De dood

24-07-2014 door Joop Neven

De dood verdient geen applaus.

Moord heeft geen recht op een bloemhulde.

Rouw moet niet begeleid worden door voetballiederen.

Dat vind ik en het zal wel een ouderwets standpunt zijn,

Want nu de dood van ons allemaal geworden is

en live op de televisie wordt uitgezonden,

is er geen plaats meer voor die verstilde woede van binnen.

De dood dient dood te blijven.

Stil, verdrietig en ongelooflijk doodstil.

Ik wil de vogels weer horen fluiten op de begraafplaats.

Ik wil het geknisper van boekettencellofaan,

het zingen van hitparadeliederen en het

scanderen van slogans niet meer horen.

Ik wil dat de dood terugkeert naar wat zij behoort te zijn:

gruwelijk, onbegrijpelijk en afschuwelijk.

Boudewijn Bûch schreef een column voor de KRO over de publieke rouw na de moord op Pim Fortuyn.

Terecht schreef Boudewijn Buch dat de dood niet begeleid hoort te gaan door applaus. Inderdaad de dood is “gruwelijk, onbegrijpelijk en afschuwelijk”, maar dat de dood, dood moet blijven, dat is geen Bijbelse Boodschap. Koningschap én over doden én over levenden. “Want hiertoe is Christus gestorven en levend geworden, opdat Hij én over doden {nekros} én over levende heerschappij voeren zou {Rom. 14 vers 9}. Letten we er op dat de nadruk hier valt op de doden: zijn gaan voorop. Dat de doden onder de heerschappij van Christus vallen, betekent dat zij voor Hem bereikbaar zijn. Even bereikbaar als de levenden! vanwege zijn opstanding is de grens van de dood voorgoed doorbroken en doet zij niet meer ter zake! De doden hebben nu de Overwinnaar op de dood tot hun Koning! Een door God gegeven Koning heeft als opdracht de redding van de mensen over wie hij regeert:

Voorwaar, hij zal de arme redden, die om hulp roept, de ellendige en wie geen helper heeft; hij zal zich ontfermen over de geringe en de arme, hij zal de zielen der armen verlossen {Ps.72 vers 12-13}. Als een Koning nu de dood heeft overwonnen en hem wordt de heerschappij gegeven over de doden, wat kan dat voor deze doden anders inhouden dan redding? Waartoe dient zijn overwinning op de dood, als Hij die niet aanwendt om zijn onderdanen te bevrijden van de grote vijand die hen gevangen houdt? Waarvoor anders is Hij door God opgewekt van de doden? Zijn heerschappij is redding voor alle doden. Die heerser is van zijn kracht beroofd {2Tim.1 vers 10}. In 1Kor.15 vers 22 lezen we dat allen die in Adam sterven, in Christus levend gemaakt worden. Niet tegelijk, maar wel allen. Wat Paulus schrijft in Romeinen 14 vers 9 over de heerschappij van Christus over de doden en de levenden heeft óók betrekking op het oordeel: “Want wij zullen allen gesteld worden voor de rechterstoel Gods” daarvan zijn de doden niet uitgezonderd. Maar het laatste woord over die “gruwelijk, onbegrijpelijk en afschuwelijk dood” is: ”Voor Mij zal alle knie zich buigen en alle tong zal God loven {vers 10-1}. Of zoals de lofzang in Fillp.2 vers 10 staat: “in naam van Jezus zal alle knie zich buigen, en alle tong zal belijden Jezus Christus is Heer, tot eer van God, de Vader”. De vraag is: Zal God ook de mensen die zonder geloof in hem gestorven zijn, brengen tot het geloof in Hem? Wel, als elke knie zich buigt in de naam van Jezus, en als elke tong belijdt dat Hij Heer is, dan is dat de belijdenis van hun geloof. Zij loven Hem uit de grond van hun hart. Want de genade Gods en de gave die bestaat in de genade van de Ene mens Jezus Christus, is over hen – de velen die gestorven zijn – overvloedig geworden {Rom.5 vers 15}. De uitspraak “De dood dient dood te blijven” is geen bijbelse hoop, want als dat zo is dan bevindt de hoop zich op een dood spoor. Het is niet de levende hoop die het Evangelie {blijde Boodschap}predikt. “Hoe liefelijk zijn op de bergen de voeten van de vreugdebode, die vrede aankondigt, die goede boodschap breng, die heil verkondigt, die tot Sion spreekt; Uw God is Koning” {Jes.52 vers 7}.Vreugdebode, dat is letterlijk in de Griekse tekst: “degene die het evangelie brengt”. Uw God is koning, letterlijk staat er: jouw God is Koning geworden. De Koning over de doden en over de levende. God raakt niemand kwijt. Ook niet de mens voor wie het nog niet kon of voor wie het nog niet was. Voor God is niet de grens van de tijd. Voor God geldt, dat Hij de tijden omvat.

Hoe is God?

Oneindig krachtiger en standvaster dan wij, tot in de diepste dood toe, wil Hij,

Dat zij allen komen tot Zijn ontferming. En Hij wil dat wij dit met Hem willen.

 

 

 

 

Commentaren zijn gesloten.

Zoeken

Column

Sagrada Familía in Barcelona

Enige tijd geleden zijn we enige dagen in Barcelona geweest. Een prachtige stad. De prachtige kathedraal de Sagrada Família was voor mijn vrouw en ik het absolute hoogtepunt. In 1883 begon de architect Gaudí zijn levenswerk. Nu 138 jaar later genieten miljoenen mensen per jaar van deze nog steeds onvoltooide kerk. Indrukwekkend is de schitterende […]

582847 bezoekers sinds 07-06-2010