De gruwelen van de volken-magie

07-02-2014 door Dr. K.D. Goverts

“Wanneer gij gekomen zijt in het land dat de Here, uw God, u geven zal, dan zult gij niet leren doen naar de gruwelen van de volken” {D­eut.18:9} .

Uit deze tekst lees je het contrast tussen God en de go­den. Wat die vol­­ken doen, wordt hier in één woord samen­gevat: gruwelen. Die gruwelen zijn niet alleen maar zaken waar God een he­kel aan heeft, maar zij zijn principieel in strijd met het karakter van God. De prak­tij­ken die daar in Deuteronomium 18 ge­noemd worden, stuiten God let­ter­lijk te­gen de borst. Er staat dan zo merkwaardig van die gruwelen: die moet je niet leren doen. Blijkbaar moet je die gruwelen (niet) léren. Kennelijk zit dat er bij een mens van nature niet in. Van huis uit is het blijkbaar vreemd om die gruwelen te doen.

“Onder u zal niemand worden aangetroffen, die zijn zoon of zijn doch­ter door het vuur doet gaan, die waarzegge­rij pleegt, geen wichelaar, uit­­­leg­ger van voortekenen, of tovenaar”{Deut.18:10}. “Zijn zoon door het vuur doet gaan”. Dan wordt een mens opgeofferd aan zijn god. Dat is dus een totáál ander prin­cipe dan die wederke­rig­heid. “Geen bezweerder, niemand, die de geest van een dode of een waar­zeg­gende geest ondervraagt of die de doden raadpleegt. Want ieder die deze dingen doet, is de Here een gruwel, en ter wille van deze gru­welen drijft de HERE, uw God, hen voor u weg”  {Deut.18:10,11}.

Heel deze opsomming van gruwelen zou je in één woord kun­nen sa­men­vat­ten: magie. Tegenover elkaar staan: het kennen van God en de ma­gie! Maar wat is het verschil daar nu tussen? Dat is vaak het punt ge­weest, ook voor mensen uit die tijd, om dat te leren onderkennen. Bijna alle godsdiensten zijn ergens gebaseerd op magie. Wat gebeurt er nu bij magie; waarom is God daar nu zo fel tegen? Bij magie wordt de godheid tot een voorwerp gemaakt. Dan wordt de god­heid tot een ding, een ‘het’. En dat ‘het’ kun je dan manipuleren, dat kun je hanteren. Het wezen van alle toverij is het hanteren van de goede formule, en dan kun je alles naar je hand zetten.

Het wezen van magie is: magie wil werken zonder in rela­tie te treden. In­vloed uitoefenen buiten een relatie óm. Daar is God totaal, princi­pi­­­eel tegen. God is het er juist om te doen om met de mens een le­ven­­de relatie te heb­ben; het is God om die verbinding te doen. God wil geen enkele vorm van ‘hantering’, maar juist die rela­tie van hart tot hart. Magie wil alleen maar ‘werken’. Gebed stelt zich voor het Aangezicht, gebed stelt zich in de wissel­wer­king. Het grondprincipe van het wezen van God is het gesprek. God is van huis uit de God van het gesprek. Daarom is bidden ook altijd een ge­sprek. Zodra bidden in de sfeer komt van iets afdwingen, zit je weer op het terrein van de magie. Daar liggen ook heel wat problemen, ook wat betreft gebedsverho­ring. Mensen proberen iets van God gedaan te krijgen, zonder echt die rela­tie met God te hebben. In wezen ben je dan magisch bezig en niet meer rela­ti­­oneel; dan zit je in een andere we­reld. Wat zoekt God dan?

“Gij zult onberispelijk staan tegenover de HERE, uw God” {Deut.18:13}.

Letterlijk: “Gij zult totaal zijn met de Here, uw God”. Tegenover al die gru­­­we­len stelt God als uitgangspunt: je zult totaal zijn. Dat is een an­der begrip dan onbe­rispelijk. In dàt woord zit een wat negatieve klank; er valt dan niets meer te berispen. Het gaat er niet om of God mis­schien nog wat aan je te berispen heeft. Totaal zijn is een kwestie van wezensgesteldheid. Je zou ook kunnen vertalen: je zult een mens uit één stuk zijn. Het gaat dus om die heelheid van het hart. Er staat dus: met de Here, uw God; totaal met God zijn. Als iemand bezig is vanuit het principe van de magie, dan is hij juist niet mèt God, maar dan maakt hij God tot een voorwerp van zijn wer­kingen. Hier heeft Mozes dus al dat grondprincipe doorgegeven. Het grond­prin­­cipe voor het leven in het Beloofde Land, het leven in het Konink­rijk der heme­len.

 

 

2 comments on “De gruwelen van de volken-magie”


  1. henk says:

    Nog een opmerking, zonder het artikel tekort te doen, magie is het werk van Gods tegenstander de satan. Magie heeft veel vormen in de tegenwoordige tijd wordt het vaak niet onderkend.


  2. henk says:

    Magie is het werk van satan en wordt in deze tijd veelvuldig in praktijk gebracht, helaas.

Laat een commentaar achter

Zoeken

Column

Sagrada Familía in Barcelona

Enige tijd geleden zijn we enige dagen in Barcelona geweest. Een prachtige stad. De prachtige kathedraal de Sagrada Família was voor mijn vrouw en ik het absolute hoogtepunt. In 1883 begon de architect Gaudí zijn levenswerk. Nu 138 jaar later genieten miljoenen mensen per jaar van deze nog steeds onvoltooide kerk. Indrukwekkend is de schitterende […]

579613 bezoekers sinds 07-06-2010