Abba

23-06-2010 door Joop Neven

De ‘aleph’ en de ‘beth’ vormen het woord ‘ABBA’, dat op zijn beurt is samengesteld uit twee begrippen en wel ‘AB’ en ‘BA’. Het woord “abba” zal niet vreemd in de ore klinken en ook de betekenis, “Vader” is over het algemeen niet onbekend. Anders is het met de symbolische betekenis die in het woord verborgen ligt. Wij hebben hier te maken met het basisprincipe van de schepping en het uiteindelijke doel, dat God met Zijn schepping heeft. Zoals bekent, uit de éénheid naar de tweeheid en daarna weer terug naar de éénheid, de allesomvattende Eenheid van God, mogelijk geworden door de dood en opstanding van Christus. Een verlossing, die door God, reeds ingebracht was in Zijn plan met de wereld, zoals door de apostel Petrus onder woorden wordt gebracht: “Wetende, dat gij niet met vergankelijke dingen, zilver of goud, zijt vrijgekocht van uw ijdele wandel, die u van de vaderen overgeleverd is, maar met het kostbare bloed van Christus, als van een onberispelijk en vlekkeloos Lam. Hij was van te voren gekend, vóór de grondlegging der wereld, doch is bij het einde der tijden geopenbaard ter wille van u, die door Hem gelooft in God, Die Hem opgewekt heeft uit de doden en Hem heerlijkheid heeft gegeven, zodat uw geloof tevens hoop is op God” {1 Petr.1 vers 18-21}. Het woord `abba`{1-2-2-1}, maar nu als dubbel woord, benadrukt deze gedachte. Het betekent `Vader`{ab} kom {ba} of, ´kom tot de Vader´, wat geldt als enige voorwaarde tot herstel van de éénheid in zijn meest sublieme vorm. Alléén door middel van de Zoon komen wij tot de Vader {Joh.14 vers 6} en ook deze Zoon zal Zich aan de Vader onderwerpen zodat God alles in allen is {1Kor.15 vers 28}, waardoor de Eenheid Gods met Zijn schepping hersteld is. Het gaat om de héle schepping. Als het over het herstel gaat, heeft God héél de schepping in beeld. Want God heeft de schepping nooit losgelaten, van meet af aan is Hij de Schepper. Heel de schepping zucht, en heel de schepping zal bevrijd worden. En dat begint bij het openbaar worden van de zonen Gods {Rom.8 vers 19}, maar uiteindelijk zal heel de schepping daarin meekomen. Dat is de hoop voor de schepping, hoop is zekerheid over de toekomst. Er zijn veel redenen om de hopen, waarvan dit er één is, maar er is nooit één reden om te vrezen, want God wil alles tonen van zichzelf, God laat zichzelf  kennen door Zijn woord, “Zijn verbondstrouw is tot in alle eeuwigheid” {Ps.136 vers 1}. Letterlijk: “Heel de eeuw door en tot in alle eeuwen”. Dus, Zijn goedertierenheid zal het winnen. Hij heeft het laatste woord, net zo lang tot God zal zijn alles in allen  {1Kor. 15 vers 28}. “Wanneer alles onderworpen is, dan zal ook de Zoon Zich onderwerpen aan de Vader” {1Kor.15 vers 28}. Dan zal de Zoon zeggen: Vader, het is volbracht. Hier hebt U het koningschap weer terug, alles is onderworpen aan U. Dan kan eindelijk gezegd worden “de dood is verzwolgen in de overwinning” {1Kor.15 vers 54}.

Laat een commentaar achter

Zoeken

Column

Sagrada Familía in Barcelona

Enige tijd geleden zijn we enige dagen in Barcelona geweest. Een prachtige stad. De prachtige kathedraal de Sagrada Família was voor mijn vrouw en ik het absolute hoogtepunt. In 1883 begon de architect Gaudí zijn levenswerk. Nu 138 jaar later genieten miljoenen mensen per jaar van deze nog steeds onvoltooide kerk. Indrukwekkend is de schitterende […]

583230 bezoekers sinds 07-06-2010