Andere schapen

04-05-2015 door Joop Neven

Andere schapen, niet van deze stal

In Johannes 10 vers 16 zegt Jezus: “ Nog ANDERE schapen heb ik, die niet van DEZE stal zijn, ook die moet Ik leiden…. En het zal worden één kudde en één herder!”

Velen leggen dit zo uit: Jezus spreekt hier over de gemeente die zal bestaan uit Joden, {Deze stal} en heidenen {de andere schapen}, die zullen samen één kudde vormen; met andere woorden, uit Jood en heiden waar ook Paulus in de Efeze brief over spreekt.

Ten eerste willen we er op wijzen dat de gemeente uit Jood en heiden, ofwel het Lichaam van Christus, zoals Paulus dit onthult, nergens met “schapen” worden vergeleken!

Wanneer je de Bijbel erop naslaat zien we dat deze uitdrukking alleen op Israël betrekking heeft! {zie Ps.95 vrs 7; 74 vrs1; 79 vrs 13; Jes.40 vrs9-11; en natuurlijk Psalm 23}. Maar… wie zijn dan “de andere schapen” in Joh. 10 waar Jezus over spreekt?. Voor het antwoord moeten we de “de profeten erop naslaan, namelijk, Ezech.34 vers 1-6. “ Het woord des Heren kwam tot mij. Mensenkind, profeteer tegen de herders van Israël, profeteer en zeg tot hen, tot die herders: zo zegt de Here Here: wee de herders va Israël, die zichzelf weiden! Moeten de herders niet de schapen weiden? Het vet eet gij, met de wol kleedt goj u, het gemeste slacht gij, maar de schapen weidt gij niet; zwakke versterkt gij niet, zieke geneest gij niet, gewonde verbond gij niet, afgedwaalde haalt gij niet terug, verlorene zoekt gij niet, maar gij heerst over hen met hardheid en geweldenarij. Zij raken verstrooid, omdat er geen herder is en worden tot voedsel voor al  het gedierte des velds, zo raken zij verstrooid. Mijn schapen dwalen rond op alle bergen en op elke hoge heuvel; over de gehele aarde zijn mijn schapen verstrooid zonder dar er  iemand is die naar hen vraagt of ze zoekt”.  Zie ook Ezech. 34 vers 11-13.

Vergelijken we dit nu met Johannes 10 vers 16:” Nog andere schapen heb Ik, die niet van deze stal zijn; ook die moet Ik leiden en zij zullen naar mijn stem horen en het zal worden èèn kudde, èèn herder”.

Met andere woorden: Jezus spreekt over de “schapen” die in de verstrooiing zijn!

Ezechiël 34 levert ons niet het enige bewijs dat het om Israëlieten gaat. In Galaten 1 wordt gesproken over een “ander” evangelie:….laat afbrengen tot een ander {Grieks: heteros. Lett: andersoortig of wel, niet van de zelfde soort}evangelie. {Gal.1 vers 6-7}. Paulus sprak daar over een “andersoortig” evangelie wat geen “ander” {een ander van DEZELFDE soort} was.

Hier spreekt Jezus over “andere” schapen, die niet van deze stal zijn. Ook hier weer het verschil tussen  de Griekse woorden “allos” {andere, van de zelfde soort} en “heteros” {andersoortig, ofwel niet van dezelfde soort}

Zo zijn er meerdere voorbeelden in de Schrift:

  1. “Zo wie u op de rechterwang slaat, keert hem ook de ANDERE toe”. Hier staat “allos”, want de linkerwang is van dezelfde soort.
  2. “Er is een ander die van Mij getuigt, en Ik weet dan Zijn getuigenis waarachtig is”

Ook hier “allos”, want de Heilige Geest is “van dezelfde soort” als de Here Jezus.

  1. “Zijt Gij degene die komen zou, of moeten wij een ANDE verwachten?”

Hier lezen we “heteros”, een “andersoortige”!

Zo spreekt Johannes 10 vers 16 over “allos” schapen; “andere” schapen maar wel van de zelfde soort!

Hiermee kunnen dus nooit de heidenen bedoeld worden, maar alleen de Joden! Ook dit bevestigt nog een extra dat het hier om Joden gaat, de Joden in de verstrooiing! De hogepriester profeteerde dat Jezus sterven moest voor het volk Israël, “en niet voor het volk alleen, maar ook om de verstrooide kinderen Gods bijeen te vergaderen” {Joh.11 vers 51-52}. Er bestonden immers geen verstrooide heidenen. Het moest worden één kudde en één herder! Het koninkrijk zou aan Israël opgericht worden, niet aan de gemeente uit Jood en heiden. Maar eerst moest ook aan het verstrooide deel van Israël de Messias en het nabij gekomen Koninkrijk verkondig worden, opdat zij gezamenlijk als één kudde zouden geloven.

“Ik zal ze midden uit de volken doen uittrekken, uit de landen bijeenvergaderen en ze naar hun eigen land brengen; ik zal ze weiden op de bergen van Israël” {Ezech.34 vers 13}.

Johannes 17 vers 21 sluit daar bij aan: …opdat zij allen één zijn…..opdat de wereld gelove!”

Dit laatste heeft te maken met het koninklijk priesterschap van Israël. Zij zullen een zegen voor de wereld zijn; voor de gehele wereld!

“En het zal te dien dage geschieden dat de VOLKEREN de wortel van Isaï zullen zoeken, die zal staan als een banier der natiën, en zijn rustplaats zal heerlijk zijn”. {Jes.11 vers 10}.

“Hij, die Israël verstrooide, zal het verzamelen en het behoeden als een herder zijn kudde…{Jer.31 vers10}

“Een kudde verloren schapen was Mijn volk, hun herders misleiden hen”. {Jer.50 vers 6}.

Na Salamo’s dood werd Israël in tweeën gedeeld, het huis Juda en het huis Israël. Nooit zijn zij nog een éénheid geworden, maar let op, in de toekomst zal daar verandering in komen, de profeten zijn er vol van

“Zo zegt de Here; Ik zal hen tot één volk maken in het land op de bergen Israëls, en één Koning zal over hen allen Koning zijn, niet langer zullen zij tot TWEE VOLKEN zijn en niet langer verdeeld in twee koninkrijken…”{Ezech.37 vers 22}.

“En Mijn knecht David zal koning over hen wezen, EEN HERDER zal er voor HEN ALLEN zijn”. Ezech. 37 vers 24. Zie verder Jesaja 40 vers 11 en vergelijk met Johannes 10 vers 16. Verder Psalm 100, Zach.9 vers 16 en Johannes 17 vers 21-23.

Vervolgens lezen we in Mattheüs 26 vers 31: “Toen zeide Jezus tot hen: Gij zult allen aan Mij aanstoot nemen in dezen nacht, want er staat geschreven; Ik zal de herder slaan en de schapen zullen verstrooid worden”. Zie ook Zach.13 vers 7.

Ook hier zien we weer dat Jezus de Herder van Israël is en nooit van de gemeente, welke Zijn Lichaam is, want daarvan is Hij niet de Herder, maar het Hoofd!!!

De éénheid van Israël heeft tot doel, dat de wereld {de volkeren} zal gaan geloven in komst van de Zoon naar de aarde. Dit lezen we in Johannes 17 vers 20-21: “ En Ik {de Here Jezus} bid niet alleen voor dezen {de discipelen en allen die in hem geloofden.}Vergelijk vers 9 met vers 12; Jezus spreekt over hen die bij Hem waren, dit kunnen dus nooit heidenen zijn geweest! Hij was een dienaar van de besnijdenis, Rom 15 vers 8, maar ook voor hen die door hun woord in Mij geloven, n.l. de blijde boodschap voor Israël}opdat zij ALLEN één zijn, gelijk Gij Vader, in Mij en Ik in U, dat ook zij in Ons één zijn {en dan volgt het resultaat van deze éénheid van Israël}opdat de wereld gelove, dat Gij Mij gezonden hebt!.

Nu de verschillen.

Degene uit de volkeren, die tot geloof zijn gekomen door de verkondiging van het evangelie van Paulus, zijn NIET tot geloof gekomen vanwege de éénheid van Israël!!!

Integendeel, niet vanwege haar éénheid, maar juist  vanwege haar VAL komt het heil nu de volkeren ten goede.

In de toekomst zal door middel van het één worden van Israël de kennis des Heren de aarde gaan bedekken als de wateren de bodem der zee. {Jes.25 vers 6; 11vers 9; Hab.2 vers 14}.

Terug naar Johannes 10 vers 16

De “schapen” wijst op de schapen van Israël. Het zijn Joden “die niet van déze stal zijn”; het zijn de verstrooiden Joden, die niet meer in hun eigen land woonden! En hoewel Jezus spreekt over ANDERE schapen, hebben we gezien dat het wel om “andere” schapen gaat, maar dat het schapen zijn van DEZELFDE SOORT: dus ook Joden!

Petrus en Jacobus schrijven later aan deze Joden in de verstrooiing {1Petr.1 vers 1; Jak.1}.

In Joh.21 krijgt Petrus de opdracht de schapen te weiden. Hij moet als apostel van de besnijdenis, de schapen {van Israël} weiden.  In 1 Petr.5 vers 2-4 geeft hij aanwijzingen aan de oudsten om de kudde te hoeden. Dit is in overeenstemming met de profetie aangaande Israël. Er is geen enkele aanwijzing in de profetie van Israël dat de volkeren samen met de Joden, één kudde zouden gaan vormen.

Integendeel, de volkeren zullen aan Israël onderdanig zijn. Israël zal namelijk niet alleen een priesterschap zijn, maar ook koninklijk! Zij zullen een koninkrijk van priesters zijn {Exodus 19 vers 6}

Tenslotte de apostel Paulus

In Efeze 4 lezen we over “herders”  die God aan de gemeente geeft; tot opbouw van het Lichaam!

Paulus zegt niet dat Jezus Christus onze “herder” is! Evenmin dat deze “herders”, gemeente leden, de schapen of de kudde moeten weiden! We kunnen aan de hand van Efeze 4 dus niet zeggen dat Paulus op één en de zelfde lijn spreekt als bijvoorbeeld Jezus in Johannes 10, of Petrus in zijn brief. Verder spreekt Paulus in Hand.20 vers 28-30 in vergelijkende zin over de gemeente “als een kudde waarin de wolven zullen binnendringen”. Maar ook hier missen we iedere aanwijzing als zou Paulus de gemeente zien als de geestelijke voortzetting van Israël.

Natuurlijk ogen we best de gemeente met “schapen” vergelijken, of met een “kudde”. Maar helaas is het in de praktijk zo, dat men daardoor alle onderscheid weg heeft laten vallen, waardoor men de zaken ging omdraaien. Overals waar men dan bijv. het woord “schapen” in de Schrift tegenkwam, legde men het zo uit alsof het in al deze gevallen om de gemeente {uit Jood en heiden, het Lichaam van Christus} ging. De HELE Schift is uiteraard voor ons! Maar…..zij gaat niet altijd OVER ons.

Blijde Boodschap.

De Bijbel spreekt over het evangelie van de besnedene en van de onbesnedene.

In feite is er maar één Blijde Boodschap voor Alle groepen en voor ALLE mensen: “Ja, hierom getroosten wij ons moeite en grote inspanning, omdat wij onze hoop gevestigd hebben op de levende God, die een Redder is van alle mensen, inzonderheid voor de gelovige” {1Tim.4 vers 10}. Dat is het Evangelie, de Blijde Boodschap, Paulus zegt dan: “beveel en leer dit” {1Tim4 vers 11}.

Commentaren zijn gesloten.

Zoeken

Column

Sagrada Familía in Barcelona

Enige tijd geleden zijn we enige dagen in Barcelona geweest. Een prachtige stad. De prachtige kathedraal de Sagrada Família was voor mijn vrouw en ik het absolute hoogtepunt. In 1883 begon de architect Gaudí zijn levenswerk. Nu 138 jaar later genieten miljoenen mensen per jaar van deze nog steeds onvoltooide kerk. Indrukwekkend is de schitterende […]

585369 bezoekers sinds 07-06-2010