De Godsnaam als grondmelodie van de Schrift

05-07-2021 door Dr. K.D. Goverts

Alles in de bijbel concentreert zich in feite rondom die ene Naam: JHWH, vier letters met 26 als gezamenlijke getalswaarde. Daar zit tevens een hele geschiedenis in, want vanaf Adam tot Mozes zijn er 26 gene­ra­ties. In psalm 136, het groot Hallel, hoor je 26 keer:

Looft de HERE, want Hij is goed, want zijn goedertierenheid is tot in eeuwigheid. (want zijn verbondstrouw is tot in heel de eeuw).

Die Naam is in feite de grondmelodie van heel de geschiedenis. ‘God schrijft zijn Naam in onze diepste dromen’. God heeft maar één woord, één Naam nodig. De oude joodse mystici zeiden: alles begon met dat ene woordje: ehjèh (Ik zal er zijn). Ik zal er zijn vóór alle tijden. Dat was de naam waarmee de schepping begon: ’ehjèh (Ik zal er zijn). De naam JHWH staat 6828 keer in de Hebreeuwse bijbel. Als je die naam eruit haalt, houd je niets meer over. Die naam loopt als een rode draad door heel de Te­nach.  Die naam wordt meestal uitgesproken als Adonai, maar het woord Ado­­nai (=heer) komt ook wel in andere verbanden voor, al is dat niet zo vaak het geval. JHWH is de God van het verbond, de God van de ge­schie­de­nis. Hij schrijft zijn verbond; Hij maakt zijn geschiedenis.  Elohim is de God van de natuur en van het recht. JHWH is de Ver­bonds­god die zijn verbond bewaart tot in duizend ge­slachten.

Elohim is vooral de benaming voor de Schepper – ‘God’. In het zoge­naam­de twee­de scheppingsverhaal (Genesis 2) staat die dubbele naam: Adonai Elohim. In het eerste scheppingsverhaal wordt gesproken over Elohim die zijn scheppingswerk verricht in zeven dagen (zes plus een).  In Genesis 2 vanaf vers 4 staat die dubbele naam: Adonai Elohim – ‘de HE­RE God’.  ‘HERE’ wordt dan gezet met vier hoofdletters, waarbij de eerste letter gro­ter is dan de andere drie. De NBV spreekt hier van ‘God, de HEER’. ‘HEER’ wordt dan gezet met vier kleinere kapitalen. De Statenvertaling heeft ‘HEERE’ met vijf hoofdletters, waarbij de eerste groter is dan de an­dere vier. De Herziene SV heeft vijf even grote hoofd­letters – ‘HEERE’.

De HERE God formeerde de mens

De ‘HERE God’ is de Verbondsgod. Er staat eigenlijk: ‘mijn HERE (mijn Adon – mijn Meester), maar dan op een heel speciale manier. Normaal zou het Adoni zijn, maar er staat Adonai, een meervoudsvorm. Dat is een pluralis majestatis, een majesteitsmeervoud.

Je zou eigenlijk moeten zeggen: ‘mijn HEREN’. Daarom zeg ik bij voor­keur dan ook ‘HERE’ om aan te geven dat het toch iets anders is dan ge­woon ‘Meneer’. Daar zit ook iets in van eerbied, Hij is uit een andere di­mensie. Er zijn vele ‘heren’, er is echter maar één Adonai.

Die Godsnaam gaat door heel de Schrift heen als een grondmelodie. Die Naam is het geheimenis van God.

Zijn naam moet eeuwig eer ontvangen,

men loov’ Hem vroeg en spâ!

 

Laat een commentaar achter

Zoeken

Column

Kharib

Carl Friedman vertelt over een jongen, hij heette Hakan en hij was zes jaar, ze zag hem buiten, op een braakliggend veldje. Hij had een bal bij zich, en hij staarde ernaar, alsof hij hoopte dat die vanzelf in beweging zou komen. Ben je aan het voetballen? vroeg zij. Ja, maar er is niemand om […]

588091 bezoekers sinds 07-06-2010