De vrouw zal de man omvangen

10-01-2016 door Joop Neven

“Hoelang zult gij aarzelen, o afkerige dochter? Want de Here schept iets nieuws op aarde: de vrouw zal de man omvangen” {Jeremia 31 vers 22}.

Een prachtige profetie. Je zou kunnen zeggen, de vrouw {Maria} zal de man {Hebr.de Geber =  de sterke, de Messias} ontvangen. Toen de Vader op aarde de Zoon vlees deed worden, gebeurde er iets nieuws. Een nazaat van de vrouw Eva ging de Man {Christus} bevatten.

Nog een mooi beeld zit er in deze tekst. De vrouw is als het ware de omhulling van de man, zoals zij ook het vlees is dat haar plaats in het geheel van de mens opvult. Jeremia 31 vers 22 “de vrouw zal de man omvangen”. Het woord voor vrouwelijk in het Hebreeuws is “nekebah”, en die naam komt van het woord “nakeeb”, dat “gat” of “holte” betekent. En die holte wordt verondersteld door de man gevuld te worden. Een holte zonder die vulling, zonder die kern erin, wordt verondersteld dus “on-vervuld” te zijn. Zij heeft haar bestemming niet gevonden. Daaruit stamt het gevoel dat een vrouw alleen niet goed is.

In de Bijbel staat het manlijke voor God (als Schepper) terwijl het vrouwelijke staat voor de schepping. God wordt voorgesteld als Vader terwijl de schepping gezien wordt als een vrouw (die in verwachting is). De relatie Schepper/schepping wordt afgespiegeld in de relatie manlijk/vrouwlijk. Je zou kunnen zeggen dat de Vader de schepping omvat, de “holte” wordt opgevuld door de Man, door God de Vader. En dan ga je Paulus beter begrijpen als hij in de Galaten brief zegt: “Want gij allen, die in Christus gedoopt {geïdentificeerd met Christus} zijt, hebt u met Christus bekleed. Hierbij is geen sprake van Jood of Griek, van slaaf of vrije, van mannelijk en vrouwelijk: gij allen zijt immers één in Christus” { Galaten3 vers 27-28}. Op de zevende dag komen man en vrouw tot elkaar. Dan vervult zich wat Hooglied uitdrukt met dat elkaar zoeken en dan elkaar vinden van man en vrouw, die van elkaar gescheiden zijn, zoals God met de schepping die scheiding ook bij zichzelf maakte. Zij zijn van elkaar gescheiden, die beide helften, maar zij weten en voelen dat zij ook bij elkaar horen. En op die zevende dag komt het tot stand, die hereniging van alles wat tegenover elkaar stond, om uiteindelijk te eindigen in de achtste dag. “Wanneer alles Hem onderworpen is, zal ook de Zoon zelf Zich aan Hem onderwerpen, die Hem alles onderworpen heeft, opdat God zij alles in allen” {1Kor.15 vers 28}.

Wat een geweldig Plan heeft God met Zijn schepping

5 comments on “De vrouw zal de man omvangen”


 1. Wim vd Toorn says:

  Dit is een waarheid als je er overnadenkt,
  dat heel teder is.
  Het raakt je of het raakt je niet.
  De gedachte die hier uit voort vloeit is dat,
  God zich als Man,overal in verbergt.
  Zoals Paulus zegt Christus IN U de hoop der heerlijkheid.
  Of wij hebben een SCHAT IN aarde vaten.
  En zo kunnen wij opgroeiien tot een volkomen MAN.
  En als we werkelijk een volkomen man zijn, dan
  gaan we heel voorzichtig met de vrouw om ,is de schepping en alles wat er bij hoort.
  Zo zien we dat God in ons woont en wij hebben een woning in God,en dit zijn waarheden van de achtstedag, oftewel de nieuwe schepping
  Hier is alles één geworden de liefde ten top
  gevoerd,alles blijkt dan bruikbaar geweest opweg naar dit grote eind doel DE MAN ZAL DE VROUW OMVANGEN,Schepping en Schepper, zijn één
  geworden een harmonie die hier niet te vertellen is maar waar je nu al eindeloos in kan verblijden.
  vr gr Wim

 2. Het is heel goed mogelijk dat ons in Jr 31:22 profetisch een ongelooflijk belangrijke waarheid wordt aangekondigd. Welke?
  Dat met het einde van het huwelijk ook de regeling van Gn 2:21-23 wordt ‘teruggedraaid’.

  Uit de Efezebrief weten wij dat in het menselijke huwelijk, mogelijk geworden doordat God bij de eerste mens mannelijk en vrouwelijk scheidde, al sinds Adam en Eva een groot geheimenis (mysterie) ligt opgesloten.
  Dat mysterie kwam aan het licht in de verbintenis tussen Christus en zijn Gemeentelichaam. In Ef 5:31-32 heeft Paulus dat uitgelegd.

  Nu is het een bijbelse regel dat wanneer de werkelijkheden verschijnen de schaduwen of voorafbeeldingen hun tijd gehad hebben en daarom moeten verdwijnen.
  Om die reden is ook Lukas 20:34-36 in dit verband van belang, want daar leerde Jezus dat precies dat gaat gebeuren: de regeling van het menselijke huwelijk zal een einde nemen.

  En die twee zaken bij elkaar genomen geven dus aanleiding tot de vraag: Zal de beëindiging van de huwelijksregeling tevens inhouden dat het principe van mannelijk en vrouwelijk wordt teruggedraaid?
  Jeremia 31:22 nu lijkt die vraag bevestigend te beantwoorden!
  De zaken op een rijtje :

  1. In Genesis 1:27 lezen we:

  En God schiep de mens naar zijn beeld; naar Gods beeld schiep hij hem; mannelijk en vrouwelijk schiep hij hen.

  2. In Romeinen 8:22 leert de bijbel ons dat de schepping nog altijd in barensnood verkeert!
  Kennelijk houdt die uitspraak de gedachte in dat de schepping nog altijd op afronding wacht.

  En op dat punt komt Jeremia 31:22 in beeld:

  Hoe lang zult gij u her- en derwaarts wenden, o afkerige dochter. Want Jahweh schept iets nieuws in het land: Vrouwelijk zal man omvangen.

  Toegegeven, heel geheimzinnige taal. Duidelijk is volgens de context het volgende:

  a Op etnisch Israël -niet alleen dochter maar ook maagd van Israël genoemd- wordt profetisch een beroep gedaan om zich weer tot haar echtgenoot Jahweh te keren (vers 21 en 22a).

  b De bewuste passage bevindt zich binnen hoofdstuk 31, het hoofdstuk waarin het Nieuwe Verbond wordt aangekondigd (vv 31 t/m 34), dat bedoeld is om als een hernieuwd huwelijksverbond tussen Jahweh en zijn uitverkoren volk Israël te dienen. Een getrouwe Rest zal aan die oproep gehoor geven en op grond van die regeling tot een hernieuwde relatie geraken met hun God Jahweh. Vergelijk Hosea 2:17-20; 3:5.

  c Naast die nieuwe regeling schept God dus ook iets totaal nieuws op aarde. De verzen 22 en 31 bevinden zich in een zelfde context.

  Bezien vanuit Genesis 1:27b -waar dus voor het eerst mannelijk en vrouwelijk werd gebruikt- is in vers 22 alleen sprake van het woord voor vrouwelijk.
  Het woord mannelijk [Hebreeuws: ZaaKaaR] verschijnt dus niet in vers 22.

  In plaats daarvan wordt het Hebreeuwse woord GeBeR gebruikt dat niet zomaar man betekent, maar eigenlijk betrekking heeft op een man die sterk wordt geacht; sterk in de zin dat hij zich onderscheidt van vrouwen, kinderen, en andere personen die niet fysiek sterk of strijdbaar zijn.

  De Groot Nieuws Bijbel (editie 1984) heeft blijkbaar op die grond gemeend de tekst als volgt te moeten weergeven:

  Ik begin iets heel nieuws: zo nieuw, zo anders zal het zijn, dat de vrouw een man kan zijn, en de man een vrouw.

  Heel opmerkelijk, maar dit is wel wat men noemt een interpreterende vertaling; niet verantwoord in verband met deze passage, omdat het een algemeen aanvaarde (vertaal)regel is dat een moeilijke passage die kennelijk een geheim in zich bergt, niet uitleggend mag worden weergegeven. Wat kennelijk bedoeld was om als een geheim te dienen, moet ook een geheim worden gelaten.

  In een latere GNB-versie (1996) is Jeremia 31:22 blijkbaar om die reden ingrijpend aangepast.

  Maar de vraag blijft of de oorspronkelijke weergave van de tekst niet juist precies datgene weergaf waarom het in vers 22 gaat:

  Vrouwelijk zal man [een sterke] omringen [of: omvangen]

  En wel in de zin dat mannelijk en vrouwelijk weer versmelten tot de oorspronkelijke situatie (de ongedeelde mens).

  De tekst zegt immers met nadruk dat Jahweh iets totaal nieuws zal creëren, en dat zou kunnen inhouden: de mens lichamelijk tot zijn oorspronkelijke, harmonieuze status terugbrengen; niet langer gescheiden van zijn vrouwelijke zijde.

  Kortom: Vrouwelijk zal GeBer [mannelijk] omringen


 3. Roeline says:

  Ik lees hier twee visies. De eerste uitleg dat het hier gaat om de geboorte van Christus, wat me aanspreekt. Echter, uit de context van Jeremia 31 vers 22 lees ik dat het over Israël gaat. De context verklaart het volgende: Israël had het (huwelijks)verbond met de Heere verbroken en Jesaja roept op om terug te keren tot de Heere. Vervolgens wordt er gesproken over een nieuw verbond. In dat nieuwe verbond schrijft God zijn wetten in hun hart door zijn Geest. In dit hoofdstuk lezen we vervolgens dat de insteek van dit nieuwe verbond iets geheel nieuws is. Kortom, het is nog nooit eerder gezien. Noch na, noch voor de instelling van het huwelijk in Genesis 1 en 2. We kunnen hieruit lezen dat het niet (meer) gaat om het fel begeerde huwelijksverbond door de Heere, maar om iets nieuws wat voortkomt uit dit nieuwe verbond. In plaats van een huwelijk, zien we een ‘engagment’ tussen man en vrouwelijk. Er staat niet ‘mannelijk’ zal ‘vrouwelijk’ omvangen, maar inderdaad ‘vrouwelijk’ zal ‘man’ omvangen. De omhulling van de man zal het vrouwelijke zijn, net zoals het ook waar is dat de vrouw omhuld was door de man (voor de zondeval), omdat zij immers uit Hem genomen is. Dat sluit overigens niet uit dat Jeremia inderdaad de geboorte van de Messias voorzegt. We zien wel vaker dat profetie over Israël ook van toepassing is op de Messias. Voorbeeld: ‘Uit Egypte heb ik mijn zoon geroepen.’ De zoon is Israël, maar ook de Messias, die immers na de dood van Herodes met Jozef en Maria weer terugkeerde naar Israël. Heel mooi!
   
  Twee argumenten tegen
  Toch ben ik nog wat huiverig om de tweede visie – die stelt dat vrouwelijk de man zal omvangen – op de toekomst te laten slaan. Het is niet waar dat ‘mannelijk’ en ‘vrouwelijk’ verenigd zullen zijn in het opstandingslichaam, want in Jeremia 31 gaat het over ‘vrouwelijk’ dat (sterke) man zal omvangen. Daarnaast is het misschien is het wel een stap te ver om ‘omvangen’ direct te vervangen door ‘verenigd.’
   
  Argumenten vóór
  Aan de andere kant wil ik eens wat argumenten geven die hier wel iets voor zeggen. De lichamen  van de gelovigen zullen na de opstanding zijn als de engelen, waarmee Jezus bedoeld dat zij net als de engelen ongehuwd zullen zijn. Het ligt voor de hand om nu gelijk te denken dat deze engelen zowel ‘mannelijk’ als ‘vrouwelijk’ zijn, maar dat zegt de Heer in ieder geval niet.
  Wie zegt dat deze engelen (als man) omvangen zijn door het vrouwelijke overvraagt in ieder geval de tekst. Alleen met redeneren kun je zo’n conclusie trekken, de Bijbel spreekt daar echter niet over. We gaan even uit van Adam.  Wat we van hem weten is dat deze mens (Adam) vóór de instelling van het huwelijk in Genesis geschapen was als mannelijk en vrouwelijk in één. Wat we ook weten is dat God daarna de vrouw uit de man schiep en pas daarna stelde Hij het huwelijk tussen hen in. Dus vóór het instelling van het huwelijk en voor de schepping van Eva uit Adam was de mens mannelijk en vrouwelijk tegelijk. Dat kunnen we met zekerheid zeggen. Alles wat we verder zeggen is speculatie.
   
  Niet verder gaan dan wat geopenbaard is
  We kunnen proberen om de lijn van Adam door te trekken naar Jezus. Maar daarmee begeven we ons al op glad ijs. Was Jezus als volmaakt Mens uit de hemel mannelijk en vrouwelijk zoals de mens dat was die God uit de aarde formeerde? Omdat Adam nog geen ‘man’ was in de juiste zin van het woord, maar de naamloze ‘mens’, zou je kunnen denken dat Jezus als volmaakte Mens ook mannelijk en vrouwelijk was. Specifiek als Paulus Hem ‘de Mens Christus Jezus’ noemt. Als Jezus de ware Adam is, had was Hij dan in die zin hetzelfde als Adam vóórdat Eva uit hem geschapen werd? Zinnebeeldig wordt het beeld van Eva die uit de zijde van Adam genomen wordt, ook doorgetrokken naar zijn vrouwgemeente die uit zijn zijde werd geboren. Die gemeente werd geboren, maar Eva werd gebouwd uit de zijde. Ook dit is nog een gewaagde uitleg, omdat het er nergens zwart op wit staat.
   
  Mens en man
  Werd Jezus bijvoorbeeld daarna pas als Adam ‘man’ toen de gemeente uit Hem werd geboren? Er kwam immers water en bloed uit de zijde van de Jezus? Kun je zeggen dat uit Hem die kwam door water en bloed, ook degenen geboren uit water en Geest zijn die de gedoopt werden en zijn kruis droegen? Die gemeente werd geboren uit zijn zijde, precies zoals Eva werd genomen uit de zijde van Adam. Kortom, was Jezus – als de ware Mens – mannelijk en vrouwelijk? Eigenlijk weten we dat niet. Het zou een bron van haarkloverij kunnen zijn voor een nieuwe kerkscheuring. Was Jezus nu mannelijk en vrouwelijk of was Hij naar de profetie van Jesaja de sterke Man omvangen door het vrouwelijke (zogende) van Maria? In die zin was hij trouwens echt een nieuwe Mens, aangezien de mannelijke lijn niet werd doorgezet, maar Hij uit God gebeoren werd. Ook dit was iets een geheel nieuwe schepping op aarde!
   
  Wij zullen Hem gelijk zijn
  Of dit zo uitgelegd kan worden weten we niet. Ik neig er meer naar te denken dat Christus de Man was, omhuld door het vrouwelijke. Dat is volgens mij dee meest betrouwbare visie. Misschien is het waar dat wij ook – naar het beeld van Christus – man zullen zijn omhuld door het vrouwelijke, maar om dit te lezen uit de tekst van Jeremia 31 vers 22 gaat wat ver lijkt me, omdat er minder in de tekst staat dan wordt uitgelegd. Alleen vrouwelijk zal man omvangen, niet andersom. Wat dus zeker niet waar is – op grond van Jesaja 31 – is dat het vrouwelike en het mannelijke in elkaar zullen versmelten. Dus als wij het beeld van de hemelse gelijk zullen zijn, kunnen we alleen zeggen dat we zullen zijn als Christus Jezus, maar meer ook niet. Als wij Hem liefhebben, mag dat denk ik voldoende zijn om ons in te verheugen!
   
  Niet in de verre toekomst, maar in het verleden
  Maar daarmee zijn we er nog niet. Profeteerde Jeremia niet over de toekomst, misschien dan wel over het heden of verleden. Willen we weten in welke tijd we de profetie moeten plaatsten, laten we dan eens kijken voor wie deze profetie bestemd is. Deze profetie in dit bijbelgedeelte gaat over Israël. De toepassing is dus voor Israël in het heden of het verleden. We hebben meen ik gezien dat de profetie voor de toekomt onvoldoende grond biedt om deze schriftuurlijk uit te leggen. (Tenzij er iets anders wordt bedoeld met ‘vrouwelijk’ zal ‘man’ omvangen).
   
  Wat we kunnen zeggen is: het nieuwe dat wordt geschapen op de aarde gaat in eerste instantie over Israël. Naar mijn idee gaat het niet over de periode van het Oude Testament, omdat daar nergens wordt gesproken over een vervulling van deze profetie (alhoewel de SV de tekst in het verleden van de porfeet Jeremia plaatst). Als er een toepassing is moet de profetie gaan over de Joodse gemeente. Dat kan betekenen dat we de vervulling al vinden in het Nieuwe Testament. Waarbij ik de kanttekening wil maken om voorzichtig te zijn dit direct op onszelf toe te passen, omdat deze belofte aan Israël werd gedaan en aan de heidenen zoals bijvoorbeeld Cornelius die zich bij die gemeente voegden. De Korinthiers waren ook heidenen die op dezelfde gronden (nog) bij de Joodse gemeente hoorden.
   
  In Korinthe zien we een voorproefje van ‘vrouwelijk’ dat de ‘man’ zal omvangen. Vanaf het begin van de schepping eerste instantie omhulde de vrouw alleen zichzelf door het lange haar, wat aan haar gegeven was als ‘een omhulling’. We lezen dat ze uit de man is, maar ook dat ze geschapen is omwille van de man en niet andersom. Dat maakte dat ze geen woord van het Hoofd Christus kon otvangen, omdat ze immers hoofdelijk onder de man stond.
   
  Ook de vrouw kan woorden van Gods Geest ontvangen
  Maar dan, als het erover gaat dat man en vrouw samen in de Heere zijn, komt er een keerpunt: “En toch… en toch ondanks zijn voorgaande redenering over vrouw en man, draait hij het nu om: "En toch in de Heere is de man niets zonder de vrouw." Het mocht dan zo zijn dat de vrouw omwille van de man is geschapen en dat zij uit de man genomen was, maar nu in deze nieuwe situatie (want dat is het nu ze samen in de Heere zijn), was de man niets zonder de vrouw. En nu omdat de vrouw op gelijke voet werd gezet met de man wat betreft hun gelijkwaardigheid in de Heere, had deze vrouw een gelijkmaker, een macht op het hoofd nodig, waarmee zij niet zoals haar haar alleen zichzelf omhult, maar nu ook de man in het algemeen. ‘Vrouwelijk’ zal ‘man’ omvangen. Hij heeft haar nodig, zonder haar kon hij niet gered worden in de Heere. Let wel ‘in de Heere’. Dat wil zeggen dat de Heere hen de kracht gaf om gered te leven. Zij kon hem het leven niet geven, hij kon haar niet redden. Maar de Heere kan dat wel en daar wilde hij hen samen voor gebruiken.
   
  Geen herstel van de oude situatie!
  Toch was dit werkelijk een nieuwe situatie. Het is geen herstel van de oude situatie van de man en zijn hulp, voordat Adam en Eva leefden als man en vrouw in het algemeen. Nee dit ging veel verder! Dit was werkelijk iets totaal nieuws! Geen nieuw voorschrift van Paulus om de vrouw haar plaats te wijzen, maar wie goed leest ziet de omkering in het relaas van Paulus: En toch…! De vrouw kon al niet zonder de man wat betreft haar redding, maar was het niet gebleken dat de man helemaal niet in staat was de vrouw te redden? Adam was de sterke. Maar zijn kracht werd verbroken toen hij zich door Eva liet overheersen. Zij waren gelijkwaardig, maar hij had zich ondergeschikt aan haar gemaakt. Alleen de Heere redt! De man in het algemeen kon net redden, vanaf de zondeval af. De Heere redt. Man en vrouw redden en geven het leven door de kracht van de Heere, door wie zij samen omhuld zijn. Ik in de Vader, gij in mij en ik in U. De vrouw was nu ook in Hem op een gelijkwaardige manier.
   
  Redding in de Heere
  Hoe redden zij en gaven zij leven? Middels het profeteren. De man kon niet langer zonder de vrouw in het algemeen. Het nieuwe zit hem in de macht op het hoofd ten opzichte van het haar van de vrouw. Met het haar van de vrouw om hulde zij zichzelf als hulp va de man. Met de hoofdbedekking omhulde zij als vrouwelijke de man, omdat dit haar gelijkwaardig aan de man maakte in de Heere. Zo werden zij middels de macht op het hoofd gelijkwaardig wat het profeteren betreft (wat het leren betreft blijven er verschillen, aangezien het een feit blijft dat Adam eerder werd geschapen. Wat dat betreft bleef zij onder worpen aan de man, maar wat het profeteren betreft niet. We zien hier bij Israúl een vorbeeldje van de deze eenheid: man en vrouw gelijk waardig in de Heere. Wat je even in de gaten moet houden, is dat het hier gaat om ongetrouwde mannen en vrouwen, mannen en vrouwen in het algemeen. Wat betreft het huwelijk moet de vrouw ondergeschikt blijven aan haar man en hem niet zeggen wat hij doen moet.
  En ook nog onder het nieuw verbond van Israël, de Joodse gemeente, met de Heere.
   
  Een voorbeeld voor toen en nu
  En zo waren deze man en vrouw in de Joods-christelijke gemeente een voorbeeldje voor de Heere (God) en zijn gemeente. Zoals Hij in hen was, omving zijn gemeente Hem. ‘Vrouwelijk zal man omvangen.’ Maar… het is ook een vorbeeld voor ons, zodat we beter zouden snappen wat het nu precies betekent om gelijkwaardig ‘in Christus’ te zijn, zoals de Korinthiers als man en vrouw gelijkwaardig waren ‘in de Heere’. In deze hele context – waar het gaat over het einde van het huwelijk, terwijl er iets nieuws komt – zou je kunnen denken aan deze ongehuwde engelen, op welke manier zich ‘man/ mannelijk’ en ‘vrouwelijk’ dan ook verhouden. Omdat er in de  Korinthebrief een voorbeeld wordt gegeven van de opheffing tussen de vrouwelijke en mannelijke verschillen in de Heere, weten  we nu ook beter wat Paulus in Galaten bedoeld met de tekst dat er geen onderscheid meer is tussen mannelijke en vrouwelijk in Christus. Daarnast moeten wij wel beseffen dat profeteren heeft afgedaan (als je tenminste inziet dat het volmaakte is gekomen met – kort door de bocht het tot stand komen van de Bijbel).
   
  Toegepast
  Zit er werkelijk een verschil tussen ‘in de Heere’ en ‘in Christus’? Zeker. De Joods-Christelijke gemeente was ‘in de Heere’. De gemeente nu is ‘in Christus’, waarvan Paulus in Galaten zegt dat er geen onderscheid meer is tussen mannelijk en vrouwelijk. Het wegvallen van dit onderscheid heeft ook iets te maken met de engelen waar Paulus in Korinthe over had. ‘Vanwege dit moet vrouw een macht op het hoofd hebben vanwege de engelen.’ Ook hier weten we weer niet precies wat er nu staat. Al snel lezen we er teveel in. Vor de duidelijkheid wil ik de context even verklaren. Het lijkt erop of Paulus bedoeld engelen het woord vanaf Christus doorgaven, zoiets als je vindt in Openbaring waar elk van de zeven gemeenten afzonderlijk een engel heeft aan wie het woord woordt gericht. Ook de wet werd gegeven door de beschikking van engelen, dat was geen vreemd gebruik voor de tijd dat de gemeente nog ondder de wet stond. Ook de Korinthiërs waren in die zin nog ‘onder de wet’, alhoewel zij de wet niet hoefden te houden. Zij waren immers heidenen voor wie de wet ook te zwaar was. Dat verklaart vrouwen en mannen het woord ontvingen door de beschikking van engelen, die nodig waren om het woord van God en Christus, door te geven.
   
  Gelijkwaardig ten aanzien van de verlossing en de genade
  Dat zij nu gelijkwaardig zijn, betekent niet dat zij ook gelijksoortig zijn. Alhoewel er ten opzichte van de genade en de verlossing geen onderscheid meer is, blijft het natuurlijk wel een feit dat Adam nog steeds eerder werd geschapen. Dat houdt in dat er wt betreft het leren in de gemeente van vrouwen nog steeds ristricties blijven. Nu is het niet mijn bedoeling hierover te discussiëren, maar ik noemde het even in relatie tot mijn pogingen eens wat op te schrijven over ‘mannelijk’ en ‘vrouwelijk’. Ik hoop dat het je weer op betere gedachten brengt.
   
  Heb je betere argumenten hoor ik die graag.


 4. kees says:

  Ik zocht de betekenis van dr tekst de vrouw zal de man omvangen
  En zie heel anders dan ik dacht


 5. d.planting says:

  moeilijk onderwerp,het houdt meer in dan wij denken,lijkt mij De heer zal ons meer inzicht geven,als dat nodig is.Laten wij daarop wachten!

Laat een commentaar achter

Zoeken

Column

Machteloze opofferende liefde

Het is Goede Vrijdag, Jezus sterft aan een kruis. Maar waarom? Verhalenverteller en missionair Matthijs Vlaardingerbroek wist precies hoe het zat, totdat een Schotse vreemdeling hem aansprak in een museum. Het is een winterse dag in Glasgow, de stad waar mijn dochter studeert, als ik eindelijk de kans krijgt om het wereldberoemde schilderij “De Christus […]

441609 bezoekers sinds 07-06-2010