De geboorte van Jezus

23-05-2010 door Joop Neven

“..en zij baarde haar eerstgeboren zoon en wikkelde Hem in doeken en legde Hem in en “kribbe”, omdat voor hen geen plaats was in de herbergHet woord ‘kribbe’ is hier nadrukkelijk tussen aanhalingstekens geplaatst omdat het een verwarrende vertaling van het Griekse woord is dat in de grondtekst gebruikt word. Het Griekse woord ‘phatne’ dat hiervoor gebruikt is, komt van het woord ‘pateomai’ en betekend ‘om te eten’. Een ‘phatne‘ is een houten bak die inderdaad gebruikt zou kunnen worden als een kribbe, een voederbak. Toch is dit niet het eerste waar een Jood aan zou hebben gedacht in die tijd. Joden maakten namelijk gebruik van houten bakken om voedsel in te bewaren. Vooral brood werd in die tijd bewaard in houten bakken. Ook wikkelde men in de tijd van Jezus (later ook nog) de broden in doeken. Zeker als de broden nog warm waren, zorgde dit ervoor dat ze konden uitwasemen en toch vers bleven. In het “broodhuis” {Bethlehem} staat geen “voederbak” maar een “broodbak” waar het levende brood in ligt, gewikkeld in doeken. De tweede keer dat Jezus in doeken gewikkeld werd is, toen Jozef het lichaam geschonken kreeg van de hoofdman: “En deze kocht linnen en hij nam Hem af van het kruis, wikkelende Hem in het linnen en legde Hem in een graf…” {Marc.15 vers 46}. De laatste keer dat er over linnen wordt gesproken is, is dat Jezus in het graf het linnen afgedaan heeft, bevrijd van alle juk dat Hij op zich genomen had. Petrus ging het graf in en zag alleen de windsels. {Luc.24 vers 12; Johannes 20 vers 7}. “Gij zult een kind vinden in doeken gewikkeld en liggende in een broodbak”, verborgen voor de wereld, en de wereld heeft Hem niet willen kennen, de mensheid heeft Hem gekruisigd. Maar wat een geweldig Evangelie, de Vader heeft Hem opgewekt ter verzoening van al onze zonden, de doeken heeft Hij van zich afgeschud, nieuw leven is er aan het licht gekomen. Een mens in heerlijkheid. Dat is het grote feit van heden. De Mens, die eens in en houten bak de aarde betrad, die eens aan een houten kruis hing, die Mens is opgestaan uit de doden. De bede “Vader vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen” is ten volle verhoord. Heel de menselijke natuur is door Christus ten volle vrijgekocht en vindt in Hem haar volle beantwoording.

Maaltijd des Heren

Ook bij de Maaltijd wordt het brood in doeken gewikkeld. De middelste koek van de drie speciaal gebakken ongezuurde broden wordt door de vader van het gezin of het hoofd van het feest in tweeën gebroken en weggeborgen, gewoonlijk in een soort gevouwen servet {dit stelt voor de gebroken natie, de 10 stammen van Israël en de 2 stammen van Juda in ballingschap, in de verstrooiing, verborgen in de wereld onder de hiel van hun verdrukkers}. Gebroken en verborgen. Later tijdens de maaltijd haalt het gezinshoofd die gebroken koek tevoorschijn {voorstellende Juda en Israël bevrijd van slavernij en dienstbaarheid; nu niet meer verborgen in de wereld, maar verlost uit de verstrooiing}, breekt dit brood in kleinere stukjes, zodat iedereen die aanzit door het eten hiervan, zich kan identificeren met de bevrijde en herstelde en één geworden natie. Het was dit brood, dat de Heer brak, gaf en zei: “Neemt, dit is Mijn lichaam’. Hij identificeerde Zichzelf met de natie die hersteld zou worden; een herstel dat alleen kon komen door Hem. En verder maakte Hij Zichzelf hiermee het type van het Manna, zoals Hij daarvoor had geleerd: Ik ben het brood des Levens, Hij leerde Zijn discipelen dus door typologisch onderwijs, dat het zou zijn door Zijn gebroken Lichaam, Zijn offer, dat de twee en de tien stammen verborgen in de wereld verlost zouden worden uit de verstrooiing en tot één zouden worden gemaakt in het beloofde land. Hijzelf zou door het offer van Zijn verbroken Lichaam dit herstel van de verbroken natie bewerkstelligen. Als we nu de uitspraak ‘in doeken gewikkeld en liggende in een broodbak’ lezen, dan horen we daar ineens de uitspraak die Jezus over zichzelf doet: ‘ Ik ben het brood des levens. Uw vaderen hebben in de woestijn het manna gegeten en zij zijn gestorven; dit is het brood, dat uit de hemel nederdaalt, opdat wie ervan eet, niet sterve. Ik ben het levende brood, dat uit de hemel nedergedaald is. In­dien iemand van dit brood eet, hij zal in eeuwigheid leven; en het brood, dat Ik geven zal, is mijn vlees, voor het leven der wereld.’ {Johannes 6 vers 48 t/m 51}. Hoe kwam Jezus op aarde? Volgens Zijn eigen woorden ‘als een levend brood’, in doeken gewikkeld, verborgen voor de wereld. Zoals brood behandeld werd, werd Jezus behandeld tijdens zijn geboorte. Je zou dus kunnen lezen dat de engelen dus eigenlijk zeggen: Je zult hem vinden toebereid als het levende brood.

Jezus is niet gekomen als voer voor dieren maar als levend brood voor alle mensen!

Laat een commentaar achter

Zoeken

Column

Sagrada Familía in Barcelona

Enige tijd geleden zijn we enige dagen in Barcelona geweest. Een prachtige stad. De prachtige kathedraal de Sagrada Família was voor mijn vrouw en ik het absolute hoogtepunt. In 1883 begon de architect Gaudí zijn levenswerk. Nu 138 jaar later genieten miljoenen mensen per jaar van deze nog steeds onvoltooide kerk. Indrukwekkend is de schitterende […]

579696 bezoekers sinds 07-06-2010