Chéséd

15-05-2018 door Joop Neven

Chéséd wordt in de N.B.G meestal weergegeven met “goedertierenheid”. Maar het woord kan ook betekenen “barmhartigheid”. Chéséd is één van de woorden die in de Bijbel worden gebruikt om Gods houding tegenover de wereld aan te duiden. Wat we van de profeten horen is niet afstandelijke verkondiging van onheil. Maar de profeten verkondingen Gods liefde en teleurstelling en erbarmen. De God van Israël is nooit onpersoonlijk. God is betrokken bij het leven van de mens. Voor de profeet openbaart God zich in een persoonlijke en intieme relatie tot de wereld. De Vader is een Vader die de mens liefheeft, en dat aan de mens bekend maakt. Hij beoordeelt de daden van de mens niet onbewogen en afstandelijk, maar als één die zich bij die daden persoonlijk betrokken voelt.

Wat zou het betekenen als er geen toorn van God was? {Rom 1 vers 18}. Het zou betekenen, dat God deze aarde overliet aan wat mensen ervan maakte. Gods toorn betekent, dat Hij het niet goed vindt, dat de aarde en alles wat op deze aarde leeft ten gronde gaat. Het gericht van God is niet het einde van de ontferming, niet voor Jeruzalem, niet voor Sodom, en niet voor de wereld. “Want God heeft hen allen onder ongehoorzaamheid besloten, om Zich over hen allen te ontfermen” {Rom.11 vers 32}. Nergens leert de Bijbel dat God een straf zonder einde wil. Als we de boodschap van Paulus in Romeinen 15 vers 9-12 lezen, dan beginnen in alle landen de klokken te luiden. Alle volken verheerlijken God om zijn ontferming. “Daarom zal ik U loven onder de heidenen en uw naam met snarenspel prijzen” {Rom.15 vers 9}. “Ik zal U loven onder de heidenen” Daar begint het mee. Met dit woord “loven” vat Paulus het thema weer op van Rom.14 vers 11. Het is hetzelfde woord “alle tong zal God loven” En ook de profetie in Jesaja 11 vers 10 sluit direct aan op diezelfde tekst “Komen zal de wortel van Isaï, en Hij die opstaat om over de heidenen te regeren”. “Ik leef, spreekt de Heer, voor Mij zal alle knie zich buigen” Zowel “Ik leef” als “Hij die opstaat” kan men niet los denken van de opstanding van Christus die Paulus in Rom.14 vers 9 genoemd heeft. Het is een boodschap van vreugde: “Verheugt u, heidenen, met zijn volk” Het is een boodschap van hoop “op Hem zullen de heidenen hopen”. Niet van heidenen die sidderen voor zijn komst, niets van “gedwongen hulde” van verdoemden. Het is één en al heil, – heil voor alle volken.

De barmhartigheid, de “Chéséd”, van God is; Hij laat nooit varen de werken Zijner handen. De Here Jezus spreekt over de Vader niet als een God die eindeloos strenger straft dan men ooit gehoord had. Maar Hij spreekt over Hem als de God die eindeloos meer liefheeft en vergeeft dan men ooit gehoord had. Hij is het Lam Gods, dat de zonde der wereld wegdraagt. De bede aan het kruis “Vader vergeeft het hun want ze weten niet wat ze doen” staat nog steeds recht over eind.

“Alzo lief heeft God de wereld, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft..” Daarin horen we de woorden die God tot Abraham sprak “neem uw zoon, uw enige, dien gij lief hebt, Isaäk..” En Johannes getuigt van het Lam: “Zie het Lam Gods, dat de zonde der wereld op zich neemt” En Jezus zegt in het Johannes evangelie: “Ik ben de goede Herder”. De goede Herder, die Zijn leven inzet voor Zijn schapen: Jezus heeft, als het Lam Gods, Zijn ziel, Zijn leven uitgestort in de dood. En als Johannes op Patmos “in geest in de dag des Heren is” ziet Hij Jezus Christus, Het Lam, staande als geslacht . Het weerloos Lam is overwinnaar! {Openb.5 vers 11-14}. Paulus spreekt in 1 Kor. 5 vers 7-8 merkwaardige woorden:”Want ook ons paaslam is geslacht: Christus. Laten wij der halve feestvieren…”

Aan het einde van Romeinen 11 jubelt Paulus het uit, zo groot en rijk is de liefde van de Vader. Ineens ziet Paulus als het ware de ware rijkdom, namelijk, de totale redding van alle mensen. “O diepte van rijkdom, van wijsheid en van kennis Gods, hoe ondoorgrondelijk zijn zijn beschikkingen en hoe onnaspeurlijk zijn wegen! Want, wie heeft de zin des Heren gekend? Of wie is Hem tot raadsman geweest? Of wie heeft Hem eerst iets gegeven, waardoor hij vergoeding ontvangen moet? Want uit Hem en door Hem en tot Hem zijn alle dingen: Hem zij de heerlijkheid tot in eeuwigheid! Amen {Rom.11 vers 33-36}.

 

Commentaren zijn gesloten.

Zoeken

Column

Sagrada Familía in Barcelona

Enige tijd geleden zijn we enige dagen in Barcelona geweest. Een prachtige stad. De prachtige kathedraal de Sagrada Família was voor mijn vrouw en ik het absolute hoogtepunt. In 1883 begon de architect Gaudí zijn levenswerk. Nu 138 jaar later genieten miljoenen mensen per jaar van deze nog steeds onvoltooide kerk. Indrukwekkend is de schitterende […]

582816 bezoekers sinds 07-06-2010