Hibbare’am

26-09-2013 door Dr. K.D. Goverts

“Dit zijn de verwekkingen (toledot) van de hemel en de aarde, toen zij ge­scha­pen werden” {Gen.2:4}.

‘Abraham zonder klinkers geschreven geeft ‘ brhm. Nu is er een woord in het boek Genesis, waarin exact dezelfde let­ters voorkomen, alleen in een andere volgorde: hbr’m. We zien dat in Gene­sis 2, in het scheppingsverhaal. “Toen zij geschapen wer­den” is in het He­breeuws één woord: hibbare’am, wat letterlijk te ver­talen is met: “In hun geschapen worden”. En zonder klinkers staat daar dan: hbr’m.

Dat zijn dus dezelfde letters als van Abraham, alleen in anagram, an­ders­om. Nu hebben de schrijvers van Genesis, de Masoreten, die de tekst van Genesis hebben neergezet, ook even laten zien, dat dit met el­kaar te maken heeft, Genesis 2:4 en 17:5. Als ze het woord hibbare’am na­melijk neerzetten, dan zetten ze die h wat kleiner in de Hebreeuwse Bij­bel dan de andere letters van dat woord. Om aan te geven: dit is net als bij Abra­ham, die h was er eerst niet, die kwam er later in.

De Masoreten hebben dus laten zien: wat er bij Abraham gebeurt, is het­zelfde als wat er bij de schepping gebeurt. Als Abram tot Abraham wordt, is dat in feite een scheppingswerk. En nu is het wonderlijke, dat dat re­geltje uit Genesis 2:4 net tussen de twee schep­pingsverhalen in staat – als je ze zo wilt noemen. Het eerste scheppingsverhaal eindigt daar en het tweede scheppingsver­haal begint daar. Er is ook heel lang over gepuz­zeld, of dat regel­tje nu onderschrift is van het eerste of op­schrift moet zijn van het twee­de scheppingsverhaal. Dit regeltje staat dus als een soort brug, tus­senschakel tussen de twee verhalen over de schepping. Het is het verhaal over het begin en het verhaal over de vol­gende dag. In de verzen die volgen, lees je het hele verhaal tot aan de ein­den der tij­den. Dat hibbare’am staat daar geplant op de top van de berg, want je bent in Genesis 1 begon­nen en dan ga je naar de top van de berg in Genesis 4, dan heb je de top van dat zeven-dagen-ver­haal be­reikt. En dat hibbare’am is net een soort echo van het be­resjit, in de be­ginne.

 

Laat een commentaar achter

Zoeken

Column

God beheert zijn geheimenissen

Wij leven in chaotische tijden, waar mensen massaal op de vlucht slaan voor oorlog en onderdrukking, en waar mensen geen uitzicht meer hebben geen zich meer hebben om verder te leven. Er wordt ons altijd voorgespiegeld dat deze wereld hier de werkelijkheid is. Maar Paulus zegt: dit is nou de God dezer eeuw. Er is […]

520483 bezoekers sinds 07-06-2010