Die Torah doet, zal leven en niet sterven!

29-06-2010 door Joop Neven

Jezus was de ware zoon van Israel, dé Rechtvaardige. Deze “lijdende rechtvaardige” werd door God gerehabiliteerd. Want een rechtvaardige, de Torah doet, zal leven en niet sterven. Jezus, de Rechtvaardige, mocht niet sterven, maar de mensen, Joden en heidenen, roeien profeten en rechtvaardigen uit…. Ook Jezus werd uitgeroeid, door mensen tot slachtoffer gemaakt. Maar God heeft Hem gerehabiliteerd door Hem op te wekken uit de doden! Hij mocht niet sterven, de dood kon Hem niet vasthouden. Hij heeft de wet volbracht, dus moest Hij volgens de wet blijven leven. En hoeveel te meer gold dit voor de mens Jezus, de ware Zoon, De Rechtvaardige van Israel, die de mensen in alles gelijk geworden was, uitgenomen de zonde! God heeft Hem uitermate verhoogd door een hemelse opstanding. {Efe.1 vers 15-23: Fillp.2 vers 5-11}. Het unieke van de Here Jezus als de Rechtvaardige, als de Zoon van Israel, is dat zijn lichaam geen ontbinding heeft gezien. Dat wordt uitdrukkelijk vermeld in Handelingen 2 vers 24-29: 13 vers 32-39. “Want David is, na voor zijn geslacht de raad Gods gediend te hebben, ontslapen en bij zijn vaderen bijgezet, en hij heeft wel ontbinding gezien; maar Hij, die God heeft opgewekt, heeft geen ontbinding gezien “{ Hand.1336-37}. Jezus moest niet sterven, en Zijn lichaam mocht geen verderving of ontbinding zien, juist omdát Hij ons in alles gelijk geworden was, uitgenomen de zonde. Zie het artikel: De wil van God en het kruis.

In de Evangeliën wordt de nadruk gelegd op het lege graf en de verschijningsvorm om daarmee aan te tonen dat Jezus werkelijk was opgestaan. Er was iets gebeurd! Van de opwekking uit de doden was niemand getuige geweest. Het graf was leeg en Zijn verschijning was waarneembaar. Zijn bestaanswijze had een zekere “vorm”, geen stoffelijke vorm. De verschijningen van Jezus werden zichtbaar in verschillende “vorm”of bestaanswijze. Dat de apostel Paulus daarover niet spreekt heeft een veel diepere betekenis: “Indien wij al Christus naar het vlees gekend hebben thans niet meer” Paulus prediking gaat uit van het onzichtbare gebeuren, namelijk dat God Hem uit de doden heeft opgewekt { 2Kor.5 vers 14-21; Efe.1 vers 15-23}.

Laat een commentaar achter

Zoeken

Column

Pinksteren

Pinksterfeest De dag begint zoals alle gewone dagen. Het dorp komt langzaam op gang. Mensen ontwaken en gaan op weg of blijven thuis, net waar het leven hen roept. Het belooft een mooie dag te worden. De zon krijgt alle ruimte. Een blauwe lucht, hier en daar wat wolkjes, maar verder is de hemel open. […]

563782 bezoekers sinds 07-06-2010