Alle tong zou belijden

22-10-2012 door Joop Neven

“Opdat in de naam van Jezus zich alle knie zou buigen van hen, die in de hemel en die op de aarde en die onder de aarde zijn, en alle tong zou belijden, Jezus Christus is Here, tot eer van God, de Vader!” {Filp.2:10-11}.

In vrijwel elk commentaar wordt bij Filp.2:10-11 de kanttekening gemaakt, dat: “Zeker in de naam van Jezus zal elke knie zich eens buigen; elke tong zal belijden dat Hij Heer is, maar niet op de zelfde manier. Gelovigen doen het van harte, ongelovigen zullen ertoe gedwongen worden”. Velen vinden zo’n toevoeging vanzelfsprekend, dat blijkt ook wel wat de PKN op 17-10-2012 antwoordde op een vraag van D.Bokhout uit Haarlem

“Er is in de Bijbel geen grond te vinden voor de stelling dat alle mensen zalig worden, de zogenoemde alverzoening.

Dat schrijft een commissie, ingesteld door de generale synode van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN), naar aanleiding van een gravamen tegen artikel 37 van de Nederlandse Geloofsbelijdenis (NGB), ingediend door D. Bokhout uit Haarlem. Een gravamen is een notitie waarin een leerstelling uit de belijdenis van de PKN bestreden wordt door een kerklid. Hij maakt een gravamen naar aanleiding van artikel 37 NGB dat stelt:

Ten laatste geloven wij, volgens het Woord Gods, dat, als de tijd, door de Heer bepaald (die alle schepselen onbekend is), gekomen, en het getal van de uitverkorenen vol zal zijn, onze Heer Jezus Christus uit de hemel zal komen, lichamelijk en zichtbaar, gelijk Hij opgevaren is, met grote heerlijk- heid en majesteit, om Zich te verklaren een Rechter te zijn over levenden en doden; en deze oude wereld in vuur en vlam te stellen om haar te zuiveren. En dan zullen persoonlijk voor deze grote Rechter verschijnen: alle mensen, zowel mannen als vrouwen en kinderen, die van het begin van de wereld af tot het einde toe geweest zullen zijn, gedagvaard door de stem van de aarts- engel en door de klank van de bazuin van God……. Dan zullen de boeken (dat is: de gewetens) geopend, en de doden geoordeeld worden, naar hetgeen zij in deze wereld gedaan zullen hebben, hetzij goed of kwaad…… …zij (de uitverkorenen) zullen de schrikkelijke wraak zien die God tegen de goddelozen doen zal, die hen getiranniseerd, verdrukt en gekweld zullen hebben in deze wereld. Die overwonnen zullen worden door het getuigenis van hun eigen geweten, en zullen onsterfelijk worden, maar zo, dat het zal zijn om gepijnigd te worden in het eeuwige vuur, dat voor de duivel en zijn engelen bereid is……  “

Bokhout stelt op grond van twee Bijbelteksten (Psalm 65:1-4 en 1 Joh. 2:2) dat het on-Bijbels is dat er in artikel 37 van de NGB gesproken wordt over twee soorten mensen, namelijk zij die behouden worden en zij die verloren gaan. „Doordat Jezus vrijwillig slachtoffer werd, zijn alle mensen verzoend met God”, aldus Bokhout. Hij vindt dat de synode van de Protestantse Kerk de fout van de synode van Dordrecht (1618-1619) moet herstellen door een aanvullende verklaring op de belijdenis op te stellen.

Het gravamen, ingediend bij de protestantse classis Haarlem, wordt door de synodecommissie echter verworpen. De commissie onderschrijft een uitspraak van de Raad van Advies voor het Gereformeerde Belijden (RAGB), die stelt dat „de verklaring die de indiener voorstelt, inhoudende dat God elk mens vergeeft en dat iedereen naar de hemel gaat, niet gegrond is op de Schrift.” Einde citaat.

De kanttekeningen die christenen bij Filp.2:10-11 plaatsen komt er in feite op neer, dat ongelovigen zich net zo aan de Messias zullen onderwerpen als de generatie van de eindtijd aan het beest. Uit Openbaring 13:4 blijkt, dat velen zich niet van harte zullen onderwerpen. De hele aarde zal zich vol verbazing achter hem scharen, nadat hij van een dodelijke wond is genezen {Openb.13:3}. In dat besef zullen de massa’s het “ondier” aanbidden. De enkeling die halsstarrig weigeren, worden gevangen genomen en ter dood gebracht {Openb.13:8-10}. Aangezien Christus in alle opzichten ver boven het beest is verheven, kan van dwang geen sprake zijn. Zou onderwerping onder dwang ooit tot eer kunnen strekken van God in zijn hoedanigheid als Vader? {Filp.2:11}.

“alle tong zou belijden”

Het gangbare Griekse woord voor “belijden” is homologeoo, letterlijk: “hetzelfde zeggen”, maar er bestaat ook en krachtiger term, namelijk exhomologeoo, letterlijk: “uit hetzelfde zeggen”, d.w.z. ergens “van gander harte mee instemmen”. In het NT is de uitdrukking exhomologeoo vrij zeldzaam. Hij wordt gebruikt voor bekeerlingen die hun zonden beleden, voor Jezus die met de wil van zijn Vader van ganser harte instemde {Matth.3:6; Mar1:5; Hand.19:18; Jac.5:16}. Uit het gebruikt van de term exhomologeoo blijkt, dat Paulus in Filp.2:11 en in de paralleltekst Rom.14:11, beslist niet een geveinsde onderwerping, maar aan oprecht lofprijzing heeft gedacht.

Jesaja 45

In Filp.2:10-11 citeert Paulus de apostel het Bijbelboek Jesaja. Terwijl de profeet had opgemerkt dat alle knie zich zou buigen voor de Here, verklaart Paulus dat zij zich zal buigen in de naam van Jezus tot eer van God. Jesaja 45:22-25 luidt als volgt:“Wendt u tot Mij en laat u verlossen, alle einden der aarde, want Ik ben God en niemand meer. Want Ik heb gezworen bij Mij zelf, waarheid is uit mijn mond uitgegaan, een woord dat niet zal worden herroepen: dat voor Mij elke knie zich zal buigen, dat bij Mij elke tong zal zweren. Alleen bij de Here zal men van Mij zeggen, is gerechtigheid en strekte, tot Hem zal men komen, maar beschaamd zullen staan allen die tegen Hem in worde ontstoken zijn; in de Here wordt het gehele nakroost van Israël gerechtvaardigd en zal het zich beroemen”.

De kanttekening bij Filp2:10-11 ademt een andere geest van Jesaja’s profetie. Bij Jesaja is er geveinsde onderwerping geen sprake, integendeel: de mensheid zal tot de Here komen omdat zij beseft dat alleen HIJ haar kan verlossen. Ze zal zich oprecht schamen voor haar vijandschap uit het verleden. Alle afstammelingen van Jacob, heel Israël dat zo ontrouw was, zal zich via haar vroegere houding bekeren en zich voortaan alleen nog maar in God roemen {vgl.Rom.11:26,32,36}.

Vader

Dat alle schepselen zich uiteindelijk van HARTE aan de heerschappij van Christus zullen onderwerpen, blijkt uit de toevoeging, dat de belijdenis tot eer van God zal zijn in Zijn hoedanigheid als Vader. Hij is de Vader van wie elke geschapen vader slechts een afschaduwing is {Efe.3:15}. Uiteindelijk zullen alle mensen behouden worden.

Wat een geweldig vooruitzicht! We mogen dit nooit door een commissie van de PKN laten roven. Want de Bijbel is een getrouw woord; “…en alle aanneming waard. Ja, hierom getroosten wij ons moeite en grote inspanning, omdat wij onze hoop gevestigd hebben op de levende God, die een Heiland is VAN alle mensen, inzonderheid voor de gelovigen. Beveel en leer dit”. {1Tim.4:10-11}.

Laat een commentaar achter

Zoeken

Column

Sagrada Familía in Barcelona

Enige tijd geleden zijn we enige dagen in Barcelona geweest. Een prachtige stad. De prachtige kathedraal de Sagrada Família was voor mijn vrouw en ik het absolute hoogtepunt. In 1883 begon de architect Gaudí zijn levenswerk. Nu 138 jaar later genieten miljoenen mensen per jaar van deze nog steeds onvoltooide kerk. Indrukwekkend is de schitterende […]

583228 bezoekers sinds 07-06-2010