Alle tong zal belijden

30-05-2010 door Joop Neven

“en alle tong zou belijden: Jezus Christus is Here, tot eer van God, de Vader {Fillp.2 vers 11}.

Dat alle schepselen zich uiteindelijk van harte aan de heerschappij van Christus zullen onderwerpen, blijkt mede uit de toevoeging, dat hun belijdenis tot eer van God zal zijn in Zijn hoedanigheid als Vader. Naar Hem wordt elk vaderschap in de hemel en op aarde genoemd: Hij is de Oervader van wie elke geschapen vader slechts een zwakke afschaduwing is {Efe.3 vers 15} Uiteindelijk zullen alle schepselen dankzij het volbrachte werk van zijn Zoon in één grote familie opgenomen worden. {1 Kor.15 vers 25-28; Efe 1 vers 10}. God schiep de mens naar Zijn beeld; naar Gods beeld schiep hij hem; man en vrouw schiep Hij hen {Gen.1 vers 27}. Adam en Eva waren gemaakt naar Gods beeld, als Zijn gelijkenis {Gen.1 vers 26}. Ook alle latere mensen zijn naar dat beeld {d.w.z. naar de gestalte van Christus} gevormd, waardoor hun bloed kostbaar is in Gods ogen {Gen.9 vers 6}. Adam en Eva wensten “als God te zijn, kennende goed en kwaad” en aten van de vrucht die hun verboden was {Gen.3 vers 1-7}. Ze streefden naar onafhankelijkheid. Die vrucht bracht hun geen heerlijkheid, maar moeite en verdriet {Gen.2 vers 16-17; Gen.3 vers 16-19} De mens werd wel “als Onzer één door de kennis van goed en kwaad”, maar de toegang tot de boom des levens werd hem ontzegd {Gen.3 vers 22-24}. Door de mistap van Eva {Adam ging in liefde mee met Eva, {Rom5 vers 14} net zoals Christus in liefde meeging met de mensheid die hem kruisigde} werd het lot van al de nakomelingen bezegeld: “Stof zijt gij en tot stof zult gij wederkeren” {Gen.3 vers 19; vgl. Rom.5 vers 12, 17}. Zoals de Romeinen brief al zegt was Adam een beeld van de komende. Hij is het beeld van Gods uitnemendheid {Kol.1 vers 15; 2 Kor.4 vers 4; Hebr.1 vers 3} heeft Hij nooit getracht om onafhankelijk van zijn Vader op te treden. Hij kon met recht van zichzelf zeggen: “”Mijn voedsel is, dat Ik de wil doe van Hem die mij gezonden en Zijn werk volbreng” {Joh.4 vers 34, vgl Joh.5 vers 30, 36; 6 vers 38; 17 vers 4; Heb.10 vers 5-9} Als de tweede Adam werd ook Hij verzocht, maar bleef trouw aan zijn Vader en wees de verzoeker terecht {Matth.4 vers 1-11; Marc.1 vers 12}. Terwijl Adams ongehoorzaamheid de mensheid aan zonde en dood onderwierp, zal Christus op grond van Zijn trouw diezelfde mensheid rechtvaardigheid en leven brengen {Rom.5 vers 18; 1Kor.15 vers 22; Kol.1 vers 19-20}.

Commentaren zijn gesloten.

Zoeken

Column

Sagrada Familía in Barcelona

Enige tijd geleden zijn we enige dagen in Barcelona geweest. Een prachtige stad. De prachtige kathedraal de Sagrada Família was voor mijn vrouw en ik het absolute hoogtepunt. In 1883 begon de architect Gaudí zijn levenswerk. Nu 138 jaar later genieten miljoenen mensen per jaar van deze nog steeds onvoltooide kerk. Indrukwekkend is de schitterende […]

583230 bezoekers sinds 07-06-2010