Studies van Dr. K.D. Goverts

Lukas 15, het eerste kleed

20-04-2017

Lucas 15 Boven Lucas 15 kun je dezelfde twee woorden zetten: keer terug! Het gaat daar over de verloren zoon. Misschien ben je al jarenlang bekeerd en een kind van God, maar die terugkeer gaat door, ook na je bekering. Het is niet dat ene moment in je leven, maar het is iets wat heel […]

Gepost in Studies van Dr. K.D. Goverts | Geen commentaren »

Het kruis is de Boom des levens

19-04-2017

In feite is Jezus de Boom des levens. In de diepste zin van het woord kun je zeggen: de boom des levens is het kruis. Het kruis is de boom des levens. De middeleeuwse zanger Venantius zegt in een lied: ‘God re­geert vanaf het hout’. Dat hout is het kruis. Amy Carmichael schrijft daar heel […]

Gepost in Studies van Dr. K.D. Goverts | Geen commentaren »

Er zal een rijsje voortkomen uit de afgehouwen tronk van Isai.

19-04-2017

Jesaja 11 is één van de Messiaanse profetieën. Het is een schitterend lied, wat hier door Jesaja wordt gezongen. « En er zal een rijsje voortkomen uit de tronk van Isaï en een scheut uit zijn wor­telen zal vrucht dragen” {Jes.11:1 NBG}. « Want er zal een Rijsje voortkomen uit den afgehouwen tronk van Isai, en een […]

Gepost in Studies van Dr. K.D. Goverts | Geen commentaren »

Zonder bruiloftskleed

25-02-2017

Matth.22:12: “Toen de Koning binnentrad om hen, die aanlagen, te overzien zag Hij iemand, die geen bruiloftskleed aanhad. En Hij zeide tot hem: Vriend, hoe zijt gij hier gekomen zonder bruiloftskleed?” Als de Koning binnenkomst verstomt het geroezemoes. Hij kijkt het gezelschap aan. Iedereen is verbaasd dat hij uitgenodigd is. Zij zien de Koning, dat […]

Gepost in Studies van Dr. K.D. Goverts | Geen commentaren »

Om u te redden van de vreemde vrouw

17-10-2016

“Om u te redden van de vreemde vrouw, van de onbekende die gladde woor­den spreekt” {Spr.2:16. [1]}. Die “vreemde vrouw” is een belangrijke figuur in het boek Spreuken. Dat is eigenlijk de afgoderij. En dan is het punt waar het om draait in het boek Spreuken: als je achter die vreemde vrouw aan gaat, kun […]

Gepost in Studies van Dr. K.D. Goverts | Geen commentaren »

Van uw zwaard zult gij leven

11-10-2016

“Maar van uw zwaard zult gij leven en uw broeder zult gij dienen”            (G­en.27:40}. Van uw zwaard zult gij leven Dit ene zinnetje typeert de hele wereldgeschiedenis. Zo zijn de vol­keren tot op de dag van vandaag. Daarmee heeft Isaak als het ware de wereld­geschiedenis in gang ge­zet. De volkeren […]

Gepost in Studies van Dr. K.D. Goverts | Geen commentaren »

Het schild des geloofs  

10-10-2016

  “Neemt bij dit alles het schild des geloofs ter hand, waarmee gij al de branden­de pijlen van de boze zult kunnen doven ” {Ef.6:16}. ‘het schild des geloofs’. Dat is het geloof van God, dat is Gods eigen geloof. Hij gelooft nog meer dan wij. En als God gaat geloven, dan wordt alle ongeloof verbrijzeld. […]

Gepost in Studies van Dr. K.D. Goverts | Geen commentaren »

Tijden der verademing

20-09-2016

“Maar zo heeft God in vervulling doen gaan wat Hij bij monde van alle pro­fe­ten tevoren geboodschapt had, dat zijn Christus moest lijden. Komt dan tot berouw en bekering, opdat uw zonden uitgedelgd worden, opdat er tijden (kairoi) van verademing mogen komen van het aangezicht des Heren” {Hand.3:18,19. NBG}. “Maar God heeft alzo vervuld, hetgeen Hij […]

Gepost in Studies van Dr. K.D. Goverts | Geen commentaren »

De losser van Sodom

08-09-2016

In Handelingen 3 wordt gesproken van de ‘wederoprichting aller din­gen’. Daar valt niets bui­ten, want God is de cirkel die niets buitensluit. Er valt niets buiten God. Niemand kan God tegenhouden. Vroeger was daar een prachtige uit­drukking voor: ‘de onwederstandelijke genade’. Wie zou de genade van God kunnen weerstaan? Zou een mens God kun­­­­­nen tegenhouden? Een […]

Gepost in Studies van Dr. K.D. Goverts | Geen commentaren »

Scheiding tussen rein en onrein

08-09-2016

“…om scheiding te maken tussen het onreine en het reine,……{Lev.11:47} Er wordt gezegd, dat er scheiding moet worden gemaakt tus­sen rein en on­rein. Dat komt aan het eind van hoofdstuk 11 terug. Hoofdstuk 11 gaat over de ver­schillende dieren, die je wèl of niet mag eten. Het gaat er voor­al om, dat er onderscheid wordt […]

Gepost in Studies van Dr. K.D. Goverts | Geen commentaren »

Zoeken

Column

Kracht uit zwakheid

Het was weer een mooie kerst. De dominee had een prachtige preek, de organist haalde alles uit de kast en het koor zette zijn beste beentje voor. De kinderen zaten perfect in hun herders- en engelenrol. Ouders en grootouders genoten trots mee. We zongen meer dan eens over vrede op aarde en in mensen een […]

367965 bezoekers sinds 07-06-2010