Het woord des HEREN geschiedde uitdrukkelijk tot Ezechiël

02-10-2017 door Dr. K.D. Goverts

Ezechiël is ook een van de profeten van de ballingschap. “In het 30e jaar, in de vierde maand, op de vijfde van de maand, toen ik temid­den der ballingen aan de rivier de Kebar was, werd de hemel geopend en zag ik gezichten van Godswege {Ez.1:1}. De naam Kebar betekent ‘lang geleden’, de rivier van lang geleden. Rabbi Abba zegt: dat is die oorspronkelijke rivier, die vanuit het paradijs vloeide. Die rivier stroomde vanuit het Goddelijke wezen om de tuin van de sjechinah te bevloeien. Soms wordt de Kebar ook vereenzelvigd met de Eufraat, een van de paradijsrivieren. Ezechiël zit aan de ‘rivier van lang geleden’, hij moet terug in de tijd. Mozes zegt dat ook in zijn laatste woorden: gedenkt aan de dagen van ouds.

Kwam het woord des HEREN tot de priester Ezechiël, de zoon van de Buzi, in het land der Chaldeeën, aan de rivier de Kebar, de hand des HEREN was daar op hem {Ez.1:3}.

Letterlijk: “geschiedde het woord des HEREN” Voor ‘geschiedde’ staat hier een speciale constructie. De Statenvertaling zegt: “geschiedde het woord des HEREN uitdrukkelijk tot Ezechiël”. In de Hebreeuwse bijbel staat hier hajoh hajah. Tweemaal dezelfde con­­sonanten, alleen de klinkers zijn verschillend. Deze constructie komt op deze manier maar zes keer in de Hebreeuwse bijbel voor. Het komt dus maar een paar keer voor dat het zo’n bijzon­dere lading heeft. Vandaar dat een joodse vertaling zegt: ‘geschiedende geschiedde het’. En dan zegt een oud commentaar: nooit hiervoor, sinds de tempel werd gebouwd, is zoiets gebeurd, een unieke gebeurtenis. ‘Het geschiedde geschiedende’. In het Nederlands is het nauwelijks te ver­talen.

De term ‘hajoh hajah’ lijkt wel enigszins op de Godsnaam, zeker als je er nog een jod voor zou zetten. Tweemaal hee-jod-hee (5-10-5) geeft het getal 40. Dat is een verwijzing naar de tijd van de ballingschap, de tijd van de be­proeving, de tijd van het gaan door die Babylonische vervreemding. Dan is daar het geheimenis van die naam van Hem, die gezegd heeft: Ik Ben. Dan wordt er ook bij gezegd: dit is een unieke gebeurtenis, namelijk dat de sjechinah, de aanwezigheid van God, verschijnt buiten het land van Is­raël. God gaat zich openbaren in Babylon, in de ballingschap. Ezechiël mag dus meemaken dat God zegt: ook in Babel ben Ik. Daarom moet dat onderstreept worden met dat twee keer ‘en het ge­schied­de’.

Hajoh

hee-jod-hee; tweemaal een hee (venster) en daartussen een jod. En de jod is het oerbegin vanwaaruit heel de schepping is voortge­ko­men, het oor­spron­kelijke wezen van God. Abram en Sara krijgen allebei een hee in hun naam. Abraham en Sarah. De oude joodse uitleg zegt ook; jod-hee, JH is de verkorte Godsnaam, net als in halleluja. Door de hee heeft God deze wereld geschapen en door de jod schept Hij de toekomende wereld. Hier worden ze als het ware samengevat. Hee, dat is deze wereld, dan de jod, de toekomende eeuw en dan nog een keer hee, deze wereld. Dus de toekomende wereld temidden van deze wereld. God zegt: In Babel ga Ik mijn wereld planten. Ik ga de jod zetten temidden van deze eeuw, temidden van deze bedeling. Ik zal er zijn in Babel, Ik zal er zijn in die smeltoven. Ik zal er zijn in die smeltkroes van het menselijk bestaan, Ik zal er zijn in de diepten van de aarde. Je bent nooit buiten zijn bereik. De Eeuwige gaat zich openbaren in Babylon. Daarom is Ezechiël 1:3 meteen ook zo indrukwekkend. Als de Hebreeuwse hoorder die twee woorden ‘hajoh hajah’ hoort uit­spre­ken, denkt hij meteen: Maar hier gaat iets gebeuren! Hier is heel wat aan de hand! Ezechiël mag meteen aan het begin iets zeggen wat nooit gezegd wordt. Dat ‘hajoh hajah’ blijft haken, dat mag binnenkomen in de harten van degenen die het willen verstaan. Het woord van God kwam ergens waar het nooit kwam. Juist in Babel, juist daar waar nie­mand het verwachtte, komt het woord van God. Juist in Babel, waar geen liederen werden gehoord en de harpen aan de wilgen hingen.

 

De volledige studie is in boekvorm te verkrijgen onder de titel: Omsloten door het Licht.

 

 

Laat een commentaar achter

Zoeken

Column

Machteloze opofferende liefde

Het is Goede Vrijdag, Jezus sterft aan een kruis. Maar waarom? Verhalenverteller en missionair Matthijs Vlaardingerbroek wist precies hoe het zat, totdat een Schotse vreemdeling hem aansprak in een museum. Het is een winterse dag in Glasgow, de stad waar mijn dochter studeert, als ik eindelijk de kans krijgt om het wereldberoemde schilderij “De Christus […]

486369 bezoekers sinds 07-06-2010