Christus geopenbaard

23-05-2010 door Joop Neven

Mattheüs toont Hem als de Koning
‘Zegt der dochter Sions: Zie, uw Koning komt tot u, zachtmoedig en rijdend op een ezel, en op een veulen, het jong van een lastdier.’ {Mattheüs 21:5}

Gezonden tot Israël
‘…: Ik ben slechts gezonden tot de verloren schapen van het huis Israëls.’ {Mattheüs 15:24}

Marcus toont Hem als de Dienstknecht
‘Want ook de Zoon des mensen is niet gekomen om Zich te laten dienen, maar om te dienen en zijn leven te geven als losprijs voor velen.’ {Marcus 10:45}

Die Israël diende
‘…: Hoor, Israël, de Here, onze God, de Here is Eén, …’ {Marcus 12:29}

Lucas toont Hem als de volkomen Mens
‘Toen de hoofdman zag, wat er geschiedde, verheerlijkte hij God, zeggende: Inderdaad, deze Mens was rechtvaardig!’ {Lucas 23:47}

De heerlijkheid van Israël ‘licht tot openbaring voor de heidenen en heerlijkheid voor uw
volk Israël.’ {Lucas 2:32}

Johannes toont Hem als de Zoon van God ‘…wetende, … dat Hij van God uitgegaan was, en tot God heenging,…’ {Johannes 13:3} ‘…opdat gij gelooft, dat Jezus is de Christus, de Zoon van
God…’ {Johannes 20:31}

Aan Israël geopenbaard
‘…maar opdat Hij aan Israël zou geopenbaard worden,…’ {Johannes 1:31}

Handelingen vormen de overgangsperiode
‘…Het was nodig, dat eerst tot u (de Joden) het Woord Gods werd gesproken, doch nu gij het verstoot en u het eeuwige leven niet waardig keurt, zie, nu wenden wij ons tot de heidenen.’
{Handelingen 13:46}

Paulus openbaart het evangelie van Christus, dat in onze tijd verkondigd moet worden

Romeinen – rechtvaardiging, verzoening ‘…door wie wij genade en het apostelschap ontvangen hebben om gehoorzaamheid des (lett.: van het) geloofs te bewerken voor zijn Naam onder al de heidenen (lett.: naties),…’ {Romeinen 1:5}. ‘Thans echter is buiten de wet om gerechtigheid Gods openbaar geworden, waarvan de wet en de profeten getuigen,…’
{Romeinen 3:21} ‘…om niet gerechtvaardigd uit (lett.: in) zijn genade,…’
{Romeinen 3:24} ‘…uit Hem en door Hem en tot Hem zijn alle dingen…’
{Romeinen 11:36} ‘Want, indien hun (Israël) verwerping de verzoening der wereld
is, wat zal hun (Israël) aanneming anders wezen dan leven uit de doden?’ {Romeinen 11:15}
‘Want God heeft allen onder ongehoorzaamheid besloten, om Zich over allen te ontfermen.’ {Romeinen 11:32} {lett.}

1 Corinthiërs – Het Lichaam van Christus
‘…maar wat wij spreken, als een geheimenis, is de verborgen
wijsheid Gods, die God (reeds) van eeuwigheid (lett.: aeonen)
voorbeschikt heeft tot onze heerlijkheid.’ {1 Corinthiërs 2:7}
‘Gij nu zijt het lichaam van Christus en ieder voor zijn deel
leden.’ 1 Corinthiërs 12:27
‘Want evenals in Adam allen sterven, zo zullen ook in Christus
allen levend gemaakt worden. …opdat God zij alles in allen.
{1 Corinthiërs 15:22,28}

2 Corinthiërs – Een nieuwe schepping
‘Zo is dan wie in Christus is een nieuwe schepping; het oude is
voorbijgegaan, zie, het nieuwe is gekomen.’ {2 Corinthiërs 5:17}
‘En dit alles is uit God, die door Christus ons met Zich verzoend
heeft en ons de bediening der verzoening gegeven heeft, welke
immers hierin bestaat, dat God in Christus de wereld met
Zichzelf verzoenende was, door hun hun overtredingen niet toe
te rekenen, en dat Hij ons het woord der verzoening heeft toevertrouwd.’
{2 Corinthiërs 5:18-19}

Galaten – rechtvaardiging door geloof, niet uit werken der wet
‘Het verbaast mij, dat gij u zo schielijk van degene, die u door de
genade van Christus geroepen heeft, laat afbrengen tot een
ander (lett.: andersoortig) evangelie, en dat is geen evangelie.
Er zijn echter sommigen, die u in verwarring brengen en het
evangelie van Christus willen verdraaien.’ {Galaten 1:6-7}
‘…wetende, dat de mens niet gerechtvaardigd wordt uit werken
der wet, maar door het geloof in (lett.: van) Christus Jezus, zijn
ook zelf tot het geloof in Christus Jezus gekomen, om gerechtvaardigd
te worden uit het geloof in Christus Jezus en niet uit
werken der wet. Want uit werken der wet zal geen vlees gerechtvaardigd
worden.’ {Galaten 2:16}
‘Die u de Geest schenkt en krachten onder u werkt, (doet Hij dit)
ten gevolge van werken der wet, of van de prediking van het
geloof?’ {Galaten 3:5}
‘Want allen, die het van werken der wet verwachten, liggen
onder de vloek…’ {Galaten 3:10}

Efeze – Geestelijke zegeningen
‘Gezegend zij de God en Vader van onze Here Jezus Christus,
die ons met allerlei geestelijke zegen in de hemelse gewesten
gezegend heeft in Christus.’ {Efeziërs 1:3}
‘Bedenkt daarom dat gij, die vroeger heidenen waart naar het
vlees, en onbesneden genoemd werd door de zogenaamde
besnijdenis, die werk van mensenhanden aan het vlees is, dat gij
te dien tijde zonder Christus waart, uitgesloten van het burgerrecht
Israëls en vreemd aan de verbonden der belofte, zonder
hoop en zonder God in de wereld.’ (Efeziërs 2:11-12}
‘Maar thans in Christus Jezus zijt gij, die eertijds veraf waart,
dichtbij gekomen door het bloed van Christus.’ {Efeziërs 2:13}
‘Daarom is het, dat ik, Paulus, die ter wille van Christus Jezus
voor u, heidenen (lett.: naties) in gevangenschap ben; – gij hebt
immers gehoord van (lett.: over) de bediening door Gods genade
mij met het oog op u gegeven: dat mij door openbaring het
geheimenis bekendgemaakt is, … een begrip vormen van mijn
inzicht in het geheimenis van Christus, …, zoals het nu door de
Geest geopenbaard is aan de heiligen, zijn apostelen en profeten:
…, dat de heidenen mede-erfgenamen zijn, medeleden en
medegenoten (lett.: lot{deel}genieters) van de belofte in Christus
Jezus door het evangelie.’ {Efeziërs 3:1-6}

Filippenzen – Burgers van een rijk in de hemelen
‘…wij zijn burgers van een rijk in de hemelen, waaruit wij ook de
Here Jezus Christus als verlosser verwachten,…’
{Filippenzen 3:20}
‘…opdat in de naam van Jezus zich alle knie zou buigen van hen,
die in de hemel en die op de aarde zijn, en die onder de aarde zijn,
en alle tong zou belijden: Jezus Christus is de Here, tot eer van
God, de Vader!’ {Filippenzen 2:10-11}

Colossenzen – Christus, het Hoofd
‘…en Hij is het hoofd van het lichaam, de (lett.: uitgeroepen)
gemeente. Hij is het begin, de eerstgeborene uit de doden, zodat
Hij onder alles de eerste geworden is. Want het heeft de ganse
volheid behaagd in Hem woning te maken, en door Hem, vrede
gemaakt hebbende door het bloed Zijns kruises, alle dingen
weder(zijds) met Zich te verzoenen, door Hem, hetzij wat op de
aarde, hetzij wat in de hemelen is.’ Colossenzen 1:18:20
‘Haar dienaar ben ik geworden krachtens de bediening (lett.: huisregel),
die mij door God is toevertrouwd, om onder u het Woord
van God tot zijn volle recht te doen komen (lett.: te completeren).’
{Colossenzen 1:25}

1 Timotheüs – Redder van alle mensen
‘Want er is één God en ook één Middelaar tussen God en mensen,
de Mens Christus Jezus, die Zich gegeven heeft tot een
losprijs voor allen; … En ik ben daartoe als een verkondiger en
een apostel gesteld – ik spreek waarheid en geen leugen – als
een leermeester der heidenen (lett.: naties) in geloof en waarheid.’
{1 Timotheüs 2:5-7}
‘Dit is een betrouwbaar woord en alle aanneming waard. Ja, hierom
getroosten wij ons moeite en grote inspanning, omdat wij
onze hoop gevestigd hebben op de levende God, die een
Heiland is voor (lett.: van) alle mensen, inzonderheid voor (lett.:
van) de gelovigen. Beveel en leer dit.’ {1 Timotheüs 4:9-11}

2 Timotheüs – Die ons redt en helpt
‘…die ons behouden heeft en geroepen met een heilige roeping,
niet naar onze werken, maar naar zijn eigen voornemen en de
genade, die ons in Christus Jezus gegeven is vóór eeuwige
(lett.: aeonische) tijden , … En ik ben daartoe aangesteld als verkondiger,
apostel en leraar.’ {2 Timotheüs 1:9-11}

Titus – gered overeenkomstig Zijn genade
‘Maar toen de goedertierenheid en mensenliefde van onze
Heiland [en] God verscheen, heeft Hij, niet om werken der
gerechtigheid, die wij zouden gedaan hebben, doch naar Zijn
ontferming ons gered…’ {Titus 3:4-5}
Paulus apostel voor de naties
‘Maar integendeel: toen zij zagen, dat mij de prediking van het
evangelie aan (lett.: van) de onbesnedenen toevertrouwd was,
gelijk aan Petrus die aan (lett.: van) de besnedenen, – immers
Hij, die Petrus kracht gaf om apostel te zijn voor de besnedenen,
gaf die kracht ook aan mij voor de heidenen (lett.: naties),
– en toen zij de genade, die mij geschonken was, opmerkten,
reikten Jakobus, Kefas en Johannes, die voor steunpilaren
golden, mij en Barnabas de broederhand: wij zouden naar de
heidenen (lett.: naties), zij naar de besnedenen gaan.’
{Galaten 2:7-9}

De Messias aan Israël

1 Thessalonicenzen – de Here ontmoeten in de lucht
‘want de Here zelf zal op een teken, bij het roepen van een aartsengel
en bij het geklank ener bazuin Gods, nederdalen van de
hemel, en zij, die in Christus gestorven zijn, zullen het eerst
opstaan; daarna zullen wij, levenden, die achterbleven, samen
met hen {lett.: gelijk met hen tezamen} op de {lett.: in} wolken in
een oogwenk weggevoerd worden, de Here tegemoet in de lucht,
en zó zullen wij altijd met de Here wezen.’
{1 Thessalonicenzen 4:16-17}

2 Thessalonicenzen – verliest uw bezinning niet snel
‘…dat gij niet spoedig uw bezinning verliest of in onrust verkeert,
hetzij door een geestesuiting, hetzij door een prediking, hetzij door
een brief, … alsof de dag des Heren (reeds) aanbrak. Laat niemand
u misleiden, op welke wijze ook, want eerst moet de afval
komen en de mens der wetteloosheid zich openbaren…’
{2 Thessalonicenzen 2:2-3}
Paulus brengt het evangelie, dat nu verkondigd moet worden
‘Mij, verreweg de geringste van alle heiligen, is deze genade te
beurt gevallen, aan de heidenen (lett.: naties) de onnaspeurlijke
rijkdom van Christus te verkondigen, en in het licht te stellen {wat}
de bediening van het geheimenis [inhoudt] dat van eeuwen her
{lett.: aeonen} verborgen is gebleven in God, de Schepper van alle
dingen {lett.: het {heel}al},…’ {Efeziërs 3:8-9}

Hebreeën – een nieuw verbond met Israël
‘Zie, er komen dagen, spreekt de Here, dat Ik voor het huis
Israëls en het huis Juda een nieuw verbond tot stand zal brengen,…’
{Hebreeën 8:8}

Jacobus – redding door werken
‘Wat baat het, mijn broeders, of iemand al beweert geloof te
hebben, als hij geen werken heeft? Kan dat geloof hem behouden?’
{Jacobus 2:14}
‘Gij ziet, dat een mens gerechtvaardigd wordt uit werken en niet
slechts uit geloof.’ {Jacobus 2:24}
van toepassing op de twaalf stammen
‘Jacobus,…de twaalf stammen in de verstrooiing.’ {Jacobus 1:1}

Petrus – beloften aan het uitverkoren geslacht
‘Gij echter zijt een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterschap,
een heilige natie,…’ {1 Petrus 2:9}
‘en dat gij een goede wandel leidt onder de heidenen (lett.:
naties)’ {1 Petrus 2:12}

Johannes legt de nadruk op de wet
‘En hieraan onderkennen wij, dat wij Hem kennen: indien wij Zijn
geboden bewaren.’ {1 Johannes 2:3}
voor hen, die zijn uitgegaan
‘…; want zij zijn uitgegaan ter wille van de Naam, zonder iets
van de heidenen aan te nemen.’ {3 Johannes 7}
Judas – een herinnering voor hen, die zich dit bewust waren
‘Maar ik wil u te binnen brengen -gij hebt het immers alles eens
voor goed vernomen – dat de Here een volk uit het land Egypte
verlost heeft, maar een andermaal hen, die niet tot geloof gekomen
waren, verdelgd heeft.’ {Judas 5}

Openbaring – Joodse beloften vervuld
‘Zie, Ik geef sommigen uit de synagoge des satans, van hen, die
zeggen, dat zij Joden zijn, en het niet zijn, maar liegen; zie, Ik zal
maken, dat zij zullen komen en zich nederwerpen voor uw voeten,
en erkennen, dat Ik u heb liefgehad.’ {Openbaring 3:9}
‘Van Jezus Christus … Hij heeft ons tot een koninkrijk, tot priesters
voor Zijn God en Vader gemaakt!’ {Openbaring 1:6}
‘… Zie Hij komt met de wolken … en alle stammen der aarde
(of: van het land) zullen over Hem weeklagen.’ {Openbaring 1:7}

Commentaren zijn gesloten.

Zoeken

Column

Sagrada Familía in Barcelona

Enige tijd geleden zijn we enige dagen in Barcelona geweest. Een prachtige stad. De prachtige kathedraal de Sagrada Família was voor mijn vrouw en ik het absolute hoogtepunt. In 1883 begon de architect Gaudí zijn levenswerk. Nu 138 jaar later genieten miljoenen mensen per jaar van deze nog steeds onvoltooide kerk. Indrukwekkend is de schitterende […]

579409 bezoekers sinds 07-06-2010