De weder-oprichting alle dingen

19-04-2017 door Dr. K.D. Goverts

In de psalmen wordt veel gezongen over gene­zing. De woordstam taqan is een sleutelwoord geworden in veel ge­dach­ten over de toekomst en over de wederoprichting. In het boek Han­de­lingen komt dat sterk naar voren. « Hem moest de hemel opnemen tot de tijden van de wederoprichting aller din­gen, waarvan God gesproken heeft bij monde van zijn heilige profeten, van ouds­­­her »{Hand.3:21}. In het Grieks staat er apokatastasis (apo = vanaf, van de grond af, kata = he­lemaal van beneden af aan, stasis = het wordt weer gesteld). In het Hebreeuws is het tiqqun ‘olam, wederoprichting van de wereld, herstel. God is bezig met het herstel aller dingen.

Op een avond laat ziet iemand bij zijn buurman, een schoenmaker, nog licht bran­­den. Hij vraagt zich af of er misschien iets is gebeurd of dat de schoenmaker ver­­ge­ten is het licht uit te doen. Hij klopt aan en zijn buurman doet open. ‘Ik zie dat er nog licht brandt bij je en het is al zo laat. Is er iets mis?’ ‘Bedankt voor je be­zorgd­heid, maar zolang het licht brandt, is het mogelijk om te repareren’, krijgt hij als ant­­woord. Als je bij God aanklopt, brandt bij Hem ook nog het licht. ‘Nog was de lamp Gods niet uitgegaan’, zegt Samuël 3:3a. Zolang het licht nog brandt, is het mogelijk om te repareren. John Bunyan, de schrijver van het boek ‘De Christenreize naar de eeu­wig­­heid’ was ook schoenmaker. Jezus heeft gezegd: “Zolang Ik in de wereld ben, ben Ik het licht der wereld”. {Joh.9:5}.

Er is een verhaal over een vuurtorenwachter die op een eiland woonde waar op een ge­­­­­ge­ven moment hongersnood uitbrak. Een aantal mensen klopte bij de vuurtoren­wach­­­ter aan en vroegen om koolzaad. Hij willigde hun verzoek in. Toen ze ech­­ter op­nieuw naar hem toekwamen met dezelfde vraag, zei hij: Ik kan niets meer aan jul­­lie ge­ven, want wat ik nu nog heb, moet ik bewaren, want daarmee verlicht ik de o­ce­aan!

Tiqqun ‘olam betekent dus het herstel van de wereld, want ‘olam betekent in het la­te­re Hebreeuws wereld. In het oudere Hebreeuws betekent ‘olam eeuw. Dan krijgt het de betekenis van het herstel van de tijd, van de eeuwen (‘olamim). Tiqqun kan ook betekenen: de orde wordt hersteld. Dit woord komt eigen­lijk van een woordstam qanah (qoph-nun-hee) of qeneej (qoph- nun-jod), dat sta­bi­liseren, vestigen betekent.

In de Targum van 1 Koningen 2 staat: ‘Alzo is het koninkrijk bevestigd in de hand van Salomo’. {v.46}. Zijn koningschap wordt geconsolideerd. In de Hebreeuwse tekst staat nakhonah (het werkwoord kun (kaf-wav- nun). In de Targum, de Aramese overzetting, wordt het: ittaqqeen, ook wel: itteqeen, dat is: vestigen, stabiliseren. Of ook: toebereid worden, gereedgemaakt worden; dan wel: zich kleden, zich tooien. Taqqeen is: vestigen, bevestigen. Bijvoorbeeld:

‘Hij heeft zijn troon gevestigd’. – Ps.9:8 (Targum)

‘Gij hebt het licht en de zon gevestigd’. – Ps. 74: 16 (Targum)

‘totdat Hij Jeruzalem grondvest’. – Jes.62:7 (Targum)

‘Ik zal zijn koninkrijk bevestigen’. – 2 Sam. 7:12.

De woordstam qanah (eigenlijk: qoph-nun met een hee of een jod erach­ter) betekent bevestigen. Dan komt de taw ervoor, de letter van de toe­komst, de laatste letter van het Hebreeuwse alfabet, en dan wordt het taqan. Dat is bevestigen, maar dan richting toekomst. God zet zijn toe­komst ervoor. De taw had in het oude Hebreeuwse schrift de vorm van een kruis. ‘Bevestigen’, maar God zet het kruis ervoor, want heel dat herstel, gaat via Golgotha. Hij wordt gebroken, opdat wij her­steld mochten worden. Hij heeft de breuk op Zich genomen; op Hem kwa­men de slagen van de mensenkinderen. Hij heeft ook heel de breuk van zijn volk gedragen, ook alles wat in ons gebroken is, de breuklijnen van een mensenhart. De profeten spraken over ‘de breuk van Jozef’. « Zij trachten de breuk van mijn volk op het lichtst te genezen door te zeggen: Vrede, vrede (sjaloom, sjaloom), terwijl er geen vrede is » { Jer.6:14}. Het waren vaak de valse profeten die zeiden: het gaat wel goed, maak je niet druk, alles komt in orde. De valse profeten zeiden ‘sjaloom, sjal­oom’, het komt wel goed met dit volk. Zo vlot gaat het niet, zegt Jeremia, want die sjaloom komt via het kruis. ‘Hij is onze vrede’, Hij is onze sjaloom’. Sjaloom betekent veel meer dan alleen vrede, het betekent ook heelheid. Sjaloom is een veelomvattend woord en betekent dat alle delen weer sa­men­gevoegd worden tot één ge­­heel; sjaloom houdt in dat alle breuken wor­den geheeld en dat alles weer gaaf wordt. Daarom zegt Efeze 2 ook: ‘Hij is onze vrede, Hij is onze sjaloom’. {v.14}. In Micha 5 wordt dat al aangekondigd: “En Deze zal Vrede zijn en Hij zal heersen tot aan de einden der aarde” {v.4a,3b}Vrede is dus een persoon, vrede is niet een ding, niet een gevoel, ook niet zomaar een toestand, maar vrede is een persoon.

Hij is vrede (we hajah).

We hajah is de Godsnaam, maar dan in een an­de­re volg­orde van de let­ters JHWH. ‘En Hij zal zijn’.

Vanouds wordt gezegd: de naam JHWH kun je op vierentwintig ma­nie­ren schrijven, voor elk uur een schrijfwijze. De Joodse mystiek zegt: ‘Ha­wahjah, Hij die is, Hij die geweest is en Hij die zijn zal’. Dat komt in het boek Openbaring weer terug: ‘Hij die is en die was en die komt’. Taqqanah of taqanta is afkomstig van het woord taqan en betekent remedie of ge­neesmiddel. Taqanta: reparatie voor de toekomst, herstel van de tijd. Agnes Sanford zegt zo treffend: God kan ook teruggaan in de ge­schie­denis, te­­­rug­gaan in de tijd om te herstellen wat daar gebroken is, want Hij is de Eeuwige. Zij heeft ook een boek geschreven getiteld: “Behold your God (Aanschouw uw God)”. Daarin staat: “Er is geen tijd in het gees­­­te­lij­ke Koninkrijk. God kan wandelen door de tijd”

 

Laat een commentaar achter

Zoeken

Column

Pinksteren

Pinksterfeest De dag begint zoals alle gewone dagen. Het dorp komt langzaam op gang. Mensen ontwaken en gaan op weg of blijven thuis, net waar het leven hen roept. Het belooft een mooie dag te worden. De zon krijgt alle ruimte. Een blauwe lucht, hier en daar wat wolkjes, maar verder is de hemel open. […]

545254 bezoekers sinds 07-06-2010