Boeken lijst 2019

02-08-2019 door Joop Neven

 Van dr. K.D.Goverts zijn de vol­gen­de cur­sus­sen en bij­bel­­stu­dies in gebonden vorm ver­sche­nen.

Te bestellen bij:

J. H.van der Ree

Giro NL55 INGB 0003 7773 74

E.Mail: JH.Ree@kpnmail.nl

Prijzen zijn excl.verzendkosten

* Van elk boek wordt € 2,25 afge­dra­gen aan het Afrika-fonds

April 2019

………………..

Het aantal genoemde pag. kan enigszins afwijken.

1. De oorlogen des Heren (Rich.) €.10,00. 112 pa

2. De Hebr.Gedachtewereld.

    Is verschenen als pocket bij uitgeverij

    KOINONIA in combinatie met de nrs. 34 en 51. (Bij de boekhandel)

    Nr.2. apart: €.12,00.  166 pag.

3. De Psalmen.  €.10,50.  124 pag.

4. Sefanja.  €.10,00. 108 pag.

5. Jona en Habak. €.10,00. 110 pag.

6. Israëls Feesten . €.10,50  128 pag.

7. Hooglied.  €.13,00.  200 pag.

8. Genesis .  €.13,00.  187 pag.

9. Marcus. €.12,00.  165 pag.

10. Lucas.  €.10,50 128 pag.

11. Saul en David. €.10,50 130 pag.

12. Vragen de Vanzelfsprekendheid Voorbij.  €.12,50  180.pag.

       * Goed en kwaad

       * David en Absalom

       * Het paradijs

       * Man en vrouw.

       * Tijd en eeuwigheid

13. Johannes. €.8,00. 67 pag.

14. Verhalen van Troost na het jaar 70 . €.12,00. 168.pag.

   * Psychologische achtergronden  

    van de evangelie verhalen.

   * De Hemelvaart.

   * De wijze en de dwaze maagden.

   * Welk beeld tekenen de evange­listen

      van Jezus.‘de twee naturen leer’

15. Leviticus e.a.bijb.studies

       €.9,00. 86.pag.

       * Leviticus

       * Jakob en Esau

       * van zijn geslacht.

       * de sleutel weggenomen.

       * Het aangename jaar des Heren.

       * De doortocht.

       * Hij kwam tot het zijne.

       * Jezus en Mozes in het Matt.evan.

       * volkomen schoonheid

16. Het Troostboek

      (Jesaja 40-55). €.9,50. 100 pag.

17. Het Duizendjarig Rijk e.a bijb.studies. €.9,00.  84 pag.

       * En het duizendjarig Rijk.

       * Een nieuwe hemel en aarde.

       * De val van Babel.

       * Het bloed van het Lam.

       * De Vadernaam in het Marc.evan

       * De poorten.

       * De genezing van het gevoelsleven

       * Daarna zal het geschieden.

       * Het avondmaal.

       * Kaïn en en Abel

18. De Romeinenbrief.

        is vervallen. zie nr.70

19. De levensgang van Abraham

        €.13,50 213.pag.

20. Open Toekomst.€.12.50 192 pag

       * Studies over Openbaring

21. Godsbeelden. €.12,50  190.pag.

22. Deuteronomium. €.13,50 218.p

23. Messiaanse Verwachtingen.€.13,50. 221.pag.

24. De Kostbare Parele.a.bijb.st.  €.9.   90.pag.

     * De kostbare parel.

     * Naäman.

     * David en goliath.

     * De rijke man en de arme Lazarus

25+26. Ezechiël en aantek. €.13,00.  200 pag.

27. Mijn Knecht Job €.14,00. 225 pag.

28. Gedachten over het boek Job €.10,50.  136 pag.

29. Omgaan met Lijden. €.11. 146 pag

30. Hosea.  €.11,50. 156 pag.

31. Verkenningen rond het boek Openbaring.  €.10.  120 pag

32. Jeremia.  €.11,50 152 pag.

33. Het paradijs heropend. €.11. 150 pag

34. Geliefd is de mens.

     Is verschenen als pocket bij uitgeverij

     KOINONIA in combinatie met de

     nrs. 2 en 51. (Bij de boekhandel).

     Nr.34. apart: €.12,00.  170 pag.

35. De eeuwen terechtgebracht(Efezebrief). In twee banden. samen. €.22. 300 pag.

36A. Licht in de Avond -I- (prof. Zacharjah) – €.13.  208 pag

36B. Licht in de Avond -II €.13. 210 pag.

37. De wereld van de Engelen €.14. 229 pag.

38. Herder of Jager (Jakob en Esau). €.12.170 pag

39. Beeld en werkelijkheid. €.10,50 132 pag

40. De Hebreeënbrief. €.11,50.  152 pag.

41. Woorden van waarde. €.14,00 . 219 pag.

42. Naar zijn Beeld. e.a.bijb.studies. €.9,00. 88 pag

       * Naar zijn beeld.

       * De schepping zucht.

       * Woord en wederwoord.

       * Het ambt der verzoening.

       * Het woord maakt geschiedenis.

       * De vrijstad.

       * Het lied in het land van Juda.

       * Het geloof behouden.

43. God Gedenkt e.a.studies. €.9,00.90 pag.

       * Gedachtenis.

       * Het dodenrijk.

       * Het vaderbeeld van God.

       * De opwekking van Dorkas.

44. De Toorn van God (het gouden kalf). €.9,00. 88 pag.

45. Matteüs. €.9,50. 100 pag.

46. Verzoening en Verlossing. €.9,00. 84 pag.

       * Studies over de Romeinenbrief

47. Gunstgenoten e.a.studies. €.10,00.  110 pag.

       * Gunstgenoten

       * Het jubeljaar.

       * Rentmeester zijn.

       * Verlamden worden genezen.

       * De gevoelens van God.

       * De naam des Heren.

       * Het heeft de Vader behaagd.

48. Woorden van Verwachting €.11,50160 pag.

49. De Woestijn zal bloeien. €.13,50 210 pag.

50. De Belofte v.h. Zoonschap e.a.studies. €.9,50.   97 pag.

       * De belofte van het zoonschap.

       * De vreze des Heren.

       * De geestelijke sabbat.

       * Terug naar het begin.

       * In het boek.

       * De betekenis van Hemelvaart.

       * Saul te Endor.

51. De Identiteit van God

       Is verschenen als pocket bij uitgeverij

       KOINONIA in combinatie met de

       nrs. 34 en 2. (Bij de boekhandel).

       Nr.51. apart: €.8,50.  74 pag.

52. In het Woord is Toekomst. €.9,50.  109 pag.

53. Van hart tot Hart e.a.studies. €.9,50.  100 pag.

     * Van hart tot hart

     * De wijngaard van Naboth.

     * De lofzang van Hanna.

     * De Here doodt en maakt levend.

     * Volk van zieners en verwachting

     * De toelating door God.

     * Profetisch zien.

     * De boze geest bij Koning Saul.

     * De verharding van Farao

54. Vaste grond voor vandaag en morgen.  €.10,00. 124 pag.

        Enkele kernpunten:

    * 1 Tess.3:11-14.

    * 2 Tim.2:19.

    * Het woord recht snijden.

   * De plaats van Israël in de raad Gods.

    * Enige gedachten over Daniël 2.

55. De eeuwige Logos. €.9,50. 100 pag.

       * Het evangelie naar Johannes.

       * Woord van vóór alle tijden

56. Wederkomst.  €.8,50. 72 pag.

       * De Messiasverwachting in

          het joodse denken

57. Het offer van Jezus. e.a.studies. €.10,00.  110 pag.

       * Het offer van Jezus.

       * Het witte paard.

       * Het bijbelse mensbeeld

       * Schade lijden aan je ziel.

       * De profeet Amos.

      * De jubelroep.

58. Brieven aan Timoteüs. €.10,00.   118 pag.

59+60 Spreuken en Prediker. (in één band) €.12,50. 188 pag.

61. Kronieken.  €.10,50. 134 pag.

62. Genade in de Woestijn. €.10,00. 115 pag.

    * Genade in de woestijn(Hagar).

    * De besnijdenis van Abraham.

    * Mozes-bloedbruidegom

    * Het huwelijk van Izaak en Rebekka.

     * De roeping van Mozes

63. Grote verzoendag e.a.studies. €.12,00 – 168 pag

     * Grote Verzoendag.

     * Achtergr. Grote Verzoendag.

     * Bitterheid.

     * Een grote, heerlijke onderwijzing.

     * Wat is uw beeld van Jezus?

     * De zonen zijn opgestaan.

     * Heerlijkheid.

     * Versterkte steden.

     * Liederen van Sion.

    * Lucas, evangelie van de ontferming.

     * Met barmhartigheid bekleed.

     * Overwin het kwade door het goede

64A. Symb.Hebr. Alfabet -1. €.12,00.  162 pag.

64B. Deel 2 .€.13,00.  202 pag.

64C. Deel 3 .€.13,00.  190 pag.

64D. Deel 4 .€.13,50. 214 pag.

64E. Deel 5 .€.13,50.  209 pag.

64F. Deel 6 .€. 10,00.  112 pag.

64G. Deel 7 .€.13,00.  196 pag.

65. Exodus.  €.12,00. 168 pag.

66. Jozua.  €.13,00. 206 pag.

67. Kolossenzen. €.14,00.228 pag.

68. De Raad.Gods. €11,50.159 pag.

69A. Recht en Genade. Deel.1. studies over het boek Jesaja €.13,50.213 pag

69B. God en de Volken. Deel.2 studies over het boek Jesaja €.12,50.  180.pag.

69C. Licht aan de zoom van de  aarde. Deel studies over het boek Jesaja €.12,50.  181.pag.

69D. De sluier weggenomen Deel.4. studies over het boek Jesaja. €.13,00.  200.pag.

69E. Uw God is Koning   Deel.5studies over het boek Jesaja €.13,50.  221.pag

70A. De Romeinenbrief.I. €.13,00.198.pag. (H.1.tm.3)

70B. De Romeinenbrief.II.€.13,50.220.pag. (H.4.tm.7)

70C. De Romeinenbr.III.€.13,50.216.pag. (H.8.tm.10)

70D. De Romeinenbr.IV.€.13,00. – 200.pag. (H.11.tm.12)

70E. De Romeinenbr.V.€.11,50.156.pag. (H.13.tm.16)

71. De nacht vd Rechtvaardige. €.13,00.200.pag.

72. Tenakh en Evangelie. €.13,50.225.pag

73. Wederoprichting aller dingen. En andere studies. €.13,00.200.pag

       * Wederopr.van alle dingen.

        * Gedachten over genezing.

        * Simchat Torah

        * Geweld in het Oude.Test.

        * De Wapenrusting Gods.

       * Koningschap in de Psalmen.

        * Verwerping en Weerspannigheid.

        * De geest van hysterie.

        * Zo gingen die beiden tezamen

        * Het Huis van God. 

        * Keer terug!

       * Op weg naar de zevende dag.

        * Pasen in profetisch licht.

74. Omsloten door Licht. €.10,00.118.pag.

75. Door God gekend. Studies over de Psalmen. €.13,50.216.pag.

.

Laat een commentaar achter

Zoeken

Column

Pinksteren

Pinksterfeest De dag begint zoals alle gewone dagen. Het dorp komt langzaam op gang. Mensen ontwaken en gaan op weg of blijven thuis, net waar het leven hen roept. Het belooft een mooie dag te worden. De zon krijgt alle ruimte. Een blauwe lucht, hier en daar wat wolkjes, maar verder is de hemel open. […]

531401 bezoekers sinds 07-06-2010