Bedeling van de Schrift

30-05-2010 door Joop Neven

Bij het lezen van het Nieuwe Testament zien we vaak dat er terug wordt gegrepen op “ de Schriften”. Jezus spreekt met nadruk uit, dat Hij niet gekomen is, om de Tora {wet} of de profeten te ontbinden, maar om die te vervullen {Matth.5 vers 17}. Indien Jezus gekomen is om de Wet en de profeten te vervullen, dan is Hij dus niet gekomen om het christendom of kerk op te richten, maar om de beloften die God aan de vaderen had beloofd waar te maken. “ Ik bedoel namelijk, dat Christus ter wille van de waarachtigheid Gods een dienaar van besnedene geweest is, om de belofte, aan de vaderen gedaan, te bevestigen {Rom. 15 vers 8}.We kunnen dus concluderen dat de Bijbel een Joods boek is, zowel het oude verbond als ook het nieuwe verbond. Willen we de Schrift goed verstaan, dan moeten we trachten Joods te gaan denken. En onze heidense christelijke achtergrond te vergeten die wij eeuwen lang als ballast hebben gedragen. Om de Bijbel goed te kunnen verstaan zijn drie dingen noodzakelijk nl: Israël, de bedelingen en de aionen.

Als men de bedelingen gaan bestuderen moeten we ook weten wie de Messias is en wat zijn doel is. Jezus, de Zoon van God, de Messias. Hierin komt zijn Joodse afkomst duidelijk uit, het is de vervulling van zijn Joodse verwachting van de heilstijd. De Joden verwachten in Jezus dagen een nationale, politieke verlosser, die als David’s zoon de troon beklimt en in vrede en gerechtigheid heersen zou. Maar de komst van de Messias was niet in de eerste plaats het verlossen van de nationale politieke macht, maar het Koninkrijk en zijn gerechtigheid. Dit werd door de Joodse leiders niet herkend, dan ziet Jezus dat alleen door lijden het Koninkrijk Gods tot stand gebracht kan worden. Aan Israël openbaart Hij zich als de Messias, met de opdracht de schapen bijéén te houden. “ Bekeert u, want het Koninkrijk der hemelen is nabij gekomen. Hij toch is het, van wie door de profeet Jesaja gesproken werd…{Matth.3 vers 2-3}. Jezus brengt dan de lijdende gedachte naar voren van de lijdende Knecht des Heren {Jes.53}. Bij herhaling wijst Hij zijn discipelen er op, dat Hij moest lijden en sterven. Let op: Niet God wil dat Hij gaat sterven, maar Jezus wil vrijwillig sterven als de mensen hem willen doden. En van Zijn sterven maakt God tot een verzoening voor ons. Dan heeft Jezus in zijn Messiaans bewustzijn, als de lijdende Messias voor alle volken, Joden en heidenen tot vervulling gebracht. In Jezus is het Koninkrijk Gods voor Israël gekomen, zoals de profeet Daniël dat al aangekondigd had in Dan.2 vers 44. “ Maar in de dagen van die koningen zal de God des hemels een koninkrijk oprichten, dat in eeuwigheid niet zal te gronde gaan, en waarvan de heerschappij op geen ander volk meer zal overgaan”..  Dit was de kern van Jezus verkondiging, het theocratisch ideaal van het oude verbond. Het impliceert een Koninkrijk van Israël waar God Koning zal zijn, door Hem te kennen en lief te hebben. Met de komst van de Messias was niet het kruis bedoeld, maar Hij kwam om bruiloft met Israël te vieren, het jubeljaar der bevrijding, bevrijding van onrecht, ongerechtigheid, ziekte en dood. En als lijden en sterven op zijn weg komt, en Israël de bevrijding en de bruiloft niet wilt, dan trekt Hij zich niet terug, maar wordt dan slachtoffer van onze ongerechtigheid, Hij bekrachtigd dan het hernieuwde verbond in zijn bloed. “ Deze beker is het hernieuwde verbond in mijn bloed, die voor u uitgegoten wordt “ {Luc.22 vers 20}.Door zijn sterven en opstanding is er een nieuwe heilsorde ontstaan doordat God van zijn sterven en opstanding voor ons tot een verzoening heeft gemaakt

Laat een commentaar achter

Zoeken

Column

Hoe ver kan liefde gaan?

Op 4 mei herdenkt Nederland alle Nederlandse slachtoffers sinds de Tweede Wereldoorlog. Dit zijn militairen en burgers die stierven in oorlogssituaties en bij vredesoperaties. Intussen zijn er weer militairen en burgers omgekomen in de Russische / Oekraïense oorlog. “Dit nooit weer” is weer niet gelukt. De vraag dringt hier en daar op of God Poetin zal straffen […]

601657 bezoekers sinds 07-06-2010