Hij is barmhartig

25-05-2010 door Joop Neven

“Volgens het evangelie der heerlijkheid van de gelukzalige God, dat mij is toevertrouwd {1Tim1 vers 11}. Paulus heeft aan den lijve ervaren. Méér dan overvloedig is de genade van God in zijn leven geweest. De grootste vervolger van weleer werd de vurigste belijder van Jezus in een nieuw tijdperk, het tijdperk van de gemeente van Christus. God neemt deze ijveraar Paulus en vormt hem om, kneedt hem op de draaischijf van het leven en maakt uit het vat van oneer een vat ter ere. Hij wordt een brief van Christus, die iedereen kan lezen en waaraan iedereen zich kan optrekken. Maar hiertoe is mij ontferming bewezen, dat Jezus Christus in de eerste plaats in mij zijn ganse lankmoedigheid zou bewijzen tot een voorbeeld voor hen, die later op Hem zouden vertrouwen ten eeuwige leven.{vers 16}. Ook voor ons is deze genade Gods genoeg. Ook tot ons komt zij overvloedig. Dikwijls valt het ons moeilijk, soms zelfs onmogelijk, om de situatie van het leven als uitingen van Gods genade op te vatten. Maar kijken we dan niet teveel naar de spannende situatie zelf dat ons treft. Laten we toch naar Hem kijken, die voor Hij naar het kruis ging de belofte uitsprak: “Als Ik van de aarde verhoogd ben, zal Ik allen tot Mij trekken” {Joh.12 vers 32}. Paulus snakt naar woorden om God in alles de eer te geven. In diepe dankbaarheid vangt hij deze lofprijzing aan. Hoe vaak zal hij in zijn leven niet aan het verleden gedacht hebben, toen hij God nog vervolgde, terwijl hij nu voor Hem en Zijn evangelie zelfs in de gevangenis zit, om uiteindelijk voor Hem te sterven. Hij roept het uit: “De koning der eeuwen nu, de onvergankelijke, onzichtbare, enige God, zij eer en heerlijkheid tot in alle eeuwigheid! {letterlijk: tot in de eeuwen der eeuwen}. Amen!

Het is een gebed van een gelovige die het einddoel vast voor ogen heeft. Hoe groot is dat de heerlijkheid en eer van onze God uit Zijn barmhartigheid en genade bestaat! De eer van God is geen machtsvertoon in Zijn oordelen en gericht, geen demonstratie van geweld. Hij is Liefde in heel zijn gezindheid. Als wij dan navolgers van Hem zijn, dan leef ik niet meer, maar Christus leeft dan in mij.

“Wij hebben Zijn heerlijkheid aanschouwd, vol van genade en waarheid”.

Commentaren zijn gesloten.

Zoeken

Column

Pinksteren

Pinksterfeest De dag begint zoals alle gewone dagen. Het dorp komt langzaam op gang. Mensen ontwaken en gaan op weg of blijven thuis, net waar het leven hen roept. Het belooft een mooie dag te worden. De zon krijgt alle ruimte. Een blauwe lucht, hier en daar wat wolkjes, maar verder is de hemel open. […]

553270 bezoekers sinds 07-06-2010