Alverzoening

21-05-2010 door Joop Neven
  ALVERZOENING?!16 Bijbelse feiten op een rijtje 1. God laat niet varen het werk van Zijn handen. Alles is uit Hem en door Hem… én totHem.

Psalm 138:8; Romeinen 11:36

2. Er is één GOD, d.w.z. Eén die alles beschikt. Hijwil dat alle mensen gered worden. ‘Wat Zijn liefde wil bewerken, ontzegt Hem Zijn vermogen niet’.

1Timotheüs 2:4; Psalm 115:3; Job 42:2

3. De hele wereld en alle mensen zijn het eigendom van Christus Jezus. Hij betaalde immers de losprijs voor allen.

Romeinen 10:12; 1Timotheüs 2:6

4. Het verlorene wordt door God altijd weer terug gevonden. Als het anders was zou God de Verliezer zijn.

Lucas 15:4

5. GOD heeft alle mensen onder de ongehoorzaamheid besloten, juist omZich over allen te ontfermen.

Romeinen 11:32

6. Gods toorn kan blijkens de Schrift hevig zijn, maar nooiteindeloos. Eindeloos zijn Zijn barmhartigheden! Een ogenblik duurt Zijn toorn, een levenlang Zijn goedertierenheid.

Klaagliederen 3:22; Psalm 30:6

7. Het woord ‘eeuwigheid’ in de vele Bijbelvertalingen duidt in werkelijkheid op een ‘aeon’ (Hebreeuws: olam, Grieks: aioon). Een aeon is een wereldtijd, met een begin en einde. Vandaar dat het aeonische oordeel, een “totdat” heeft.

2Timotheüs 1:9;Jesaja 32:14,15

8. Het “eeuwige (aeonische) leven” en de “eeuwige (aeonische) straf” zijn resp. het leven en de straf van de toekomende aeon. Er is ook sprake van “de komende aeonen” en de “voleinding der aeonen”.

Lucas 18:30; Efeze 2:7; Hebreeën 9:26

9. De zgn. ‘hel’ in Bijbelvertalingen (Grieks. Gehenna) is in werkelijkheid het dal van Hinnom te Jeruzalem. In het toekomstig Vrederijk zullen daar lijken van rebellen liggen.

Jesaja 66:24;  Matteüs 5:22

10. Paulus ziet in 1 Korinthe 15 verder dan Johannes in de laatste hoofdstukken van ‘Openbaring’. Christus heerst “tot in de aeonen der aeonen”. Maar wanneer de dood zal zijn teniet gedaan, zal Christus’ heerschappij voleindigd zijn. Daarnazal God “alles in allen” worden.

Openbaring 11:15;Openbaring 22:1,5; 1Korinthe15:22-28

11. De “tweede dood” is niet het einde. De dood wordt als laatste vijand teniet gedaan. Alle mensen worden levendgemaakt, op de wijze zoals Christus als Eersteling is levendgemaakt. De dood wordt verslonden in de overwinning!

Openbaring 20:14,15; 1Korinthe 15:22-28, 54

12. Zoals door één mens en één daad allemensen zondaren geworden zijn, zó zullen ook door één Mens en één daad alle mensen gerechtvaardigd worden. Geen mens uitgesloten.

Romeinen 5:18

13. Alles is geschapen is door de Zoon van Gods liefde. Alleszal ook weder(zijds) verzoend worden door Hem.

Kolosse.1:16,20

14. Eens zal alle tong van harte belijden (Grieks: ex-omologeo) dat Jezus Heer is. Tot eer van God de Vader.

Filippi 2:10,11; vergl. Romeinen 10:9 en 1 Korinthe 12:3

15. De levende God is een Redder van alle mensen, speciaal van de gelovigen. Ditis de angel van Paulus’ boodschap, de apostel van de heidenvolken.

1Timotheüs 4:9-11, 2:6,7

16. Het inzicht dat Eén voor allen stierf doet Christus’ liefde in ons dringen naar anderen. Deze genade voedt op tot een leven waarin Hijverheerlijkt wordt.

2Korinthe 5:14,15; Titus 2:10-13

 

 

 

 

 

 

Commentaren zijn gesloten.

Zoeken

Column

Sagrada Familía in Barcelona

Enige tijd geleden zijn we enige dagen in Barcelona geweest. Een prachtige stad. De prachtige kathedraal de Sagrada Família was voor mijn vrouw en ik het absolute hoogtepunt. In 1883 begon de architect Gaudí zijn levenswerk. Nu 138 jaar later genieten miljoenen mensen per jaar van deze nog steeds onvoltooide kerk. Indrukwekkend is de schitterende […]

583230 bezoekers sinds 07-06-2010