Hoe denkt u over God

25-05-2010 door Aren van Waarde

Laat Hem voor zichzelf spreken

Mag ik u een vraag stellen: Hoe denkt u over God? U moet uw mening niet laten bepalen door wat de mensen over Hem zeggen. Laat Hem liever voor zichzelf spreken. Verschillende mensen zullen mijn vraag verschillend beantwoorden. In dit pamflet heb ik tien mogelijke antwoorden opgesomd en de reactie van God daarop weergegeven. Voor dat laatste heb ik de bijbel geraadpleegd.

1.   “Mijn leven is een puinhoop. Alles wat God verbiedt heb ik gedaan. Als Hij bestaat, dan moet Hij wel erg boos op me zijn. Hij is van plan om mij te straffen, of heeft me in de steek gelaten”.

Gelukkig is dat niet waar! “God was in Christus de wereld met Zichzelf verzoenende, door hun hun overtredingen NIET toe te rekenen” {2 Kor.5:19}. “Het woord is betrouwbaar en alle aanneming waard, dat Christus Jezus in de wereld gekomen is om zondaars te BEHOUDEN, van wie ik de voornaamste ben. Maar mij is daarom barmhartigheid bewezen, opdat Christus Jezus aan mij, de voornaamste, AL Zijn lankmoedigheid bewees tot een voorbeeld voor hen die in Hem zouden geloven tot het eeuwige leven” {1 Tim.1:15-16}. De waarheid luidt: Ik reken mensen hun overtredingen NIET toe. Mijn Zoon heeft een eindeloos geduld, zelfs met de GROOTSTE der zondaren – hoewel Hij elke opstandeling uiteindelijk totaal zal veranderen {Fil.2:9-11, 1 Kor.15:24-28}.

2.   “Ik heb nooit ook maar iets van God ervaren. Blijkbaar wil Hij mij niet redden”

Het tegendeel is waar! “God onze Heiland… wil dat ALLE mensen behouden worden en tot erkentenis der waarheid komen. Want er is één God en ook één middelaar tussen God en mensen, de mens Christus Jezus, die Zich gegeven heeft tot een losprijs voor ALLEN; en daarvan wordt getuigd te juister tijd“ {1 Tim.2:4-6}. De waarheid luidt: Ik wil dat alle mensen behouden worden. Ik wil ook u behouden. Op dit ogenblik hoort u Mijn stem.

3.   “Als ik moet geloven wat de kerk leert, dan is God een pervers iemand die in pijn en lijden behagen schept. Hij heeft besloten om de meeste mensen in de hel te doen terechtkomen, waar ze eindeloze kwellingen ondergaan”.

 “Zou Ik een welgevallen hebben aan de dood van de goddeloze? luidt het woord van de Here HERE… Ik heb GEEN welgevallen aan de dood van wie sterven moet” {Ezech.18:23,32}. “Psalmzingt de HERE, gij Zijn gunstgenoten, en looft Zijn heilige naam; want een ogenblik duurt Zijn toorn, een leven lang Zijn welbehagen” {Psalm 30:5-6}. “Een kort ogenblik heb Ik u verlaten, maar met groot erbarmen zal Ik u tot Mij nemen; in een uitstorting van toorn heb Ik mijn aangezicht een ogenblik voor u verborgen, maar met eeuwige goedertierenheid ontferm Ik Mij over u, zegt uw Losser, de HERE” {Jes.54:7-8}. “Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem BEHOUDEN worde” {Joh.3:17}. De waarheid luidt: Mijn Zoon zal gericht houden en de wereld oordelen (Joh.5:27). Maar veroordeling is niet Mijn einddoel. Langs de weg van het gericht zullen uiteindelijk alle dingen nieuw worden gemaakt. Ik zal de tranen van ALLE aangezichten afwissen {Jes.25:8}.

4.   “Volgens christenen en moslims zullen de meeste mensen niet gered worden. Mijn buren spiegelen me voor dat ik ook verloren zal gaan, omdat ik me niet aan de regels van hun godsdienst houd. Ik heb een hekel aan het soort god waarover zij praten – de organisator van een hindernisrace die alleen de enkeling beloont die de eindstreep op tijd haalt. Ik verafschuw zo iemand”

Dit is een ernstige misvatting! “Want zoals door de ongehoorzaamheid van de ene mens {d.i. Adam} de velen [d.w.z. al Adams nakomelingen, de hele mensheid] tot zondaars zijn gesteld, zo zullen ook door de gehoorzaamheid van de Ene {d.i.Christus} de velen tot rechtvaardigen gesteld worden” {Rom.5:19}. “Want evenals in Adam ALLEN sterven, zo zullen ook in Christus ALLEN levend gemaakt worden” {1 Kor.15:22}. “[God] heeft ons de verborgenheid van Zijn wil bekend gemaakt, naar Zijn welbehagen, dat Hij zich had voorgenomen in zichzelf aangaande de bedeling van de volheid der tijden, om AL wat in de hemelen en wat op de aarde is onder één Hoofd samen te brengen, in Christus” {Efe.1:9-10}.“Want het behaagde [God]… door Hem ALLES tot zichzelf te verzoenen, na vrede gemaakt te hebben door het bloed van Zijn kruis, hetzij de dingen op de aarde, hetzij de dingen in de hemelen” {Col.1:19-20}. “Want Ik heb gezworen bij Mijzelf, waarheid is uit Mijn mond uitgegaan, een woord dat NIET zal worden herroepen: dat voor Mij ELKE knie zich zal buigen, dat bij Mij ELKE tong zal zweren. Alleen bij de HERE, zal men van Mij zeggen, is gerechtigheid en sterkte, tot Hem zal men komen; beschaamd zullen staan ALLEN die tegen Hem in woede ontstoken zijn” {Jes.45:23-24}. De waarheid luidt: U kunt Mij volledig vertrouwen. Geen mens zal voor altijd verloren gaan. Al Mijn vijanden zullen uiteindelijk naar Mij toekomen en Mij eren. Ik zal elke zondaar rechtvaardig, heerlijk en onsterfelijk maken.

5.   “Godsdienstige mensen wekken de indruk dat God bijzonder veeleisend is. Maar als ik aan hen vraag wat ik moet doen om Hem te behagen, dan krijg ik totaal verschillende antwoorden. Mijn buren kunnen het niet eens worden over de vraag, hoe ik me moet laten dopen, op welke dag ik moet rusten, hoe ik me moet kleden en wat ik wel en niet mag eten of drinken. Ik weet niet wat ik ervan moet denken”

De verwarring is aan hun godsdienst zelf te wijten. Ik leg u NIETS op van wat zij u willen opleggen. “Laat dan NIEMAND u oordelen inzake eten en drinken of op het punt van een feest of nieuwe maan of sabbatten, die een schaduw zijn van wat zou komen, maar het lichaam is van Christus… Als u met Christus aan de elementen van de wereld bent afgestorven, waarom onderwerpt u zich, alsof u in de wereld leeft, aan inzettingen: raak niet en smaak niet en roer niet aan?” {Col.2:16-21}. “Thans, nu u God kent, ja nog meer, nu u door God gekend bent, hoe wendt u zich weer tot de zwakke en arme elementen, die u weer opnieuw wilt dienen? U onderhoudt dagen en maanden, tijden en jaren. Ik ben bang voor u, dat ik misschien tevergeefs aan u heb gearbeid” {Gal.4:9-11}. “KIJKT UIT voor de honden, kijkt uit voor de boze arbeiders, kijkt uit voor de versnijdenis. Want WIJ zijn de besnijdenis, wij die God dienen door de Geest van God, en in Christus Jezus roemen en niet op vlees vertrouwen” {Fil.3:2-4}. “Want Hij [d.i. Christus] is onze vrede, die beiden [Jood en heiden] één gemaakt en de scheidsmuur van de omheining weggebroken heeft, toen Hij in zijn vlees de vijandschap, de wet van de geboden die in inzettingen bestaat, te niet gedaan had, opdat Hij die twee in Zichzelf tot één nieuwe mens zou scheppen, vrede makend” {Efe.2:14-15}. De waarheid luidt: Tijdens de huidige bedeling bouw Ik geen kerkgenootschappen. Ik bouw slechts EEN kerk, het Lichaam van Christus, dat uit Joden en heidenen bestaat. Ik heb de wet met haar geboden en inzettingen TE NIET GEDAAN om vrede te kunnen scheppen. Geloof MIJ en KIJK UIT voor godsdienstige mensen!

6.   “God is misschien wel barmhartig, maar Hij is ook rechtvaardig. Hem dienen is een loodzwaar juk. Het is niet gemakkelijk om de Here lief te hebben met heel je hart, heel je ziel, heel je verstand en al je kracht. En om je naaste lief te hebben als jezelf. In feite is dat volslagen onmogelijk”

 Ik waardeer uw eerlijkheid. U hebt BIJNA gelijk, maar een halve waarheid is soms gevaarlijker dan een hele leugen! “De dingen die onmogelijk zijn bij mensen, zijn mogelijk bij God” {Luk.18:27}. “Bewerkt uw eigen behoudenis met vrees en beven, WANT HET IS GOD DIE IN U WERKT, ZOWEL HET WILLEN ALS HET WERKEN, om Zijn welbehagen” {Fil.2:12-13}. “Want wij zijn ZIJN maaksel, geschapen in Christus Jezus tot goede werken, die GOD tevoren heeft bereid, opdat wij daarin zouden wandelen” {Efe.2:10, Telos}. “Ik ben met Christus gekruisigd en ik leef niet meer, maar CHRISTUS LEEFT IN MIJ” {Gal.2:20}. “De rijkdom van de heerlijkheid van deze verborgenheid onder de volken… is: CHRISTUS IN U, de hoop der heerlijkheid” {Col.1:27}. “Ik dank mijn GOD… in dit vertrouwen, dat HIJ die een goed werk in u begonnen is, het ook zal voltooien tot op de dag van Christus Jezus” {Fil.1:6}. De waarheid luidt: Indien iemand Mijn woord gelooft, dan komen mijn Zoon en Ik tot hem en gaan in hem (of haar) wonen. WIJ besturen de gevoelens, de wil en de werken van elke gelovige. WIJ werken in hem, WIJ leven in hem, WIJ veranderen hem van een bengel in een engel (en van stof tot heerlijkheid). WIJ beginnen dat werk en WIJ zullen het voltooien. Wij falen NOOIT, in geen ENKEL geval (Rom.8:30-39). Aangezien WIJ het doen, is het juk zacht en de last licht (Mat.11:30).

 7.   “De kerk waarin ik ben opgegroeid leert dat Christus alleen voor de zonden van de uitverkorenen is gestorven. Ik ben beslist niet uitverkoren, want ik heb op mijn negentiende jaar de kerk vaarwel gezegd. Wat was dat een opluchting! Waar het God betreft, kunt u mij als een agnosticus beschouwen”.

Wat uw kerk leert is schandalig. Geen ENKELE bijbeltekst verklaart dat Christus slechts voor de zonden van een enkeling is gestorven. Integendeel! “Zie, het Lam Gods, dat de zonde van de WERELD wegneemt” {Joh.1:29}. “Hij is het zoenoffer voor onze zonden; en niet voor onze zonden alleen, maar ook voor de HELE WERELD” {1 Joh.2:2}. “En wij hebben aanschouwd en getuigen, dat de Vader de Zoon heeft gezonden als Heiland van de WERELD” {1 Joh.4:14}. “God was in Christus de WERELD met zichzelf verzoenende” {2 Kor.5:19}. De waarheid luidt: Mijn Zoon stierf voor de zonden van de hele wereld, UW zonden incluis. Hij neemt de zonde van de WERELD weg. Hij zal de zonde totaal afschaffen (Heb.9:26). Hij zal de werken van de duivel volkomen verbreken (1 Joh.3:8). Sinds Zijn dood aan het kruis trekt hij ALLE mensen tot zich (Joh.12:32-33). Ik kies sommige mensen uit, en verhard anderen, om Mijzelf te openbaren aan de HELE AARDE (Rom.9:14-18).

 8.  “Ik vind het moeilijk om God te vertrouwen. Kijk eens naar wat verondersteld wordt Zijn eigen volk te zijn, de Joden. Let op hun afschuwelijk lot: ballingschap, verstrooiing, kruistochten, ghettos, pogroms, holocaust en intifada. Tweeduizend jaar lang hebben zij geen enkel ogenblik rust gehad. Blijkbaar zorgt God niet voor degenen die Hijzelf heeft uitgekozen”

De waarheid luidt: Israël heeft Mijn boodschap van genade en het offer van de Messias verworpen (Acts 13:46, 28:24-28; Rom.9:31-33). Elke dag strek Ik Mijn handen naar hen uit, maar zij weigeren te luisteren {Rom.10:21}. Ze hebben Mijn profeten gedood. Ze jagen gerechtigheid na via hun eigen “werken der wet”, en hebben zich geplaatst onder een vloek Gal.1:8-9, 2:16, 3:10}. Maar laat Mij een geheim verklappen: De bedekking die over hun hart ligt zal verdwijnen. HEEL Israël zal behouden worden (Rom.11:26-27). Niet alleen de generatie die op dat ogenblik leeft, maar alle Israëlieten, ook zij die in zonde en in de meest erbarmelijke omstandigheden zijn gestorven (Ezech.37). De HELE natie is heilig (Rom.11:16). Toen Israël de genade verwierp, bracht dit de wereld verzoening. Wanneer Israël wordt aangenomen, brengt dit LEVEN UIT DE DODEN (Rom.11:15). Ik heb ALLE mensen onder ongehoorzaamheid besloten, om Mij over hen ALLEN te ontfermen {Rom.11:32}. Jullie, gelovigen uit de volken, mogen wel oppassen! Wanneer je vergeet dat je door genade behouden bent en over je eigen gehoorzaamheid begint te snoeven, dan zal de vloek ook JULLIE treffen (Rom.11:17-22). Sterker nog, dat is al gebeurd! Omdat jullie het evangelie hebben verdraaid, is het christendom opgesplitst in duizenden kerkgenootschappen en een Babel van verwarring geworden.

 9.   “Ik ben bang voor God. Bang voor wat er na mijn dood zal gebeuren. De geloofsgemeenschappen waartoe ik heb behoord hielden me voor dat ik allerlei dingen moest doen om christen te kunnen zijn. Ik heb me aan hun regels gehouden, maar er kwam geen vrede in mijn hart. Ik ben nog steeds bang dat ik niet genoeg heb gedaan”

 Waarom bent u BANG dat u niet genoeg hebt gedaan? Het staat immers VAST dat u niet genoeg hebt gedaan! Geen enkel mens heeft ooit genoeg gedaan, en niemand is goed behalve Ik (Mat.19:16-17). “Wij, van nature Joden en geen zondaars uit de volken, die echter weten dat een mens NIET gerechtvaardigd wordt op grond van werken van de wet, maar alleen door het geloof in Jezus Christus, ook wij hebben in Christus Jezus geloofd, opdat wij gerechtvaardigd zouden worden op grond van geloof in Christus en niet op grond van werken van de wet, want op grond van werken van de wet ZAL GEEN VLEES GERECHTVAARDIGD WORDEN” {Gal.2:15-16}. “Ik stel de genade van God niet terzijde, want als de gerechtigheid door de wet is, dan is Christus zonder reden gestorven” {Gal.2:21}. “Bent u zó onverstandig? U bent in de Geest begonnen, wilt u nu in het vlees volmaakt worden?” {Gal.3:3}. “Voor de vrijheid heeft Christus ons vrijgemaakt; staat dan vast en laat u NIET weer onder een slavenjuk binden” {Gal.5:1}. De waarheid luidt: Behoud is er alleen door genade, op grond van Mijn onverdiende goedheid. Het is gebaseerd op de trouw van Mijn Zoon, en komt tot stand door de werking van Mijn Geest. Ik zal echter ieder mens rijkelijk belonen voor het goede dat hij heeft gedaan (Mat.19:27-29, Efe.6:8). Dat is OOK genade!

10. “Grappig dat u die vraag stelt. Ik heb dikwijls over God zitten piekeren. Ik vroeg mezelf af: Wat zou Hij van me willen? Ik kwam er niet uit”

 Mijn knecht Paulus heeft uitstekend verwoord wat Ik van u vraag. Hij schreef: “Als iemand in Christus is, is hij een nieuwe schepping; het oude is voorbijgegaan, zie het is alles nieuw geworden. En alles is UIT GOD, die ons met Zichzelf heeft verzoend door Christus en ons de bediening van de verzoening heeft gegeven, namelijk dat God in Christus de wereld met zichzelf verzoenend was, terwijl Hij hun overtredingen hun niet toerekende en in ons het woord van de verzoening legde. Wij zijn dan gezanten van Christus, terwijl God door ons maant: Wij bidden voor Christus: LAAT U MET GOD VERZOENEN. Hem, die geen zonde gekend heeft, heeft Hij voor ons tot zonde gemaakt, opdat wij zouden worden gerechtigheid van God in Hem” {2 Kor.5:17-21}. Het enige wat Ik van u vraag is dit: LAAT U MET MIJ VERZOENEN. Verander van mening waar het Mij betreft. Ga anders over Mij denken. Geloof dat Ik ben wie Ik zeg te zijn, geloof dat Ik zal doen wat Ik beloofd heb te zullen doen. Stel uw vertrouwen niet op mensen en hun organisaties. Verwacht niet rechtvaardig te worden door uw eigen inspanningen. Geloof in de HERE JEZUS en u zult behouden worden.

 Dr. Aren van Waarde studeerde biologie en promoveerde op een biochemisch onderwerp. Hij volgde de vooropleiding theologie in Leiden en een schriftelijke bijbelschoolopleiding bij het Christian Training Center (Visalia, CA, USA).

Commentaren zijn gesloten.

Zoeken

Column

Pinksteren

Pinksterfeest De dag begint zoals alle gewone dagen. Het dorp komt langzaam op gang. Mensen ontwaken en gaan op weg of blijven thuis, net waar het leven hen roept. Het belooft een mooie dag te worden. De zon krijgt alle ruimte. Een blauwe lucht, hier en daar wat wolkjes, maar verder is de hemel open. […]

564265 bezoekers sinds 07-06-2010