnijden”betekent. Zoals het graan wordt afgesneden, daarmee is het nog niet kwijt. Het heeft te maken met de oogst. De “adam” wordt afgesneden van de “adamah”. In dit vers wordt de inzameling nader gespecificeerd: “mens en dier, vogels en vissen”. Dit doet denken aan het scheppingsverhaal in Genesis 1, mens en dier de 6e dag, de vogels en de vissen de 5e dag. Genesis 1 in omgekeerde volgorde, het scheppingsverhaal wordt teruggespoeld. Alles uit Genesis 1 wordt hier opnieuw ingezameld. Hier blijkt het, God raakt niets kwijt. De aardbodem, de “adamah”en de mens, de “adam”, ze horen bij elkaar. Het herinnert ook aan het verhaal van Noach in Genesis 7:1-3. Dezelfde volgorde als hier in Zafanja:

1 Ga gij, en uw ganse huis { de mens}

2 Van alle rein vee { de dieren}

3 Ook het gevogelte….

Met de ark van Noach worden we ingezameld. Toch zal die ballingschap zijn “als in de dagen van Noach”. “En gelijk het geschied is in de dagen van Noach, alzo zal het ook zijn in de dagen van den Zoon des mensen”{Lukas:17:26}. Ballingschap als de tijd van de inzameling, tegelijk verstrooiing en inzameling. Veel Bijbelboeken geschreven in de ballingschap als een zoeken naar ons fundament, onze basiszekerheid. Vaak is de ballingschap geworden tot een nieuw begin. Met “wegvagen”of “uitroeien” blijft maat één betekenis over. Zo wordt ballingschap, tot op de dag van vandaag, een negatief begrip. Zeker zijn er veel mensen nog verstrooid. Toch zijn dat de denkers, de zieners, die veel leven hebben voortgebracht.

“en de ergernissen met de goddelozen”, letterlijk de “struikelblokken en de afbrekers”. Zij worden ook ingezameld. In Matth.13, het onderwijs der discipelen{vers36-43}, wordt dit letterlijk geciteerd: `En de akker is de wereld; en het goede zaad, zijn de kinderen des Koningkrijks; en het onkruid zijn de kinderen des bozen; en de vijand, die hetzelve gezaaid heeft, is de duivel; en de oogst is de voleinding der wereld; en de maaiers zijn de engelen` {Matth.13:36-43}.Letterlijk: “de zonen van het koninkrijk en de zonen van de boze”, het laatste ook te vertalen als de “de zonen van het boze”, de diabolos, de uiteenwerper. De oogst is “voleinding der wereld”, een uitdrukking, die 3 x in Mattheüs voorkomt, namelijk hier in 13 vers 40, in 24 vers 3 en in 28 vers 20. De “sunteleia tou aionos”. Letterlijk betekent deze uitdrukking: de voleinding van de eeuw, van het tijdperk. Het gaat niet over het einde van de wereld. “sunteleia” is eigenlijk de afronding van een bepaalde periode, ook niet het einde van de schepping. Er wordt een bepaalde periode afgerond. Jezus pakt als het ware hier het beeld uit Zafanja weer op. Het gaat niet naar de vernietiging, maar naar de oogst. “De ergernissen, de struikelblokken, de afbrekers” worden uit het koninkrijk gehaald, zodat het koninkrijk zich geheel kan herstellen. De verzen 2 en 3 van Zafanja vormen als het ware het opschrift boven wat er verder volgt: God zegt: “Ik ga inzamelen”. En wat komt er dan? Een tijd van ballingschap. Dan komt het er op aan om te leren zien met profetische ogen. Ballingschap heeft bij God een doel, juist om vis die ballingschap de mens terug te brengen tot zijn Schepper. Juist daar: “En gij Schaapstoren, gij Ofel der dochters Sions! Tot u zal komen, ja, daar zal komen de vorige heerschappij, het koninkrijk der dochteren van Jeruzalem” {Micha4:8}. De ballingschap wordt de plaats van de bevrijding. Waar de ogen opengaan. Daar zal Ik mij leren vinden. Het Hebreeuwse woord “galuth”kent twee betekenissen: “ballingschap” en “zich openbaren”. De rest van Zafanja gaat dan in wezen vertellen hoe dit verder gaat gebeuren.

 

Laat een commentaar achter

Zoeken

Column

Sagrada Familía in Barcelona

Enige tijd geleden zijn we enige dagen in Barcelona geweest. Een prachtige stad. De prachtige kathedraal de Sagrada Família was voor mijn vrouw en ik het absolute hoogtepunt. In 1883 begon de architect Gaudí zijn levenswerk. Nu 138 jaar later genieten miljoenen mensen per jaar van deze nog steeds onvoltooide kerk. Indrukwekkend is de schitterende […]

579629 bezoekers sinds 07-06-2010