2011

29-12-2010 door Joop Neven

Het nieuwe jaar is bijna weer begonnen {ik schrijf dit op 29-12-2010}, goede voornemens staan weer klaar, plannen worden gesmeed voor 2011. We gaan er van uit, dat als we een plan maken, we erover kunnen beschikken, eigenlijk zelf heer en meester zijn over alles. Maar wat valt dat in de praktijk tegen. Vaak lukt ons plan niet, of hebben er uiteindelijk geen controle meer over.

Plan der eeuwen

U begrijpt het waarschijnlijk al waar ik naar toe wil. Er is er Eén waar bij het Plan wel zal lukken. Ogenschijnlijk, als we om ons heen kijken lijkt het een verloren zaak, hoe moet het goed komen met de wereld. Dat de wereld werkelijk verlost wordt, heeft niets te maken met de prestatie van de mens. Het is het Plan der eeuwen {aionen} dat God gemaakt heeft. De vergankelijkheid heeft geen einddoel in zichzelf. God wil het vergankelijk niet om het vergankelijk te laten. Het schepsel zal uiteindelijk vrijwillig tot Hem komen om blijvend inwonend leven te ontvangen. Kolossenzen 1 vers 16 zegt: “want in Hem zijn alle dingen geschapen, die in de hemelen en die op de aarde zijn, de zichtbare en de onzichtbare, hetzij tronen, hetzij heerschappijen, hetzij overheden, hetzij machten; alle dingen zijn door Hem en tot Hem geschapen”. Dus niet tot vergankelijkheid of ondergang. Wat geeft dat een rustig gevoel, dat Iemand een Plan heeft dat werkelijk lukt. Vol geloof { = vertrouwen}, zien we op Hem die hemel en aarde geschapen heeft en haar voltooien zal. Dat is de kern van het Evangelie zoals Paulus dit predikt. Want het Evangelie houdt op Evangelie te zijn wanneer Christus Jezus geen Heer en Redder van allen is. Enkele dagen geleden zongen velen in kerk en kring en ver daarbuiten “Ere zij God in de hoge, en vrede op aarde bij mensen des welbehagens”{Luc.2 vers 14}. Het gedeelte van deze tekst is nogal wat mis. Zo heeft men er van gemaakt, “…..mensen van goede wil”. Je zou dan eerst “van goede wil” moeten zijn om te kunnen horen bij degene, waarvoor de Messias is geboren. Maar God heeft zijn welbehagen in mensen. Dat is niet beperkend, dat is juist inclusief. Gods welbehagen gaat uit naar alle mensen. “Want het heeft de ganse volheid behaagd in Hem woning te maken, en door Hem, vrede gemaakt hebbende door het bloed zijns kruises, alle {“dingen” staat niet in de grondtekst} weder met Zich te verzoenen, door Hem, hetzij wat op de aarde, hetzij wat in de hemelen is”{Kol.1 vers 19-20}. Dat is wat de Schrift over de Here Jezus zegt. We lezen dat alles wat door de Zoon geschapen is, ook eenmaal door Hem verzoend zal zijn. Dat is wat de Bijbel leert. De Verzoener van het al. Christus is de Zoon van Gods liefde. Hij is de Zoon van Gods gerechtigheid. {Matth.28 vers 18}. Hij is de Zoon van Gods wijsheid, dat in Hem al de schatten der wijsheid en der kennis verborgen zijn {Kol.2 vers 3}. Maar bovenal is Hij de Zoon van God liefde. God is liefde {1Joh.4 vers 8 en 16}. Toen Hij de Zoon voortbracht deed Hij dat om Zijn liefde bekend te maken. Hij heeft de grootheid van Zijn liefde geopenbaard, aan een wereld die vijandig was. “Zie, het Lam Gods, dat de zonde der wereld wegneemt”{Joh.1 vers 19}.

Voor 2011 een gezegend { goede woorden brengend} jaar toegewenst. Plannen maken voor 2011? Prima, maar houdt vast aan Hem die het Plan der eeuwen met zekerheid tot een goed einde zal brengen. Hem zij de lof en de eer. Want er is geen plaats die leeg is van God aanwezigheid.

Laat een commentaar achter

Zoeken

Column

Sagrada Familía in Barcelona

Enige tijd geleden zijn we enige dagen in Barcelona geweest. Een prachtige stad. De prachtige kathedraal de Sagrada Família was voor mijn vrouw en ik het absolute hoogtepunt. In 1883 begon de architect Gaudí zijn levenswerk. Nu 138 jaar later genieten miljoenen mensen per jaar van deze nog steeds onvoltooide kerk. Indrukwekkend is de schitterende […]

583228 bezoekers sinds 07-06-2010