De elfde Hebreeuwse letter: de kaf

12-01-2012 door Joop Neven

De elfde letter van het Hebreeuwse alfabet is de: “kaf”. Deze letter ziet er zo uit:

 

 

Betekenis

De “kaf”heeft als betekenis “de hand, die zich beweging zet”. Het is een bewegende hand, die iets vast gaat pakken. In Jeremia 31 vers 32 wordt gesproken over God, Die de hand van Israël vastpakt, om haar uit Egypte uit te leiden. “…..ten dage als Ik hun hand {jod} aangreep, om hen uit Egypteland uit te voeren…”. Gods hand {kaf} pakte de hand {jod} van Israël vast, om haar uit te leiden uit Egypte. Gods rechthand en arm zijn machtig om te verlossen. Psalm 89 vers 14 zegt: “Gij hebt een arm met macht; Uw hand is sterk; Uw rechthand is hoog”.

De vorm van de “kaf” is aan de rechtkant afgesloten. Deze letter heeft een opening naar links, naar het westen. Hij omsluit hetgeen hij vastpakt. Dit duidt op “veiligheid” en “bescherming”. Zie Exodus 33 vers 22-23: “wanneer mijn heerlijkheid voorbijgaat, zal Ik u in de rotsholte zetten en u met mijn hand bedekken, totdat Ik ben voorbijgegaan. Dan zal Ik mijn hand wegnemen en gij zult Mij van achteren zien, maar mijn aangezicht zal niet gezien worden”.

Het Hebreeuwse woord “kaf” wordt wel met “handpalm”{ het binnenste van de hand} vertaald. Nauwkeuriger vertaald is het: “de handpalm” , “de holle hand”. In Jesaja 49 vers 16 staat: “Zie, Ik heb u in mijn handpalmen gegrift”. Er staat dan “al kappajim”, daarin zien we het woord “kaph”, maar dan in de dualis vorm. Tweevoud “al kappajim”. In de handpalmen heb ik u gegrift, daar zit iets in van het onomkeerbare. Het heeft ook met bescherming te maken. God beschermt het volk Israël bij de uittocht. De beschermende hand van God ruste op Israël, toen zij uittrokken ´De Here ging voor hen uit, des daags in een wolkkolom om hen te leiden op de weg, en des nachts in een vuurkolom om hun voor te lichten, zodat zij dag en nacht konden voortgaan. Zonder ophouden bleef de wolkkolom des daags en de vuurkolom des nachts aan de spits van het volk”{Exodus 13 vers 21-22}. Een mooi beeld is ook dat de “kaf” de volgende letter pakt, de “lamed”. De betekenis van de “lamed”is: “osseprikstok”. De hand zet zich in beweging, om de osseprikstok vast te pakken, en het volk Israël te bevrijden van de slavernij.

Vanuit het Hebreeuwse denken introduceert de “kaf” een nieuwe wereld. De “kaf”, “de hand in beweging”, is de doende hand, daardoor is de “kaf”een nieuw begrip, een nieuwe wereld wordt geïntroduceerd, er gaat iets gebeuren. Die “hand in beweging”, ontstaat er een beweging, dat wij kennen als tijd en ruimte. De wereld daarvoor kende die beweging niet. Het waren vaste dingen, “het hoofd van de stier” {alef},  het “huis” {beeth}, “kameel” {gimel}, de “deur” {daleth}, die stonden vast, bij wijze van spreken, er wordt niet van die kameel gezegd dat hij liep, het “venster” {hee}, de “haak” {waw}, het “wapen” {zajien}. Allemaal dingen waar de hand of de voet nog bij moet komen om te doen. Maar nu met de “kaf” begint de tweede reeks, daar gaan nieuwe begrippen ontstaan. Want nu komt er een toestand waarin een daad ook een tegenkant kan oproepen. Er komt bij de daad een rechtse en een linkse toestand. Daarom hebben we een tweede “kaf”, die alleen gebruikt wordt als hij aan de het einde van een woord staat. Hij heet daarom een “sluit-kaf” { ךּ }aan het einde van een woord komt nooit de rechtse “kaf” { כ }voor, alleen de linkse. Het wil zeggen dat daarmee een woord besloten wordt, dat daarmee een totaliteit afgesloten wordt met het begrip “daad”, maar dat een daad als afsluiting iets anders is dan een daad in de zin van ergens mee bezig zijn.

De sluit-kaf

De “kaf” is de eerste van de vijf zgn “sluitletters”. Deze letters hebben, wanneer zij aan het einde van een woord staan, een andere vorm. De sluit-letters zijn de “kaf” { ךּ }, de “meem” { ם }, de “noen” { ן }, de “pee” { ף }, en de “tzaddeej”{ ץ }. De “sluit-kaf” drukt het einde van iets uit, omdat hij aan het einde van een woord staat. De gewone “kaf” drukt beweging uit.

Het getal 20

De  “kaf” is gelijk aan het getal 20. Het getal twintig is het getal dat “verwachting “ uitdrukt. Dit houdt aan de ene kant verband met “hoop”, maar omdat het nog niet verwezenlijkt is, bergt het ook iets van “uitstel” in zich. Pas wanneer de “kaf”de “lamed” vastgepakt heeft, is de hoop of verwachting vervuld en is er geen uitstel meer.

Enkele teksten waar het getal twintig een rol speelt. “ Jozef wordt verkocht voor 20 zilverlingen. De tijd bij zijn vader en broers werd afgesloten; “Toen Midjanitische mannen, kooplieden, voorbijgingen, trokken zij Jozef omhoog, haalden hem op uit de put en verkochten Jozef voor twintig zilverlingen aan de Ismaëlieten; deze brachten Jozef naar Egypte”{Gen.37  vers 28}.

Jacob heeft 20 jaar bij zijn oom Laban gewoond en gewerkt. In die tijd verkreeg hij zijn vrouwen en zijn bezit. Daarna vertrok hij; hij kwam in beweging: hij trok naar het land Kanaän. In die 20 jaar moest hij wachten op zijn bezit; “Het is nu twintig jaar, dat ik bij u geweest ben; uw ooien en uw geiten hebben geen misdracht gehad en de rammen van uw kleinvee heb ik niet gegeten….” {Gen.31 vers 38}.

Christus in u

Dit is het geheim van de “kaf”, van die “handpalm”, van die “hand in beweging’, het brengt je in een ander leven, namelijk “Christus in u”. Omsloten door de handpalm van God om te blijven in die nieuwe schepping, in die andere wereld. Paulus zegt: “Stelt uzelf op de proef, of gij wel in het geloof zijt, onderzoekt uzelf. Of zij gij niet zo zeker van uzelf, dat Jezus Christus in u is? “ {2Kor.13 vers 5}.

Tot slot, telkens als we bezig zijn met het Hebreeuwse alfabet, sta ik verwonderd, zoals Psalm 139 vers 6 zegt; “Het begrijpen is mij te wonderbaar, te verheven, ik kan er niet bij” {Ps.139vers 6}.

Tags:

Laat een commentaar achter

Zoeken

Column

Sagrada Familía in Barcelona

Enige tijd geleden zijn we enige dagen in Barcelona geweest. Een prachtige stad. De prachtige kathedraal de Sagrada Família was voor mijn vrouw en ik het absolute hoogtepunt. In 1883 begon de architect Gaudí zijn levenswerk. Nu 138 jaar later genieten miljoenen mensen per jaar van deze nog steeds onvoltooide kerk. Indrukwekkend is de schitterende […]

585369 bezoekers sinds 07-06-2010