De eenwording van de mens

13-11-2012 door Joop Neven

“ Leer mij, Here, uw weg, opdat ik in uw waarheid wandele; verenig mijn hart om uw naam te vrezen” {Ps.86:11}.

Dit vers begint met het gebed om onderwezen te worden. Onderwezen te worden in Uw weg, dat is de weg die God Zelf gewend is te bewandelen. Dat is dus niet maar een weg die God aanwijst, of een weg die God dicteert, maar dat is een weg die God Zelf bewandelt. Als je bidt: “onderwijs mij uw weg”, dan is dat het gebed om navolger van God te mogen worden. “Opdat ik in uw waarheid wandele”. Of: in uw trouw. Het woord, dat hier vertaald is met “waarheid”, heeft als grondbetekenis “vastheid” of  “betrouwbaarheid”. Ons woord “amen” hangt ermee samen. Ik wil wandelen in uw vastheid, in uw betrouwbaarheid. David bidt om die grondhouding. Hij wil wandelen in diezelfde vastheid, waarin God wandelt. “Verenig mijn hart”, een merkwaardig gebed. Het gaat hier om de eenwording van de mens. De mens, die in tweeheid leeft en denkt, verlangt naar de eenwording, en het gevolg daarvan is “om uw naam te vrezen”. Dat wil zeggen: dat je die Naam van God erkent, dat je Zijn Wezen erkent. Dat vrezen heeft niets te maken mat “bang zijn voor”, maar alles met het erkennen van de Naam. Je wordt met ontzag vervuld voor de Naam van God. De eenwording van de mens is één van de belangrijkste punten waar het God om gaat. God is één, God is onverdeeld. Hij is volkomen een éénheid. Dan kunnen we Paulus begrijpen als er staat: “één lichaam en één Geest, gelijk gij ook geroepen zijt in de ene hoop uwer roeping, één Here, één geloof, één doop, één God en Vader van allen, die is boven allen en door allen en in allen” {Efeze4:4-5}.

Geweldige toekomst

Paulus spreekt over dat hij is opgetrokken geweest tot de derde hemel. Er ligt een geweldige toekomt en rijkdom voor de wereld in het verschiet, zo mooi zelfs, dat Paulus het niet onder woorden kon brengen. “….God weet het – dat die persoon {Paulus} weggevoerd werd tot in de derde hemel. En ik weet van die persoon – of het in het lichaam of buiten het lichaam was, weet ik niet,God weet het – dat hij weggevoerd werd naar het paradijs en onuitsprekelijke woorden gehoord heeft, die het een mens niet geoorloofd {Lett: niet mogelijk om te spreken of onuitsprekelijke woorden} is uit te spreken” {2Kor.12:2-4}. Nu is het nog verborgen, maar eenmaal zullen we zien.

Zo is God bezig met het grote herstelwerk. Hij is bezig met het terugbrengen van heel de schepping. Het zal gaan door de twee naar de één. Door het lijden en de verscheurdheid naar de eenheid, die Hijzelf is. Hij zal ons ondersteunen in wat Hij in ons begonnen is. De wederoprichting alle dingen zal tot stand komen. God zal geen uithoek vergeten.

God maakt alle dingen weer één.

 

Laat een commentaar achter

Zoeken

Column

Sagrada Familía in Barcelona

Enige tijd geleden zijn we enige dagen in Barcelona geweest. Een prachtige stad. De prachtige kathedraal de Sagrada Família was voor mijn vrouw en ik het absolute hoogtepunt. In 1883 begon de architect Gaudí zijn levenswerk. Nu 138 jaar later genieten miljoenen mensen per jaar van deze nog steeds onvoltooide kerk. Indrukwekkend is de schitterende […]

583228 bezoekers sinds 07-06-2010