De genade zij met u

29-08-2011 door Joop Neven

“Een eigenhandige groet van mij , Paulus. Gedenkt mijn gevangenschap. De genade zij met u” {Kol.4 vers 18}.

Een tekst van Paulus aan het einde van de Kolossenzen brief  “de genade zij met u”, daar wil ik het over hebben. Letterlijk staat er “de  genade met u”. Paulus eindigt niet met “weest gehoorzaam of getrouw. Aan het einde van zijn brief vestigt hij niet de aandacht op de vrome mens, maar op God die in alles zal voorzien. Dank zij Hem zullen wij met ons “Hoofd” worden geopenbaard in heerlijkheid, zoals hij dat in Kol.3 vers 4 zegt: “Wanneer Christus verschijnt, die ons leven is, zult ook gij met Hem verschijnen in heerlijkheid”. Dat is de bovenhemelse sfeer, de hoop van de gemeente het Lichaam van Christus. Dat is een heel andere sfeer dan de aardse sfeer, namelijk de komst des Heren op de Olijfberg. Dat is namelijk de hoop van Israël, het aardse zaad van Abraham. Daarom roept Paulus in Kol.3 vers 2 ons ook op om de dingen te bedenken die boven zijn, niet die op de aarde zijn {vers3}. Hij bedoelt daarmee, in deze bedeling der genade  moeten we niet gaan zoeken aangaande de dingen van het koninkrijk. Het Evangelie van het koninkrijk bracht goed nieuws, niet alleen voor het volk Israël, maar ook voor de heidenen, maar het evangelie der genade Gods gaat nog een stapje verder. Nu, in de bedeling van de genade,  is het genade om niet,”want door genade zijt gij behouden” { Efe.2 vers 8}. maar in het evangelie van het koninkrijk is het, geloof en je zult behouden worden, daar gaat een voorwaarde aan vooraf. God is vol van genade, en als je ergens vol van bent, dan is er geen plaats meer voor iets anders. Vandaar dat God maar één doel  heeft, de wereld Zijn genade bekend maken.

Genade

Het Hebreeuwse, Oudtestamentische woord voor genade is cheen; begenadigen is chanan. Een woord dat enige verwantschap heeft met dit begrip is chesed: gunstbewijs, goedertierenheid, trouw. We vinden het vaak in combinatie met emet: waarheid, betrouwbaarheid. Chesed en emet zijn termen uit het verbond: wie chesed bewijst, doet ruimhartig wat de ander nodig heeft. In de vertaling NBG wordt chesed slechts vijf keer met genade vertaald, in de Statenvertaling slechts één keer. In de Griekse vertaling van het Oude Testament, de Septuagint, is chesed vaak vertaald met eleos, barmhartigheid.

Lichaam van Christus

De leden van het Lichaam van Christus worden door God gezien medegezet met Christus in de hemelse gewesten ver boven alle overheid en macht{ Efe.1 vers 20-21;2 vers 6}. Het is een roeping die Christus betreft, de hoop Zijner roeping, de heerlijkheid Zijner erfenis en de grootheid Zijner kracht {Efe.4 vers 1}. En dat maar met één doel. Niet om de gelovige een mooie positie te geven, maar om de wereld zijn uitnemende heerlijkheid en rijkdom te tonen. Zoals een autodealer zijn auto showt, zo toont God “de gemeente, Het Lichaam van Christus” aan de schepping, als een afspiegeling van wat komen gaat. De positie van “het Lichaam van Christus is” niet altoos. Want ook de Zoon zal zich een keer onderwerpen aan de Vader. “Wanneer alles{ta panta, het al} Hem onderworpen is, zal ook de Zoon zelf Zich aan Hem onderwerpen, die Hem alles onderworpen heeft, opdat God zij alles in allen” {1Kor.15 vers 28}. De “gemeente het Lichaam van Christus” staat altijd ten dienste van de ander, staat ten dienst van de  redding der wereld. Het doel is dat door middel van de gemeente aan de overheden en de machten in de hemelse gewesten de veelkleurige wijsheid Gods bekend zou worden {Efe.3 vers 10}. Maar eenmaal zal die taak er ook opzitten. Want als God “allen in allen” blijft er maar één ding over, en dat is liefde. Het geloof vergaat, de hoop vergaat, maar de meeste van deze is de liefde {1Kor.13 vers 13}. Door op God te vertrouwen, door Zijn liefde te accepteren, wordt de mens één met God. Die liefde brengt alles onder dak.

Hij is de grond voor alle mensen

Ontwaak, gij die slaapt, en sta op uit de doden,en Christus zal over u lichten {Efe.5 vers 14}.Wat een prachtige tekst. Bij Hém zijn we welgeborgen, bij Hem zijn we in goede handen, want Hij is de Redder die ons draagt. Hij is de bron van ons leven, van inzicht, van genade en van waarheid. En Hij is ons zo nabij, Hij zal onze gedachten verlichten. Gods woorden zullen gezegend werken, woorden van Hem zal de schepping thuis brengen. Hij is groter dan alle vragen, Zijn handen rusten op de wereld, nu in het verborgene, maar éénmaal zichtbaar en hoorbaar. Hij is de Hersteller, de Wederoprichter, Hij is ons laatste Woord, Hij is de inzamelaar van alle leven. Het Hebreeuwse denken zegt zo mooi, dat sterven is: Ingezameld worden tot de Vader. Hij, God de Vader, is boven alles en onder alles, Hij overschaduwd ons en draagt ons, Hij is het begin en het einde. Hij is het fundament van heel deze kosmos. Hij is de grond voor alle mensen.

Wij mogen weten. Bij deze God ben ik thuis. De genade zij met u.

Laat een commentaar achter

Zoeken

Column

Sagrada Familía in Barcelona

Enige tijd geleden zijn we enige dagen in Barcelona geweest. Een prachtige stad. De prachtige kathedraal de Sagrada Família was voor mijn vrouw en ik het absolute hoogtepunt. In 1883 begon de architect Gaudí zijn levenswerk. Nu 138 jaar later genieten miljoenen mensen per jaar van deze nog steeds onvoltooide kerk. Indrukwekkend is de schitterende […]

585791 bezoekers sinds 07-06-2010